Gemeente Meerssen | pletsmolen-watervalderbeek

Artikel Project Pletsmolen - Watervalderbeek

De laatste jaren treedt bij de Pletsmolen (en de Humcoverstraat) in Meerssen regelmatig wateroverlast op bij hevige buien. Tuinen en huizen komen onder water te staan. De gemeente Meerssen en het Waterschap Limburg nemen op een groot aantal plekken in en om het Watervalderbeekdal maatregelen om de wateroverlast tegen te gaan. Ook bij de Pletsmolen gaan we nu aan de slag.

Watervalderbeek duikt ondergronds bij de Pletsmolen

Bij de Pletsmolen ten noorden van het centrum van Meerssen stroomt de Watervalderbeek de bebouwde kom binnen. In een ver verleden was dit de plek waar de molenvijver van de Pletsmolen lag. Het terrein is ook nog in gebruik geweest als gemeentewerf (tot 1982). Ter hoogte van de Pletsmolen verdwijnt de Watervalderbeek ook uit het zicht en stroomt ondergonds verder door het centrum van Meerssen. Bij de Molenveldweg (ten zuiden van Meerssen) mondt de Watervalderbeek dan uit in de Geul. 

Het plan

In samenspraak met een werkgroep uit de buurt is de afgelopen jaren een ontwerp gemaakt voor dit gebied. Het plan voorziet in maatregelen om wateroverlast terug te dringen. En als er dan toch wateroverlast mocht optreden, wordt deze in goede banen te geleid om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

De instroom van de overkluizing van de Watervalderbeek verplaatsen we naar de entree van het gebied. Deze kan daardoor beter worden aangesloten op het riool. Hierdoor verkleint de kans dat de instroomlocatie grote hoeveelheden water niet verwerkt krijgt. De Watervalderbeek wordt hiervoor een stukje omgeleid langs de oostelijke helling. Op deze manier krijgt de beek de ruimte om te zakken tot het niveau van de nieuwe instroom van de overkluizing. Hiermee ontstaat ook een groen bassin dat dienst gaat doen als waterbuffer en uitloopgebied voor de omwonenden.

Aan de noordzijde van het gebied bij 'Op de Beukel' krijgt de Watervalderbeek op een perceel van Waterschap Limburg meer ruimte om uit te stromen. Hierdoor loopt het water niet meer de tuinen in. In het tussengelegen gebied en direct bij 'Op de Beukel' komen keermuren om de tuinen ook daar te beschermen tegen hoogwater.

Het asfalt op het achterliggende terrein wordt verwijderd en vervangen door een nieuwe verharding, gedeeltelijk met grastegels, zodat ook dit pad een groenere uitstraling krijgt.

Het hele tussenliggende gebied wordt ingezaaid met gras en bloemenmengsels en aangeplant met bomen. Hiermee leveren we zowel een bijdrage aan de biodiversiteit als ook aan het vergroten van de omgevingskwaliteit voor onze inwoners.

Aanpassingen ontwerp naar aanleiding van de wateroverlast

Naar aanleiding van de wateroverlast van juni dit jaar zijn er vragen binnengekomen of de regenwaterbuffer voldoende veiligheid biedt tegen een volgende regenwatergolf. We hebben daarop het ontwerp nogmaals getoetst en enkele aanpassingen doorgevoerd:

  1. De breedte van de dijk aan de achterzijde van de appartementen Aan de Pletsmolen is aangepast.
  2. De stapelmuur achter Humcoverstraat 14 is aangepast. Op deze wijze wordt er een grotere veiligheid geboden, zodat de buffer voldoende overstroomcapaciteit heeft naar de Humcoverstraat op het moment dat de buffer vol raakt. Hiermee voorkomen we dat de buffer op een andere plaats gaat overstromen. Daarnaast zorgt de overstroomfaciliteit ervoor dat het opgevangen regenwater niet boven een bepaald niveau in de buffer kan komen, waardoor de waterdruk op de wanden van de buffer beheerst blijft.

Met twee bewoners, die enorm zijn getroffen door de wateroverlast, hebben wij persoonlijk gesproken en de woning/het perceel bezocht om ons te overtuigen in hoeverre het ontwerp in voldoende mate ook de veiligheid van deze woningen borgt. Wij verwachten dat met deze buffer de overlast bij extreme regenval nadrukkelijk vermindert.

Start van de werkzaamheden

De aanbesteding van de werkzaamheden is op 20 december afgerond. De werkzaamheden zijn eind januari/begin februari voorzien om te starten. De omwonenden worden – indien de Corona maatregelen dit toelaten – geïnformeerd via een bewonersavond. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt een uitgebreide informatiebrief opgesteld die u op de hoogte brengt van de planning en de te verwachten hinder tijdens de werkzaamheden. We verwachten de werkzaamheden eind mei te kunnen afronden.

Definitieve ontwerp en impressies

Het definitieve ontwerp van het project Pletsmolen / Watervalderbeek kunt u hier bekijken. 

Onderstaande impressies geven een beeld van hoe het gebied er uiteindelijk uit komt te zien, zowel in droge als in natte tijden.

Pletsmolen / Watervalderbeek 1

Pletsmolen / Watervalderbeek 2

Pletsmolen / Watervalderbeek 3

Pletsmolen / Watervalderbeek 4

Planning

Voor de aanbesteding en de uitvoering van de werkzaamheden houden we de volgende globale planning aan:

  • december 2021 en januari 2022: uitvoeren laatste onderzoeken en aanbesteding.
  • Februari 2021 – april 2022: uitvoering aanleg buffer Aan de Pletsmolen en aanpassing Watervalderbeek

Informatie

Voordat de werkzaamheden starten willen wij de omwonenden een toelichting geven op de planning en de te verwachten hinder. Mocht een bijeenkomst door de coronabeperkingen niet mogelijk zijn, dan ontvangen zij van de aannemer een uitgebreide informatiebrief. Daarnaast informeert de gemeente bewoners periodiek over de stand van zaken door middel van bewonersbrieven, via de gemeentelijke website www.meerssen.nl en de wekelijkse gemeentelijke nieuwsbrief.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

Wateroverlast logo's

Provincie Limburg