Gemeente Meerssen | Verwijderen asbest achterterrein Pletsmolen

Artikel Verwijderen asbest achterterrein Pletsmolen

Op het achterterrein van de Pletsmolen worden maatregelen genomen tegen wateroverlast. In verband met deze maatregelen is er onlangs gewerkt in het gebied. Tijdens de werkzaamheden is asfalt verwijderd en zijn bodemonderzoeken gedaan. Bij deze werkzaamheden zijn stukken asbest aangetroffen. Deze lagen verspreid over het achterterrein. 

Geen asbest meer

Bij de start van de werkzaamheden op maandag 5 juli zijn geen asbeststukken meer aangetroffen. Deze stukken zijn waarschijnlijk door de hevige regenbuien van afgelopen tijd weggespoeld. Er moet vanuit gegaan worden dat ze stroomafwaarts terecht zijn gekomen. Echter gelet op de hevigheid van water, is het nagenoeg onmogelijk om deze stukken te vinden.

Inspectie

Om er zeker van te zijn dat er geen asbest meer is, vindt een aanvullende inspectie van het terrein plaats. Mochten er toch nog asbeststukken op het terrein aangetroffen worden, dan zijn zowel het gespecialiseerde bedrijf als de RUD (verantwoordelijk voor de handhaving) op de hoogte dat een spoedsanering moet plaatsvinden.

Informatie

Direct omwonenden zijn geïnformeerd tijdens een inloopbijeenkomst op 1 juli. Zij ontvangen naar aanleiding van bovenstaande een bewonersbrief. Heeft u na het lezen van deze informatie toch nog vragen? Neem dan gerust contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. Of via e-mail: info@meerssen.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. U ontvangt nieuws en informatie van de gemeente Meerssen dan wekelijks in uw mailbox.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veelgestelde Vragen en Antwoorden
Asbestsanering achterterrein Pletsmolen 

Achterterrein Pletsmolen
d.d. 29 juni 2021

Wat is er aan de hand?
Op het achterterrein van de Pletsmolen in Meerssen waren stukken asbest aangetroffen bij werkzaamheden / bodemonderzoeken. Dit asbest wordt verwijderd door een gespecialiseerd bedrijf. De stukken asbest liggen verspreid over het terrein. Het is niet bekend hoe deze hier terecht zijn gekomen. De stukken zijn relatief onbeschadigd (nauwelijks verweerd).

Is asbest gevaarlijk?
Asbest kán gevaarlijk zijn als het flink verweerd / beschadigd is. Dan kunnen vezeltjes afbrokkelen die zich via de lucht verspreiden. Gezondheidsrisico's van asbest worden veroorzaakt door inademing van losse asbestvezels. In het milieu komt dagelijks een zeer kleine hoeveelheid asbestvezels in de buitenlucht voor. Iedereen ademt dus een kleine hoeveelheid asbestvezels in gedurende zijn/haar leven. Bij het achterterrein van de Pletsmolen gaat het om relatief onbeschadigde stukken asbest (nauwelijks verweerd) die te groot zijn om in te ademen of zich via de lucht te verspreiden.

Zijn kinderen / omwonenden mogelijk in aanraking gekomen met de asbeststukken?
Dat weten wij helaas niet. Het gaat in elk geval om stukken asbest en niet om asbestdeeltjes in de lucht.

Waar is het asbest precies gevonden?
De asbeststukken liggen verspreid over het achterterrein van de Pletsmolen.

Lag het asbest aan de oppervlakte of is het met de werkzaamheden aan de oppervlakte gekomen?
Dat weten we helaas niet. De asbeststukken liggen nu alleen aan de oppervlakte en niet in de grond. De stukken liggen verspreid over het terrein.

Wanneer gaan ze het asbest weghalen?
We starten op maandag 5 juli met de saneringswerkzaamheden. Er is in elk geval spoed achter gezet, maar alles moet ook zorgvuldig gebeuren. Voor het verwijderen van het asbest hebben we het gespecialiseerd bedrijf MDM ingeschakeld. Voor de saneringswerkzaamheden hebben we eerst een spoedmelding moeten doen bij de RUD (Regionale Uitvoerings Dienst). Die heeft de melding inmiddels geaccepteerd. 

Is het asbest afgedekt?
Nee, het asbest ligt verspreid over het hele terrein. We hebben het niet afgedekt, omdat er geen risico is op wegwaaien. 

Waarom is niet direct gestart met het opruimen?
Asbestsanering is een zorgvuldig proces. Na onderzoek moet een gecertificeerd bedrijf een asbestinventarisatie opstellen. Deze is noodzakelijk om een verklaring te kunnen opstellen. Daarnaast moet een spoedmelding asbestsanering worden gedaan bij de RUD. Vervolgens moet een gecertificeerd bedrijf de asbest opruimen.

Wat is asbest?
Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Asbest is een natuurlijk materiaal en werd tot het verbod in 1993 vaak gebruikt om zijn gunstige eigenschappen. Het is sterk, slijtvast, bestand tegen hoge temperaturen, isolerend en bovendien goedkoop. Het is verwerkt in veel bouwmaterialen zoals in cement golfplaten. Daarom komt het in veel gebouwen en woningen voor. In de meeste gevallen gaat het om hechtgebonden asbest. De vezels zitten dan vast in het materiaal en alleen wanneer het materiaal wordt beschadigd, komen vezels vrij. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij boren, zagen of schuren. Ook wanneer het materiaal breekt, zoals bij een brand, kunnen er asbestvezels vrijkomen. Geregeld worden in woningen ook niet-hechtgebonden toepassingen aangetroffen. De kans op het vrijkomen van asbestvezels is daarbij veel groter.

