Gemeente Meerssen | pletsmolen-watervalderbeek

Artikel Project Pletsmolen - Watervalderbeek

10-02-2022: Update werkzaamheden regenwaterbuffer Aan de Pletsmolen / Watervalderbeek

Project Pletsmolen - Watervalderbeek

De laatste jaren treedt bij de Pletsmolen (en de Humcoverstraat) in Meerssen regelmatig wateroverlast op bij hevige buien. Tuinen en huizen komen onder water te staan. De gemeente Meerssen en het Waterschap Limburg nemen op een groot aantal plekken in en om het Watervalderbeekdal maatregelen om de wateroverlast tegen te gaan. Ook bij de Pletsmolen gaan we nu aan de slag.

Watervalderbeek duikt ondergronds bij de Pletsmolen

Bij de Pletsmolen ten noorden van het centrum van Meerssen stroomt de Watervalderbeek de bebouwde kom binnen. In een ver verleden was dit de plek waar de molenvijver van de Pletsmolen lag. Het terrein is ook nog in gebruik geweest als gemeentewerf (tot 1982). Ter hoogte van de Pletsmolen verdwijnt de Watervalderbeek ook uit het zicht en stroomt ondergonds verder door het centrum van Meerssen. Bij de Molenveldweg (ten zuiden van Meerssen) mondt de Watervalderbeek dan uit in de Geul.

Het plan

In samenspraak met een werkgroep uit de buurt is de afgelopen jaren een ontwerp gemaakt voor dit gebied. Het plan voorziet in maatregelen om wateroverlast terug te dringen. En als er dan toch wateroverlast mocht optreden, wordt deze in goede banen te geleid om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

De instroom van de overkluizing van de Watervalderbeek verplaatsen we naar de entree van het gebied. Deze kan daardoor beter worden aangesloten op het riool. Hierdoor verkleint de kans dat de instroomlocatie grote hoeveelheden water niet verwerkt krijgt. De Watervalderbeek wordt hiervoor een stukje omgeleid langs de oostelijke helling. Op deze manier krijgt de beek de ruimte om te zakken tot het niveau van de nieuwe instroom van de overkluizing. Hiermee ontstaat ook een groen bassin dat dienst gaat doen als waterbuffer en uitloopgebied voor de omwonenden.

Aan de noordzijde van het gebied bij 'Op de Beukel' krijgt de Watervalderbeek op een perceel van Waterschap Limburg meer ruimte om uit te stromen. Hierdoor loopt het water niet meer de tuinen in. In het tussengelegen gebied en direct bij 'Op de Beukel' komen keermuren om de tuinen ook daar te beschermen tegen hoogwater.
Het asfalt op het achterliggende terrein wordt verwijderd en vervangen door een nieuwe verharding, gedeeltelijk met grastegels, zodat ook dit pad een groenere uitstraling krijgt.

Het hele tussenliggende gebied wordt ingezaaid met gras en bloemenmengsels en aangeplant met bomen. Hiermee leveren we zowel een bijdrage aan de biodiversiteit als ook aan het vergroten van de omgevingskwaliteit voor onze inwoners.

Aanpassingen ontwerp naar aanleiding van de wateroverlast

Naar aanleiding van de wateroverlast van juni dit jaar zijn er vragen binnengekomen of de regenwaterbuffer voldoende veiligheid biedt tegen een volgende regenwatergolf. We hebben daarop het ontwerp nogmaals getoetst en enkele aanpassingen doorgevoerd:

  1. De breedte van de dijk aan de achterzijde van de appartementen Aan de Pletsmolen is aangepast.
  2. De stapelmuur achter Humcoverstraat 14 is aangepast. Op deze wijze wordt er een grotere veiligheid geboden, zodat de buffer voldoende overstroomcapaciteit heeft naar de Humcoverstraat op het moment dat de buffer vol raakt. Hiermee voorkomen we dat de buffer op een andere plaats gaat overstromen. Daarnaast zorgt de overstroomfaciliteit ervoor dat het opgevangen regenwater niet boven een bepaald niveau in de buffer kan komen, waardoor de waterdruk op de wanden van de buffer beheerst blijft.

Met twee bewoners, die enorm zijn getroffen door de wateroverlast, hebben wij persoonlijk gesproken en de woning/het perceel bezocht om ons te overtuigen in hoeverre het ontwerp in voldoende mate ook de veiligheid van deze woningen borgt. Wij verwachten dat met deze buffer de overlast bij extreme regenval nadrukkelijk vermindert.

Start van de werkzaamheden

Door aannemer Gbrs Kurvers BV wordt de regenwaterbuffer aangelegd. In de komende weken wordt eerst het terrein opgeschoond, bomen gerooid, kleine bodemsaneringen uitgevoerd ne de verhardingen verwijderd. Aan de zijde van het appartementencomplex wordt archeologisch onderzoek uitgevoerd; waar nu de buffer komt te liggen lag heel vroeger namelijk de molenvijver van de Pletsmolen. Dit archeologisch onderzoek wordt begeleid door Raap.

