Gemeente Meerssen | Herinrichting Sint Catharinastraat - Pastoor van Eijsstraat

Artikel Herinrichting Sint Catharinastraat - Pastoor van Eijsstraat

Sint Catharinastraat

De Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat in Ulestraten zullen een herinrichting ondergaan. Op deze projectpagina leest u alles over de stand van zaken van het project en de voorlopige planning.

Herinrichting Sint Catharinastraat - Pastoor van Eijsstraat

In eerdere berichten kon u lezen dat in de afgelopen periode een aantal aanvullende onderzoeken plaatsvonden in de Sint Catharinastraat. Dat waren onderzoeken naar de bodemgesteldheid, grondwaterbewegingen en trillingen. Deze onderzoeken waren nodig om een beter beeld te krijgen. Dit beeld zorgt er weer voor dat we tot zo duurzaam en effectief mogelijke oplossingen kunnen komen. Oplossingen die een eind maken aan de overlast en hinder en verdere schade zoveel mogelijk beperkt. Helaas hebben deze onderzoeken ook geleid tot een flinke vertraging in het proces.

Onderzoeksresultaat
Het totale onderzoek is zeer onlangs afgerond. Er ligt nu een uitgebreid onderzoeksrapport van Kragten BV en de Technische Universiteit Delft. Uit de onderzoeken blijkt dat er sprake is van een zeer complexe situatie in bodem- en grondwaterbewegingen. De aanvullende onderzoeken zijn dus echt noodzakelijk gebleken.

Hoe verder
Wij gaan samen met BCAG het rapport verder bestuderen. Daarna gaan we met de conclusies en aanbevelingen aan de slag en werken we een plan met maatregelen uit.

In augustus en september 2021 willen wij graag de bewoners betrekken bij het plan met maatregelen. Wij informeren u te zijner tijd hoe we dit gaan doen. Dat is namelijk mede afhankelijk van de coronamaatregelen die dan eventueel nog gelden. Uw inspraakresultaten verwerken we in oktober. Deze kunnen leiden tot aanpassingen in het plan.

Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit over het plan en de bijbehorende kosten. Dit staat gepland voor de raadsvergadering van december 2021. De uitvoering kan dan starten in het voorjaar van 2022.

Uitvoering tijdelijke maatregelen
In de tussentijd willen wij de tijdelijke maatregelen - waarmee we in november 2020 zijn gestart - verder uitvoeren. Daarbij kijken we wel nog naar een aantal aanpassingen, met name de plaatsing van de zogenaamde straatjuweeltjes. Een aantal bewoners ervaart hinder hiervan bij het in- en uitrijden van hun oprit. 

Tijdelijk maatregelen Sint Catharinastraat: gedeelte Dorpstraat - De Sauveurstraat
De tijdelijke maatregelen hebben tot doel de verkeerssnelheid te verlagen, de trillingen door verkeer terug te dringen en het aantal klachten te verminderen. De volgende maatregelen worden alvast getroffen:

  • Plaatsen en bijplaatsen van tijdelijke verkeersremmende maatregelen in de vorm van geleidebanden. Deze locaties zijn al aangegeven op de rijweg.
  • Vervangen van de huidige waaiervormige roosters in de kolken door spijlvormige roosters met ruimere instroomopening. Hierdoor wordt het regenwater beter verwerkt.
  • Plaatselijk vervangen dan wel blinderen van verzakte of losliggende putranden. De locaties hiervan kunt u inzien op de tekeningen onderaan deze pagina, in de BLM Wegenbouw-app of in de bouwkeet van BLM.
  • Plaatselijk vlak maken van de rijweg door middel van het vervangen van de bovenste laag van het asfalt. De locaties hiervan kunt u inzien onderaan deze pagina, in de BLM Wegenbouw-app of in de bouwkeet van BLM.

Gedurende deze werkzaamheden is de Sint Catharinastraat afgesloten voor doorgaand verkeer en leiden we de bus van Arriva om (de bus rijdt dan niet door Ulestraten).

