Gemeente Meerssen | sint catharinastraat-pastoor v eijsstraat

Artikel Herinrichting Sint Catharinastraat - Pastoor van Eijsstraat

Sint Catharinastraat

De Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat in Ulestraten zullen een herinrichting ondergaan. Op deze projectpagina leest u alles over de stand van zaken van het project en de voorlopige planning.

Nieuwsbericht 17-09-2021: terugblik op de inloopavond

Vragen & antwoorden inloopavond 13-09-2021

Herinrichting Sint Catharinastraat - Pastoor van Eijsstraat

In eerdere berichten kon u lezen dat in de afgelopen periode een aantal aanvullende onderzoeken plaatsvonden in de Sint Catharinastraat. Dat waren onderzoeken naar de bodemgesteldheid, grondwaterbewegingen en trillingen. Deze onderzoeken waren nodig om een beter beeld te krijgen. Dit beeld zorgt er weer voor dat we tot zo duurzaam en effectief mogelijke oplossingen kunnen komen. Oplossingen die een eind maken aan de overlast en hinder en verdere schade zoveel mogelijk beperkt. Helaas hebben deze onderzoeken ook geleid tot een flinke vertraging in het proces.

Onderzoeksresultaat
Het totale onderzoek is zeer onlangs afgerond. Er ligt nu een uitgebreid onderzoeksrapport van Kragten BV en de Technische Universiteit Delft. Uit de onderzoeken blijkt dat er sprake is van een zeer complexe situatie in bodem- en grondwaterbewegingen. De aanvullende onderzoeken zijn dus echt noodzakelijk gebleken.

Hoe verder
De gemeente Meerssen en BCAG gaan het rapport afzonderlijk verder bestuderen en opmerkingen op het rapport plaatsen. Daarna gaan we met de conclusies en aanbevelingen aan de slag en werken we een plan met maatregelen uit. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit over het plan en de bijbehorende kosten. Dit staat gepland voor de raadsvergadering van december 2021.

Inloopavond
Op 13 september 2021 van 17.00-20.00 uur informeren wij de bewoners tijdens een inloopavond over de werkzaamheden aan de Sint Catharinastraat en de Pastoor van Eijsstraat. De avond wordt gehouden in Café de Notenbalk in Ulestraten. Tijdens deze inloopavond kunnen dan vragen worden gesteld over de planning, te verwachten hinder en omleidingen. U kunt tussen 17.00 uur en 20.00 uur binnenlopen. Meld u svp wel even aan via: c.reuls@blmwegenbouw.nl. Vermeld bij uw aanmelding uw naam, aantal personen en de tijd dat u verwacht binnen te lopen.

Uitvoering tijdelijke maatregelen
In de tussentijd willen wij de tijdelijke maatregelen - waarmee we in november 2020 zijn gestart - verder uitvoeren.

Planning
De uitvoering van de werkzaamheden aan de Sint Catharinastraat zijn gepland voor week 39 en week 40. De start van de herinrichting van de Pastoor van Eijsstraat is voor week 45 gepland en gaat ongeveer 3 maanden duren (onder voorbehoud van werkbare weersomstandigheden). Over de exacte startdatum per weggedeelte, de werkvolgorde van de uitvoering en de daarbij behorende omleidingen, worden wij door de aannemer (BLM Wegenbouw) uiterlijk één week voorafgaand aan de uitvoering geïnformeerd.

Planning

Tijdens de werkzaamheden is er geen doorgaand verkeer mogelijk en wordt doorgaand verkeer omgeleid via omleidingsroutes. De aannemer informeert ons over de mogelijkheden (of juist beperkingen) van het bereiken van uw woning, ophalen van huisvuil e.d. De bus van Arriva wordt tijdens de werkzaamheden aan de Sint Catharinastraat omgeleid en komt tijdens de uitvoeringsperiode niet in de nabije omgeving van Ulestraten. Alle bushaltes in Ulestraten komen te vervallen tijdens de werkzaamheden aan de Sint Catharinastraat..

________________________________________

Project wateroverlast en rioolaanpassing zuidelijke deel Sint Catharinastraat en Vliek

In dit gedeelte van de Sint Catharinastraat staat een rioolaanpassing op de planning. De aanpak wateroverlast en rioolaanpassing in het zuidelijke deel van de Sint Catharinastraat en bij Vliek is een apart project (deelproject van Water in balans). Uiteraard is er wel een directe relatie met het herinrichtingsproject van de Sint Catharinastraat. Wij laten dan ook het verdere traject van uitwerking, communicatie en uitvoering voor de beide projecten zoveel mogelijk samen lopen.

Inmiddels is er voor dit deelproject een advies opgesteld met diverse oplossingsvarianten. We zijn hierover nog in overleg met het Waterschap Limburg. Zij zijn medeverantwoordelijk voor dit project. Ook dit project komt aan de orde als we in augustus/september met omwonenden van gedachten willen wisselen. Dan weten wij ook meer over de haalbaarheid van de diverse oplossingsvarianten.

Reminder: Vrachtwagenverbod voor niet-bestemmingsverkeer

Sinds mei 2020 geldt een inrijverbod voor vrachtauto's en landbouwverkeer in de Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat. Dit is met uitzondering van bestemmingsverkeer. Ruim vóór de komgrenzen van Ulestraten zijn borden geplaatst om dit inrijverbod aan te kondigen. Op deze manier kan dit verkeer tijdig een andere route kiezen. Merkt u dat er ondanks deze maatregelen toch vrachtauto's en landbouwverkeer (niet zijnde bestemmingsverkeer) door de Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat rijden, meld dit dan a.u.b. aan ons. Noteer het tijdstip van de passage, de namen van het bedrijf en eventueel kenteken van de (vrachtauto) en stuur dit door aan het mailadres onderaan deze pagina. Wij benaderen dan deze bedrijven om herhaling te voorkomen.

West-ontsluiting Ulestraten

Meer informatie vindt u op de projectpagina

Informatie

Voor verdere informatie of vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon van BLM Wegenbouw Christian Reuls, telefoon 06-8398 3728. E-mail c.reuls@blmwegenbouw.nl

Tekeningen tijdelijke maatregelen uit te voeren in november/december 2021

Tekeningen definitieve inrichting 

West-ontsluiting Ulestraten