Na de opruimwerkzaamheden kan worden begonnen met het graven van de buffer en de inrichting van de buffer. De uitvoeringsperiode is relatief kort en daardoor verwachten we begin april klaar te zijn met de aanleg van de regenwaterbuffer.

Locatie van de werkzaamheden

Het werkvak is gelegen in de loop van de Watervalderbeek, tussen de straten Aan De Pletsmolen, Kookstraat, Humcoverstraat, Op De Beukel en Kuileneindestraat. Voor een overzichtstekening zie de afbeelding op de achterzijde van de brief.

Wat gaat er gebeuren doen?

Het bestaande terrein wordt opgeschoond en bestaande verhardingen opgebroken. Als de opruimwerkzaamheden gedaan zijn, wordt aan de kant van de voormalige Pletsmolen (nabij het appartementencomplex) archeologisch onderzoek gedaan. Aan de zijde van Op De Beukel wordt begonnen met de graafwerkzaamheden voor de buffer.. Daarna wordt de overkluizing van de huidige Watervalderbeek aangepast. Tenslotte vinden er inrichtingswerkzaamheden en bijkomende werkzaamheden plaats, zoals het maken van de stapelmuren en de paden.

Veel gestelde vragen

Hieronder een aantal van de meest gestelde vragen:

  • Op sommige plaatsen wordt een muur geplaatst. Is er geen risico dat het water dan tussen de muren door gaat naar de woningen? Antwoord: Nee, tussen de muren wordt de grond opgehoogd tot tenminste de hoogte van de muur (als de grond al niet hoger ligt). Daardoor zal het water niet naar de woningen stromen. De instroomvoorziening naar de overkluizing (ondergrondse tunnel) van de Watervalderbeek wordt ook verder richting Meerssen verplaatst, waardoor terugstuwing van het water verder richting Meerssen plaatsvindt en niet meer nabij Op de Beukel
  • Hoe weet de gemeente zeker dat het water nu niet meer naar de woningen stroomt bij onverhoopt gigantische neerslag? Antwoord: Het ontwerp is zo gemaakt dat – als er onverhoopt meer water in de buffer stroom dan ooit berekend – er nabij de nieuwe inlaat van de overkluizing van de Watervalderbeek een verlaging in de kademuur komt, waar het water overheen kan stromen en zijn weg kan vinden naar Aan de Pletsmolen – Gasthuisstraat. Deze kans wordt echter ingeschat als klein.
  • Waarvoor worden bouwkundige opnames gedaan? Antwoord: voorafgaand aan de werkzaamheden willen wij de staat van de huizen in beeld brengen. Dit voorkomt discussies achteraf of onverhoopte schade tijdens of na de uitvoering is ontstaan. De bouwkundige opname is daarom voor zowel u als de gemeente Meerssen van belang voor eventuele bewijsvoering bij onverhoopte schade.

Definitieve ontwerp en impressies

Het definitieve ontwerp van het project Pletsmolen / Watervalderbeek kunt u hier bekijken.

Kun u het bestand niet lezen? Neem dan contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Onderstaande impressies geven een beeld van hoe het gebied er uiteindelijk uit komt te zien, zowel in droge als in natte tijden.

Pletsmolen / Watervalderbeek 1

Pletsmolen / Watervalderbeek 2

Pletsmolen / Watervalderbeek 3

Pletsmolen / Watervalderbeek 4

Planning

De aannemer begint met de werkzaamheden in de loop van week 4 (de week van 24 januari) a.s. met voorbereidende werkzaamheden.
De planning ziet er als volgt uit:

  • Opruim- en opbreekwerkzaamheden: duur ca. 2 weken (week 4 en 5)
  • Grondverzet en -transport: duur ca. 4 weken (week 5 t/m 8)
  • Terreininrichting: duur ca. 3 weken (week 7 t/m 10)
  • In de carnavalsweek (=week 9) vinden er geen werkzaamheden plaats!
  • Afronding en verhardingen: duur ca. 2 weken (week 10 t/m 11)

Deze planning is onder voorbehoud. De aannemer moet altijd rekening houden met onvoorziene omstandigheden en de weersomstandigheden. De werktijden zijn in principe op werkdagen van 07:30 tot 16:30 uur.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden wordt het betreffende werkvak volledig afgesloten. Percelen die direct aan het werkvak grenzen, zijn tijdens de werkzaamheden met de auto niet bereikbaar. Er worden verder geen doorgaande routes afgesloten. Wij verzoeken bewoners om geen voertuigen in het werkvak en in het gedeelte van Aan de Pletsmolen tussen het werkvak en de Humcoverstraat te parkeren om het werkverkeer een vrije toegang te geven tot het werkterrein en schade aan de auto te voorkomen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

Wateroverlast logo's

Provincie Limburg