Gemeente Meerssen | Wat vooraf ging

Artikel Terugblik

Op dinsdag 8 juni 2021 was de jaarlijkse openbare themabijeenkomst voor de gemeenteraad over het jeugdbeleid openbare ruimte. Tijdens deze bijeenkomst, die online ook voor inwoners toegankelijk was, is uitgebreid stilgestaan bij de toekomst van de ontmoetingsplek voor jongeren uit Bunde. Hieronder praten we u graag bij over wat er sinds die tijd allemaal gebeurd is.

Mogelijkheden

Tijdens de themabijeenkomst werd gesproken over het voornemen van het college van B&W om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een ontmoetingsplek op het meest noordelijk deel van het Amicitasterrein in Meerssen (grenzend aan de kern Bunde) voor de jongeren(groepen) van Bunde en Meerssen. Het college vindt het belangrijk om belanghebbenden en belangstellenden persoonlijk te spreken over dit onderwerp voordat zij een definitief besluit neemt. Daarom hebben er op maandag 28 juni en maandag 5 juli gesprekken plaatsgevonden.

De gesprekken

Het college wil iedereen bedanken die interesse heeft getoond, input heeft aangeleverd en/of aanwezig was tijdens een van de bijeenkomsten. Op 28 juni waren de gesprekken met 20 belanghebbenden. Dit waren direct omwonenden, gebruikers van het terrein en leden van het buurtnetwerk. Gezien de aard van het onderwerp heeft verantwoordelijk wethouder Wim Kemp besloten om ook een bijeenkomst voor breder publiek te organiseren. Deze was op maandag 5 juli. Zo'n 15 mensen waren aanwezig. Vooral de groep hondenbezitters was deze avond goed vertegenwoordigd.

Reacties

Tijdens de bijeenkomsten is veel input opgehaald. De aanwezigen uitten vooral hun zorgen en weerstand. Naast de informatie tijdens de bijeenkomst heeft de gemeente nog diverse e-mails met input ontvangen. Tevens werd een petitie met meer dan 100 handtekeningen overhandigd waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de voorgenomen plannen. Al deze input wordt verwerkt en draagt bij aan de verdere besluitvorming door het college.

Hoe nu verder?

Voordat het college een besluit neemt, wil zij het gesprek aangaan met de jongeren(groepen) van Bunde en Meerssen zelf. Wethouder Kemp gaat de jongeren(groepen) op korte termijn opzoeken in de openbare ruimte en een afspraak maken voor een gesprek. Hierin wil hij de voorgenomen plannen en de reacties hierop van de afgelopen weken bespreken.

Besluit

Na het gesprek met de jongeren(groepen) wordt alle input verzameld en maakt het college de balans op. Vervolgens wordt een besluit genomen over het verdere proces.

Gespreksverslagen

Na het gesprek met de jongeren(groepen) worden de gespreksverslagen van alle drie bijeenkomsten opgesteld en gepubliceerd op deze pagina. Onder het kopje Downloads vindt u wel al de powerpoint-presentaties.

Klankbordgroep

Als er in september meer duidelijkheid is, wordt een klankbordgroep in het leven geroepen voor belangstellenden. Zij kunnen meedenken over het verdere proces en een eventuele invulling van de ontmoetingsplek. De klankbordgroep zal bestaan uit een vertegenwoordiging van belanghebbenden, professionals en jongeren.