Terug
Snelzoeken

Artikel Regie-organisatie (toekomst Meerssen)

De Gemeente Meerssen wil over haar eigen toekomst kunnen besluiten. In 2017 is zij begonnen met een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van haar bestuur en organisatie. Onderzoeksbureau Berenschot begeleidt hierbij. Na diverse onderzoeken besloot de gemeenteraad van Meerssen op 3 oktober 2019 in principe in te stemmen met de vorming van een regie-organisatie met Maastricht als centrumgemeente. Het college heeft de opdracht gekregen samen met Maastricht een detailontwerp voor de regie-organisatie, een bestuurlijk convenant en een dienstverleningsovereenkomst op te stellen. Begin februari zijn 7 werkgroepen aan de slag gegaan met de uitwerking van allerlei zaken. De resultaten worden medio 2020 voor definitieve besluitvorming (go/no-go) aan de raden voorgelegd. De gemeenteraad van Meerssen heeft op 17 juni jl. besloten het Bestuurlijk Convenant Meerssen-Maastricht aan te gaan in het kader van de mogelijke invoering van een regie-organisatie. De gemeenteraad van Maastricht besluit hierover in september. Als de raden definitief kiezen voor de regie-organisatie, was de planning dat deze per 1-1-2021 van start zou gaan. Door de uitbraak van het Coronavirus is deze datum helaas niet haalbaar. We gaan nu uit van 1-7-2021.

Eerdere onderzoeken

Uit het haalbaarheidsonderzoek naar een zelfstandige toekomst voor de gemeente (opgeleverd in januari 2018) bleek dat de bestuurskracht van Meerssen in de huidige situatie kwetsbaar is en geen duurzaam toekomstperspectief biedt. Berenschot adviseerde onder meer de ambtelijke organisatie om te vormen naar een regie-organisatie. De uitkomst van dit haalbaarheidsonderzoek was aanleiding om de mogelijkheden van een regie-organisatie te verkennen. In het verkenningsonderzoek (opgeleverd in september 2018) adviseerde Berenschot om over te gaan naar een regie-organisatie met de Gemeente Maastricht als vaste partner. De gemeenteraad heeft daarna het college van B&W opdracht gegeven om meer gegevens te verzamelen en aanvullend onderzoek te doen. De gemeenteraad van Maastricht besloot deel te nemen aan dit onderzoek.

Resultaten van het concept-rapport van het verdiepingsonderzoek

Op 30 augustus 2019 leverde Berenschot het concept-rapport 'Een nieuw perspectief' op aan de gemeenteraad van Meerssen. Dit verdiepingsonderzoek is met nauwe politieke, bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid van de Gemeente Meerssen en Gemeente Maastricht uitgevoerd. In het concept-rapport zijn de belangrijkste uitgangspunten en (financiële) randvoorwaarden van de Gemeente Meerssen en Gemeente Maastricht in kaart gebracht. Dit is vertaald naar een door Maastricht en Meerssen gedragen perspectief voor een samenwerkingsmodel. Ook zijn de personele en financiële consequenties van een Rregie-organisatie voor de Gemeente Meerssen op hoofdlijnen uitgewerkt. Ook is gekeken naar de belangrijkste verandering voor de gemeenschap, de ambtenaren, het college en de raad. Tot slot is de impact op het gebied van financiën, personeel, ICT, huisvesting en gemeenschappelijke regelingen inzichtelijk gemaakt.

Het samenwerkingsmodel: de regie-organisatie met centrumgemeente

Een regie-organisatie met centrumgemeente Maastricht betekent dat de Gemeente Meerssen bestuurlijk zelfstandig blijft. De raad en het college van Meerssen staan in contact met de gemeenschap en zijn samen verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente. De uitvoering en voorbereiding van het beleid, de dienstverlening en de bedrijfsvoering worden (in tegenstelling tot de huidige situatie) ondergebracht bij de Gemeente Maastricht. De Gemeente Meerssen neemt diensten af van de Gemeente Maastricht. Bijna alle ambtenaren van Meerssen gaan over naar de Gemeente Maastricht. Daar staan ze op de loonlijst. In de nieuwe situatie werken deze ambtenaren in een organisatie die twee gemeenten en twee besturen dient. Enkele functionarissen blijven op de loonlijst van Meerssen staan, omdat de wet dat voorschrijft (griffier en gemeentesecretaris) of omdat de bestuurlijke zelfstandigheid dit verlangt (zoals de functies die de vervanging van de griffier en secretaris betreffen, en het managen van het contract met Maastricht).

