Gemeente Meerssen | Meerssen-West

Artikel Meerssen-West

Meerssen-west
Meerssen-West

In Meerssen-West gaan we de komende jaren de infrastructuur aanpassen met als doel de verkeersveiligheid te verbeteren. Waar mogelijk combineren wij deze werkzaamheden met rioleringswerkzaamheden en het onderhoud aan wegen. Op 22 augustus 2017 heeft een overleg plaats gevonden met de werkgroep Verkeer Meerssen-West. Het project hebben we echter destijds vanwege capaciteitsproblemen mbt personeel 'on hold' gezet. In april 2020 hebben we dit project weer opgepakt en is opnieuw overleg geweest met de werkgroep.

Ontwerp/tekening

Op basis van de suggesties die door de werkgroep Verkeer Meerssen-West werden gedaan, heeft Adviesbureau Kragten een voorlopig ontwerp opgesteld. Daarin staan de volgende infrastructurele maatregelen:

  • uitbreiding 30 km-zone
  • alle inritconstructies worden verwijderd
  • alle kruisingen worden gelijkwaardig 
  • de nieuwe rode plateaus blijven gelijkvloers om mogelijke hinder door trillingen te voorkomen
  • afdwingen lage snelheid in de Charles Eyckstraat door wegversmallingen of afwisselend parkeren op de rijbaan
  • huidige voorrangssituatie kruispunt Op de Beukel blijft ongewijzigd
  • Humcoverstraat krijgt brede rode fietsstroken die doorlopen tot de aansluiting met de Gasthuisstraat
  • aanpassen bewegwijzering fietsers
  • éénrichtingsverkeer Gasthuisplantsoen en Pastoor N. de Reimsstraat

Bekijk hier de ontwerptekening 

Meedenkformulieren

Wij willen omwonenden en buurtbewoners de gelegenheid bieden vragen over en suggesties/voorstellen ter aanpassing en verbetering van het voorlopige ontwerp in te dienen. U kunt deze insturen via een zogenaamd meedenkformulier. Het formulier kunt u hieronder downloaden. Stuur het formulier vóór 19 oktober bij voorkeur per mail aan: info@meerssen.nl. Of per post aan: Gemeente Meerssen, t.a.v. F.W.M Spees, Antwoordnummer 20002, 6230 VR Meerssen (een postzegel plakken is niet nodig).

Download hier het meedenkformulier

Alle ontvangen suggesties en voorstellen worden zorgvuldig bekeken en waar mogelijk houden we hier bij de verdere uitwerking van het ontwerp, alsook bij de uitvoering van de maatregelen rekening mee. U zult begrijpen dat we geen garantie kunnen geven dat aan alle wensen en suggesties tegemoet gekomen kan worden. Deze worden beoordeeld op o.a. haalbaarheid qua uitvoering, veiligheid, duurzaamheid en kostenaspect.

De antwoorden op de binnengekomen vragen, voorstellen en suggesties vindt u hier.

Planning en Fasering

De werkzaamheden worden vanwege het beschikbare budget verspreid over de periode 2021-2024. De aanpassingen van de hiervoor vermelde straten worden in fases uitgevoerd. Dit om de overlast voor bewoners en bezoekers zoveel mogelijk te beperken.