Gemeente Meerssen | ontmoetingsplekken

Artikel Ontmoetingsplekken Gemeente Meerssen

Ontmoetingsplek Bunde
Op dinsdag 8 juni 2021 was de jaarlijkse openbare themabijeenkomst voor de gemeenteraad over het jeugdbeleid openbare ruimte. Tijdens deze bijeenkomst, die online ook voor inwoners toegankelijk was, is uitgebreid stilgestaan bij de toekomst van de ontmoetingsplek voor jongeren uit Bunde. In dit artikel praten we u graag even bij over de gang van zaken en het vervolg.

Mogelijkheden

Tijdens de themabijeenkomst werd gesproken over het voornemen van het college van B&W om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een ontmoetingsplek op het meest noordelijk deel van het Amicitasterrein in Meerssen (grenzend aan de kern Bunde) voor de jongeren(groepen) van Bunde en Meerssen. Het college vindt het belangrijk om belanghebbenden en belangstellenden persoonlijk te spreken over dit onderwerp voordat zij een definitief besluit neemt. Daarom hebben er op maandag 28 juni en maandag 5 juli gesprekken plaatsgevonden.

De gesprekken

Allereerst wil het college iedereen bedanken die interesse heeft getoond, input heeft aangeleverd en/of aanwezig was tijdens een van de bijeenkomsten. Op 28 juni waren de gesprekken met 20 belanghebbenden. Dit waren direct omwonenden, gebruikers van het terrein en leden van het buurtnetwerk. Gezien de aard van het onderwerp heeft verantwoordelijk wethouder Wim Kemp besloten om ook een bijeenkomst voor breder publiek te organiseren. Deze was op maandag 5 juli. Zo'n 15 mensen waren aanwezig. Vooral de groep hondenbezitters was deze avond goed vertegenwoordigd.

Reacties

Tijdens de bijeenkomsten is veel input opgehaald. De aanwezigen uitten vooral hun zorgen en weerstand. Naast de informatie tijdens de bijeenkomst heeft de gemeente nog diverse e-mails met input ontvangen. Tevens werd een petitie met meer dan 100 handtekeningen overhandigd waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de voorgenomen plannen. Al deze input wordt verwerkt en draagt bij aan de verdere besluitvorming door het college.

Hoe nu verder?

Voordat het college een besluit neemt, wil zij het gesprek aangaan met de jongeren(groepen) van Bunde en Meerssen zelf. Wethouder Kemp gaat de jongeren(groepen) op korte termijn opzoeken in de openbare ruimte en een afspraak maken voor een gesprek. Hierin wil hij de voorgenomen plannen en de reacties hierop van de afgelopen weken bespreken.

Besluit

Na het gesprek met de jongeren(groepen) wordt alle input verzameld en maakt het college de balans op. Vervolgens wordt een besluit genomen over het verdere proces. Dit gebeurt naar verwachting in september.

Gespreksverslagen

Na het gesprek met de jongeren(groepen) worden de gespreksverslagen van alle drie bijeenkomsten opgesteld en gepubliceerd op deze pagina. Verder naar beneden wel al de powerpoint-presentaties.

Klankbordgroep

Als er in september meer duidelijkheid is, wordt een klankbordgroep in het leven geroepen voor belangstellenden. Zij kunnen meedenken over het verdere proces en een eventuele invulling van de ontmoetingsplek. De klankbordgroep zal bestaan uit een vertegenwoordiging van belanghebbenden, professionals en jongeren.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? In de gemeentelijke nieuwsbrief plaatsen wij met regelmaat updates over het project. U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief. De meest actuele informatie kunt u ook altijd terugvinden op deze projectpagina.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Downloads:

Gespreksverslagen bijeenkomsten van 28 juni en 5 juli en de nog te plannen bijeenkomst met jongeren(groepen)
volgen zo spoedig mogelijk op deze pagina.

Presentatie bijeenkomst 5 juli 
Door het interactieve karakter van de bijeenkomst zijn niet alle dia's van de presentatie aan bod gekomen

Presentatie bijeenkomst 28 juni 
Door het interactieve karakter van de bijeenkomst zijn niet alle dia's van de presentatie aan bod gekomen

Presentatie themabijeenkomst 8 juni 2021 

Nieuwsbericht 17-06-2021 'Toekomst ontmoetingsplek Bunde'

Nieuwsbericht 09-06-2021 'Toekomst ontmoetingsplek Bunde'

Rapport evaluatie ontmoetingsplekken

Presentatie themabijeenkomst 16 juni 2020

Aanpak Respectvol Samenwerken Jeugd & Omgeving

Wilt u meer lezen over het jeugdbeleid van de gemeente Meerssen? Weten wie de gezichten zijn achter onze professionals? Kijk dan op deze pagina.

Overlast? Melden!

Ervaart u overlast bij een ontmoetingsplek? Meld dit dan bij de gemeente. Dit kan ook achteraf. Door uw melding weten wij wat er speelt en leeft op straat. Zo kunnen we tijdig, beter en gericht maatregelen treffen.

Meldpunten ervaren jeugdoverlast:


Bij de Gemeente

Bij het Gemeentelijke Contact Centrum (KCC) kunt u terecht met meldingen over trottoirs, lichtmasten, wegen, parkeren, rioleringen, groen, verkeer, zwerfafval, plaagdierbestrijding (ratten), hondenpoep, begraafplaatsen, overlast geluid, overlast jeugd etc.

Telefoon: 14043
Buiten kantoortijden: In dringende gevallen kunt u ook buiten kantooruren en in het weekend direct een melding doorgeven. Bel dan telefoonnummer 14043 en kies voor optie/keuze 3. U wordt dan doorverbonden met de Meldcentrale Maastricht/Heuvelland. De bijzondere opsporingsambtenaren (BOA) die op dat moment in dienst zijn kunnen u dan op dat moment verder helpen.

Digitaal: U kunt uw melding openbare ruimte 24 per dag digitaal doorgeven via de gemeentelijke website www.meerssen.nl.
Hoe werkt dit? Klik op de beginpagina van www.meerssen.nl op de button 'melding openbare ruimte'. Dien vervolgens uw melding/klacht in. Dit gaat per categorie. Bij overlast van een ontmoetingsplek kiest u 'OVERLAST'. Lees goed de uitleg (omschrijving -> klik op het plusje) welke categorie u moet kiezen. Uw melding wordt dan automatisch doorgestuurd naar de juiste medewerker. Vermeld bij uw melding altijd duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Heeft u nog vragen?
Bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

Bij de politie

Daarnaast kunt u ook meldingen van overlast doorgeven aan politie.
Geen spoed: 0900-8844
Spoed: 112