'Team Meerssen' in verbinding met de gemeenschap

De nieuwe organisatievorm moet de bestuurlijke zelfstandigheid van Meerssen kunnen ondersteunen. De oplossing is gevonden in het vormen van 'Team Meerssen'. In dit team worden - naast de functionarissen die op de loonlijst van Meerssen blijven staan – ook het bestuurssecretariaat, het locatiemanagement en de gebieds- en beleidsregisseurs ondergebracht. Het team staat in directe verbinding met de gemeenschap van Meerssen (via een gebiedsgerichte aanpak), en ondersteunt en adviseert het college op strategisch niveau.

Toekomstige veranderingen voor gemeenschap Meerssen

Berenschot heeft de belangrijkste (toekomstige) veranderingen inzichtelijk gemaakt. Voor de gemeenschap blijft de dienstverlening in principe op dezelfde wijze verlopen als nu het geval is. De publieke dienstverlening (zoals het verstrekken van paspoort en rijbewijs) blijft aanwezig in Meerssen. Er komen speciaal voor de kernen van Meerssen gebiedsregisseurs. Die zijn het eerste aanspreekpunt in de wijk/buurt. De verwachting is dat de kwaliteit en zakelijkheid van de dienstverlening toeneemt. Er is meer specialistische kennis aanwezig (een grotere groep ambtenaren, dus minder kwetsbaar). Afhankelijk van de te maken afspraken tussen Meerssen en Maastricht kunnen (ten opzichte van nu) accentverschillen optreden in de dienstverlening (bijvoorbeeld de openingstijden en de tarieven).

Proces van besluitvorming

Op 4 september 2019 presenteerde Berenschot het concept-rapport van het verdiepingsonderzoek in een openbare gezamenlijke informatiebijeenkomst voor de raden van Meerssen en Maastricht. Deze bijeenkomst vond plaats in De Stip in Meerssen. Daarna heeft Berenschot het rapport afgerond en op 6 september 2019 definitief opgeleverd.

Op 17 september 2019 vond een raadsbijeenkomst in Meerssen plaats, waar vragen konden worden gesteld. 3 oktober 2019 heeft de gemeenteraad van Meerssen op basis van het definitieve rapport een positief principebesluit genomen over de mogelijke invoering van de regie-organisatie Meerssen met de Gemeente Maastricht als vaste partner. De gemeenteraad van Maastricht heeft op 17 december 2019 ook positief over het samenwerkingsvoorstel besloten.

Projectorganisatie

Inmiddels is er een projectorganisatie gevormd met medewerkers van Meerssen en Maastricht. Begin februari zijn 7 werkgroepen aan de slag gegaan met de uitwerking van allerlei zaken:

  • bestuurlijk convenant
  • organisatorisch detailontwerp (inclusief implementatieplan voor plaatsing personeel)
  • centrumgemeenteregeling (gemeenschappelijke regeling volgens centrumgemeenteconstructie: mandatering bevoegdheden van Meerssen naar Maastricht)
  • dienstverleningsovereenkomst
  • implementatieplannen voor ICT en huisvesting
  • precisering van de frictiekosten en exploitatiekosten
  • het door de gemeenteraad van Maastricht verzochte verificatieonderzoek (onderzoek naar de financiële en organisatorische risico's)
  • uitkomsten van de medezeggenschap

De resultaten hiervan zullen medio 2020 voor definitieve besluitvorming (go/no-go) aan de gemeenteraden worden voorgelegd.

Eerstvolgende mijlpaal

In september besluit de gemeenteraad van Maastricht over het Bestuurlijk Convenant regie-organisatie Meerssen-Maastricht. 

Vragen?

Heef u vragen of opmerkingen, mail dan naar info@meerssen.nl

Download hier:

Eindrapport Verdiepingsonderzoek 'Een nieuw perspectief' (6 september 2019)
Bijlage bij eindrapport Verdiepingsonderzoek 'Programma van gebruik) 

Rapport 'Verkenning naar de invoering van een regieorganisatie Meerssen' (september 2018)

Rapport 'Toekomstbestendig Meerssen / Haalbaarheidsonderzoek zelfstandige toekomst gemeente Meerssen' (januari 2018)