Terug
Snelzoeken

Artikel Meerssen-West

Meerssen-west
Meerssen-West

In Meerssen-West gaan we de komende jaren de infrastructuur aanpassen met als doel de verkeersveiligheid te verbeteren. Waar mogelijk combineren wij deze werkzaamheden met rioleringswerkzaamheden en het onderhoud aan wegen. Op 22 augustus 2017 heeft een overleg plaats gevonden met de werkgroep Verkeer Meerssen-West. Het project hebben we echter destijds vanwege capaciteitsproblemen mbt personeel 'on hold' gezet. In april 2020 hebben we dit project weer opgepakt en is opnieuw overleg geweest met de werkgroep.

Ontwerp/tekening

Op basis van de suggesties die door de werkgroep Verkeer Meerssen-West werden gedaan, heeft Adviesbureau Kragten een voorlopig ontwerp opgesteld. Daarin staan de volgende infrastructurele maatregelen:

  • uitbreiding 30 km-zone
  • alle inritconstructies worden verwijderd
  • alle kruisingen worden gelijkwaardig 
  • de nieuwe rode plateaus blijven gelijkvloers om mogelijke hinder door trillingen te voorkomen
  • afdwingen lage snelheid in de Charles Eyckstraat door wegversmallingen of afwisselend parkeren op de rijbaan
  • huidige voorrangssituatie kruispunt Op de Beukel blijft ongewijzigd
  • Humcoverstraat krijgt brede rode fietsstroken die doorlopen tot de aansluiting met de Gasthuisstraat
  • aanpassen bewegwijzering fietsers
  • éénrichtingsverkeer Gasthuisplantsoen en Pastoor N. de Reimsstraat

Bekijk hier de ontwerptekening 

Meedenkformulieren

Wij willen omwonenden en buurtbewoners de gelegenheid bieden vragen over en suggesties/voorstellen ter aanpassing en verbetering van het voorlopige ontwerp in te dienen. U kunt deze insturen via een zogenaamd meedenkformulier. Het formulier kunt u hieronder downloaden. Stuur het formulier vóór 19 oktober bij voorkeur per mail aan: info@meerssen.nl. Of per post aan: Gemeente Meerssen, t.a.v. F.W.M Spees, Antwoordnummer 20002, 6230 VR Meerssen (een postzegel plakken is niet nodig).

Download hier het meedenkformulier

Alle ontvangen suggesties en voorstellen worden zorgvuldig bekeken en waar mogelijk houden we hier bij de verdere uitwerking van het ontwerp, alsook bij de uitvoering van de maatregelen rekening mee. U zult begrijpen dat we geen garantie kunnen geven dat aan alle wensen en suggesties tegemoet gekomen kan worden. Deze worden beoordeeld op o.a. haalbaarheid qua uitvoering, veiligheid, duurzaamheid en kostenaspect 

Planning en Fasering

De werkzaamheden worden vanwege het beschikbare budget verspreid over de periode 2021-2024. De aanpassingen van de hiervoor vermelde straten worden in fases uitgevoerd. Dit om de overlast voor bewoners en bezoekers zoveel mogelijk te beperken.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burgemeester Murisstraat

Op dinsdag 29 oktober 2019 vond een inloopavond plaats in Gemeenschapshuis De Stip waarin oplossingsrichtingen werden getoond voor een veiligere en leefbare Burgemeester Murisstraat en Charles Eyckstraat. In het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan zijn zowel de Burgemeester Murisstraat als de Charles Eyckstraat opgenomen in de lijst met verbetersuggesties. De eerste fase heeft betrekking op de omgeving van de Burgemeester Murisstraat. De Charles Eijckstraat valt onder het project 'Verkeersregulering Meerssen-West' en wordt in een later stadium opgepakt.

Het plan

Tijdens en na de bijeenkomst hebben omwonenden en buurtbewoners suggesties ingediend. Waar mogelijk hebben we hier rekening mee gehouden. Maar we kunnen helaas niet aan alle wensen en suggesties tegemoet komen. Plangroep Heggen werkte de definitieve inrichting van de Burgemeester Murisstraat en een gedeelte van Burgemeester Binckhorstraat en Burgemeester Wilmarstraat uit in een nieuw wegprofiel.

Ontwerp

Door de maatregelen rond het coronavirus is het niet mogelijk geweest een informatiebijeenkomst te houden. Bewoners en belanghebbenden zijn geïnformeerd door middel van een bewonersbrief. Zij kunnen reageren via deze website.

Onderstaand kunt u het schetsontwerp inzien. Wilt u reageren hierop? Download dan het meedenkformulier en stuur uw reactie vóór 28 juli liefst per e-mail naar info@meerssen.nl. Of per post aan: Gemeente Meerssen, t.a.v. F.W.M Spees, Antwoordnummer 20002, 6230 VR Meerssen. Een postzegel plakken is niet nodig.

Planning en fasering

De start van de werkzaamheden is voorzien in het tweede kwartaal van 2021. De vernieuwingen aan de genoemde straten voeren we uit in fases om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Wonen Meerssen renoveert in deze periode namelijk ook een gedeelte van de woningen in de Burgemeester Murisstraat en de Burgemeester Binckhorststraat.

Vragen?

Neem dan contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
E-mail: info@meerssen.nl.