Tijdelijk maatregelen Sint Catharinastraat: gedeelte De Sauveurstraat - komingang Vliek
In afwachting van de uitwerking van de varianten voor wat betreft de rioolaanpassing treffen we al enkele maatregelen ter verlaging van de verkeerssnelheid, het terugdringen van trillingen door het verkeer en het verminderen van andere klachten. De volgende maatregelen worden getroffen:

  • Plaatsen en bijplaatsen van tijdelijke verkeersremmende maatregelen in de vorm van geleidebanden. 
  • Vervangen van de huidige waaiervormige roosters in de kolken door spijlvormige roosters. Hierdoor wordt het regenwater beter verwerkt.
  • Plaatselijk vervangen dan wel blinderen van verzakte of losliggende putranden. De locaties hiervan kunt u inzien op de tekeningen onderaan deze pagina, in de BLM Wegenbouw-app of in de bouwkeet van BLM.
  • Vervangen twee putranden kruispunt Vliek/Sint Catharinastraat en putrand nabij oprit huisnummer 118.
  • Plaatselijk vlak maken van de rijweg door middel van het vervangen van de bovenste laag van het asfalt. De locaties hiervan kunt u inzien op de tekeningen onderaan deze pagina, in de BLM Wegenbouw-app of in de bouwkeet van BLM.

Gedurende deze werkzaamheden is de Sint Catharinastraat afgesloten voor doorgaand verkeer en leiden we de bus van Arriva om (de bus rijdt dan niet door Ulestraten).

Planning
In overleg met aannemer BLM willen we deze maatregelen zo spoedig mogelijk laten uitvoeren. Wij informeren u over de start van de werkzaamheden.

Project wateroverlast en rioolaanpassing
zuidelijke deel Sint Catharinastraat en Vliek

In dit gedeelte van de Sint Catharinastraat staat een rioolaanpassing op de planning. De aanpak wateroverlast en rioolaanpassing in het zuidelijke deel van de Sint Catharinastraat en bij Vliek is een apart project (deelproject van Water in balans). Uiteraard is er wel een directe relatie met het herinrichtingsproject van de Sint Catharinastraat. Wij laten dan ook het verdere traject van uitwerking, communicatie en uitvoering voor de beide projecten zoveel mogelijk samen lopen.

Inmiddels is er voor dit deelproject een advies opgesteld met diverse oplossingsvarianten. We zijn hierover nog in overleg met het Waterschap Limburg. Zij zijn medeverantwoordelijk voor dit project. Ook dit project komt aan de orde als we in augustus/september met omwonenden van gedachten willen wisselen. Dan weten wij ook meer over de haalbaarheid van de diverse oplossingsvarianten.

Reminder: Vrachtwagenverbod voor niet-bestemmingsverkeer

Sinds mei 2020 geldt een inrijverbod voor vrachtauto's en landbouwverkeer in de Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat. Dit is met uitzondering van bestemmingsverkeer. Ruim vóór de komgrenzen van Ulestraten zijn borden geplaatst om dit inrijverbod aan te kondigen. Op deze manier kan dit verkeer tijdig een andere route kiezen. Merkt u dat er ondanks deze maatregelen toch vrachtauto's en landbouwverkeer (niet zijnde bestemmingsverkeer) door de Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat rijden, meld dit dan a.u.b. aan ons. Noteer het tijdstip van de passage, de namen van het bedrijf en eventueel kenteken van de (vrachtauto) en stuur dit door aan het mailadres onderaan deze pagina. Wij benaderen dan deze bedrijven om herhaling te voorkomen.

West-ontsluiting Ulestraten

Meer informatie vindt u op de projectpagina

Informatie

Voor verdere informatie of vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon van BLM Wegenbouw Christian Reuls, telefoon 06-8398 3728. E-mail c.reuls@blmwegenbouw.nl

Tekeningen tijdelijke maatregelen uit te voeren in november/december 2020

Tekeningen definitieve inrichting uit te voeren 2021 en later

West-ontsluiting Ulestraten