Terug
Snelzoeken

Artikel Revitalisering Rothem

Revitalisering Rothem
De kracht van Rothem is een hechte, gezellige en gastvrije gemeenschap. En dat moet zo blijven. Om de leefbaarheid op peil te houden, is het zaak knelpunten op te heffen en kansen te grijpen. Moet Rothem bijvoorbeeld rustiger of juist levendiger worden?

Platform voor iedereen die het beste wil voor Rothem

Als gemeente willen wij graag een platform bieden waar inwoners, ondernemers en andere mensen die het beste voor Rothem willen samen kunnen werken aan oplossingen om Rothem in de toekomst nog gezelliger en gastvrijer te maken. Voor jong en oud. Tijdens de meedenkbijeenkomst in 2014 heeft een groot aantal mensen eerste suggesties aangedragen. Op basis van de resultaten zijn een actieplan en kansenkaart opgesteld. Samen willen we bekijken wat goed is voor Rothem en welke initiatieven de meeste draagkracht hebben om te worden uitgevoerd.

Witte Hoek

In 2015 is de gemeente samen met een werkgroep uit Rothem gestart met het maken van een ontwerp voor de omgeving Witte Hoek. Later hebben we daar Klinkenberg Zuid (tussen de rotonde en het Eburonenpark) aan toegevoegd. Op 20 februari 2018 is het definitieve ontwerp voor de Witte Hoek en het schetsontwerp voor de Klinkenberg Zuid in een informatiebijeenkomst gepresenteerd aan belangstellenden.

Voor de herinrichting van het gebied Witte Hoek is het noodzakelijk gebleken regenwater af te koppelen van het verharde oppervlakte. Op de locatie zelf bleek dit niet haalbaar. In samenspraak met het Waterschap Limburg zijn we hiervoor tot een integrale oplossing gekomen in combinatie met een van hun projecten. Deze uitwerking liep echter de nodige vertraging op. 

Daarnaast heeft de vertraging als ook de aanvullende maatregelen geleid tot een kostenstijging. Samen met Provincie Limburg, Gemeente Maastricht en Gemeente Valkenburg a/d Geul hebben we overleg gevoerd over het breder oppakken van dit project om daarmee ook aanvullende financiële middelen te kunnen krijgen. Dit is helaas niet gelukt, waarop het college van B&W op jongstleden 7 april heeft besloten binnen de eigen middelen van de gemeente een herprioritering aan te brengen, zodat er niet nog meer vertraging optreedt en op korte termijn gestart kan worden met de uitvoering van de Witte Hoek en Klinkenberg Zuid.

Op dit moment wordt de aanbesteding van het werk, zodat direct na de zomervakantie gestart kan worden met de uitvoering.

Parkje Eburonenflats

Vanuit het Buurtnetwerk Rothem (www.buurtnetwerkrothem.nl) is het idee opgevat om een tweede gebied uit het actieplan - het parkje bij de Eburonenflats - verder op te pakken in samenwerking met de Gemeente Meerssen en Wonen Meerssen. Met een werkgroep is in een drietal sessies in 2019 een ontwerp gemaakt voor het Eburonenpark en het terrein tussen de flats aan de Eburonenstraat. We wilden eigenlijk voor de zomer van 2020 de herinrichting klaar hebben. Door vertraging in de onderzoeken voor bodem en Flora & Fauna kunnen we pas na de zomer starten. De uitvoering combineren we met de projecten witte Hoek en Klinkenberg Zuid. Start is direct na de zomer.

Meedenken? Meedoen?

De definitieve ontwerpen voor de diverse projecten zijn via onderstaande links in te zien. Door maatregelen rond het coronavirus is het niet mogelijk een informatiebijeenkomst te organiseren. Alternatieven worden nog onderzocht. Desgewenst kan de projectleider u nadere toelichting geven. Bel hiervoor telefoon 14 043. 

Meer weten?

Heeft u op deze pagina niet gevonden wat u zoekt? Ons Klant Contact Centrum helpt u op weg naar de juiste informatie.

Actieplan

Kansenkaart

Nieuwsbericht 28-02-2018 : definitief ontwerp Witte Hoek toegelicht 

Definitief ontwerp Witte Hoek en Klinkenberg Zuid

Definitief ontwerp Eburonenpark