Bestaan er verschillende soorten asbest?
Welke is op het achterterrein van de Pletsmolen gevonden?
De meeste typen asbest in Nederland zijn bruin asbest (amosiet), blauw asbest (crocidoliet) en wit asbest (chrysotiel). Bruin asbest (amfibolen) is het meest risicovol door zijn structuur en de vorm van de asbestvezels. Daarna komen respectievelijk blauwe asbest en witte asbest. In dit geval zijn stukken witte en blauwe asbest gevonden. Bruine asbest is niet gevonden.

Hoe is asbest te herkennen?
Asbest is moeilijk te herkennen. Meestal is de beoordeling nodig van een asbestdeskundige. Op breukvlakken en bij beschadigingen is aan de vezelachtige structuur soms te zien of het om een asbestverdacht materiaal gaat. Meestal heeft het een witte tot lichtgrijze kleur, maar het kan ook lichtgrijs tot donkergrijs zijn. Alleen microscopisch onderzoek kan bewijzen of het materiaal echt asbest bevat.

Het verwerken van asbest is verboden. Hoe kan het dat er asbest daar asbest gevonden is?
Sinds 1993 zijn de meeste toepassingen van asbest inderdaad niet meer toegestaan.
We weten helaas niet hoe het asbest er terecht is gekomen. Het is belangrijk te weten dat de asbest stukken aan het oppervlakte liggen en dus niet in de grond zitten. Dat betekent dus als de stukken zijn opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf, dat het spul ook weg is.

Wat zijn de gezondheidseffecten van asbest?
Gezondheidsrisico's kunnen alleen optreden wanneer losse asbestvezels ingeademd worden. Asbestvezels die in de lucht zweven, kunnen na inademen in de longen doordringen. Het inademen van asbestvezels kan op den duur longkanker of mesothelioom (longvlies- of buikvlieskanker) veroorzaken. Niet iedereen die asbestvezels inademt, krijgt daardoor kanker. De kans op kanker wordt groter bij het langdurig inademen van grote hoeveelheden asbestvezels. Als iemand op één dag veel asbestvezels inademt (zoals kan gebeuren bij een brand met asbest), is de kans op het krijgen van kanker verwaarloosbaar klein. Het grootste risico van asbest is aanwezig als iemand lange tijd grote hoeveelheden asbestvezels inademt. Dit vond vooral vroeger plaats in sommige werksituaties, waarbij werknemers jarenlang, iedere werkdag, grote hoeveelheden asbest hebben ingeademd. Blootstelling aan een kankerverwekkende stof zoals asbest moet niettemin zo veel mogelijk worden voorkomen.

Dit is ook waarom de medewerkers van het gespecialiseerde bedrijf dat het asbest opruimt witte pakken dragen. Zij werken bijna dagelijks met asbest en moeten van de arbeidsinspectie daarom beschermende kleding dragen.

De mensen die aan het opruimen zijn dragen beschermende kleding.
Moet ik ook beschermd worden?
Omdat de werknemers van een asbestverwijderingsbedrijf bijna dagelijks met asbest omgaan en direct met asbest in contact komen, moeten zij van de arbeidsinspectie beschermende kleding dragen. Voor u zelf zijn beschermende maatregelen niet nodig.

Wat moet ik doen als ik mogelijk asbestvezels heb ingeademd?
U hoeft niets te doen. Het is niet waarschijnlijk dat u (veel) vezels heeft ingeademd. De kans dat u hier gezondheidsklachten van krijgt, is verwaarloosbaar klein.

Kan getest worden of ik asbestvezels heb ingeademd?
Nee, hier bestaat geen test voor. Asbestvezels zijn ook niet zichtbaar op röntgenfoto's. Met medisch onderzoek kan men helaas niet nagaan wat de blootstelling aan asbest is geweest, vaststellen wat de gezondheidsschade is die iemand heeft opgelopen door recente blootstelling aan asbest en voorkomen dat later gezondheidseffecten optreden.

Wat gebeurt er met het asbest?
De asbesthoudende brokstukken worden - voor zover mogelijk - handmatig verwijderd door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf.

Kan ik het asbest zelf opruimen?
Nee, dit wordt afgeraden. Een gespecialiseerd bedrijf zal zorgen dat er op een zorgvuldige manier wordt opgeruimd.

Wat doe ik met mijn dieren?
Als de dieren in het afgesloten gebied kunnen komen, wordt u geadviseerd om deze dieren binnen te houden. Na de werkzaamheden kunnen ze weer naar buiten.

Kan ik mijn hond uitlaten?
Ja hoor, maar niet in het gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Ik heb vragen. Waar kan ik terecht?
Bij eventuele vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 043. Of e-mail: info@meerssen.nl.

Met vragen over asbest en gezondheid kunt u contact opnemen met de plaatselijke GGD (tel. 088-8805000). Of kijk op www.ggdzl.nl. Neemt u bij gezondheidsklachten contact op met uw huisarts. Voor meer informatie over asbest en gezondheid kunt u ook de website van de GGD raadplegen: https://ggdleefomgeving.nl/schadelijke-stoffen/asbest/asbest-en-gezondheid/