Artikel Veelgestelde vragen & antwoorden

Kindcentrum - veelgestelde vragen en antwoorden

Meerssen krijgt een nieuw Kindcentrum, waarin de basisscholen, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en bibliotheek een plekje krijgen. Het Kindcentrum komt te liggen aan de Pastoor Dom. Hexstraat bij het gebouw van huidige basisschool en op het naastgelegen grasveld tussen school en Stip. Op deze pagina zijn de veelgestelde vragen & antwoorden gebundeld. Deze lijst wordt steeds verder uitgebreid.

Algemeen

Wat is een Kindcentrum?
Een Kindcentrum is een multifunctioneel gebouw waarin diverse functies (onderwijs, bibliotheek, kinderopvang etc) een plekje krijgen. Het is gericht op kinderen van 0 tot ongeveer 12 jaar. Een belangrijk kenmerk van een Kindcentrum is dat er samen wordt gewerkt op basis van één gemeenschappelijke visie. Toelichting op deze visie treft u aan in de presentatie van de informatiebijeenkomst Kindcentrum van 28 oktober 2016.

Wat komt er allemaal in het nieuwe Kindcentrum?
In het nieuwe Kindcentrum komt:

 • de basisschool van Meerssen (basisscholen De Gansbeek en Op 't Hwagveld worden samengevoegd)
 • de peuterspeelzaal Olleke Bolleke (Stichting Spelenderwijs)
 • de buitenschoolse opvang van MIK
 • de bibliotheek Meerssen

De kinderopvang (MIK) bevindt zich straks direct naast het nieuwe Kindcentrumop hun huidige locatie in gemeenschapshuis De Stip.

Waar wordt het nieuwe Kindcentrum gerealiseerd?
Het Kindcentrum komt te liggen aan de Pastoor Dominicus Hexstraat bij het gebouw van de huidige basisschool. Het bestaande gebouw wordt verbouwd/opgeknapt en uitgebreid met een gedeelte nieuwbouw op het naastgelegen terrein tussen school en De Stip.

Wanneer moet het Kindcentrum klaar zijn?
In december 2016 starten de voorbereidingen voor de bouwwerkzaamheden, zoals het aanvragen van de vergunningen. Begin 2017 start de daadwerkelijke bouw. Het nieuwe kindcentrum wordt naar verwachting in december 2018 opgeleverd. In de eerste helft van 2018 wordt het Kindcentrum dan in gebruik genomen.

Waar gaan de kinderen van basisschool Op 't Hwagveld naar school tijdens de bouwwerkzaamheden?
De kinderen van basisschool Op 't Hwagveld verhuizen na de herfstvakantie 2016 naar een tijdelijke locatie: het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Er is een veilige school-thuisroute uitgestippeld voor deze kinderen. Hierover volgt binnenkort uitgebreide informatie.

Hoe zijn de plannen tot stand gekomen / ontwikkeld?
Het ontwerp voor het Kindcentrum is in nauw overleg tot stand gekomen met de gebruikers. Verder zijn in de voorbereiding van het verkeersplan sessies en gesprekken gevoerd met stakeholders, zoals de oudergeledingen, teams van beide scholen, direct omwonenden en natuurlijk ook de kinderen zelf.

Onderwijs

Waarom verhuist de Gansbeek? Waarom blijft de school niet op de oude locatie?
De Gansbeek en Op 't Hwagveld zijn kwalitatief goed en financieel gezond. Echter, de leerlingprognoses in Meerssen laten zien dat we tijdig moeten anticiperen. De instroom van 4-jarigen is ook op De Gansbeek al een paar jaar dalende, terwijl grote groepen 8 uitstromen. Duurzaam organiseren vraagt om tijdig handelen. Daarnaast willen beide scholen in het onderwijsaanbod aandacht schenken aan procesvaardigheden. Kennis overdragen is belangrijk, leren leren wordt steeds belangrijker in een maatschappij waarin kennis gemakkelijker op te zoeken is. Hierbij loopt met name de Gansbeek tegen beperkingen van het huidige gebouw op.

Wat wordt de naam van de nieuwe school?
Dat is nog niet bekend. Er wordt een projectgroep ingericht voor de nieuwe huisstijl: logo & naam.

Wat worden de nieuwe schooltijden?
In een projectgroep zullen afgevaardigden van beide scholen (teamleden en ouders) zich buigen over de schooltijden en de wijze van overblijven. Hierbij worden ook de overige kindpartners betrokken, omdat dit directe gevolgen heeft voor hen.

Blijven de huidige leerkrachten na de fusie werkzaam?
Alle medewerkers hebben een contract bij INNOVO, niet specifiek voor één school. Het aantal medewerkers hangt af van het aantal kinderen. Dit wordt jaarlijks opnieuw bekeken. Bij boventalligheid gelden dezelfde afspraken als bij andere scholen binnen stichting INNOVO.

Vindt de fusie van de basisscholen halverwege een schooljaar plaats?
De geplande oplevering is januari 2018. Het nieuwe gebouw willen we vanzelfsprekend graag in gebruik nemen. Een natuurlijk moment vinden wij wel belangrijk. Verhuizen tijdens cito-toetsen zou bijvoorbeeld tot onrust kunnen zorgen. Dat heeft niet onze voorkeur. Ons streven is om groepen gedurende een schooljaar in tact te houden.

Waarom blijft de Kinderopvang van MIK in De Stip zitten en verhuizen zij niet ook naar het Kindcentrum?
MIK is tevreden over het huidige pand. Verhuizen is niet nodig is. De opvang bevindt zich direct naast het nieuwe Kindcentrum. Uiteraard zal de kinderopvang wel worden meegenomen in de visie en samenwerking van en met het Kindcentrum. Daarnaast wordt bekeken hoe er een visuele verbinding kan worden gemaakt tussen het Kindcentrum en de kinderopvang in de Stip, zodat van buiten af zichtbaar wordt dat de kinderopvang toch onderdeel is van het Kindcentrum.

Wordt er op individueel niveau onderwijs geboden?
Nee, er wordt les gegeven op 4 niveaus.

 

Gebouw en terrein

Wat gebeurt er met het oude gebouw van basisschool Op 't Hwagveld?
Het oude gebouw blijft staan. We gaan het gebouw grondig renoveren, zodat het mooi aansluit op het nieuwe gedeelte dat wordt aangebouwd. Binnenin het bestaande gebouw halen we een aantal muren weg, zodat het gebouw een meer open karakter krijgt.

Hoe komt het gebouw er uit te zien?
In de presentatie van de informatiebijeenkomst treft u de eerste ontwerpen aan.

- presentatie

Hoe hoog wordt het gebouw?
Het oude gebouw blijft zoals het nu is, dus één laag met een schuin dak. Het nieuwe gedeelte van het Kindcentrum krijgt twee lagen en een plat dak.

Waar komt de ingang van het gebouw?
De ingang van het Kindcentrum komt te liggen aan de Pastoor Dominicus Hexstraat, dichtbij gemeenschapshuis De Stip, de kinderopvang van MIK en de parkeervoorziening. Hierdoor is de afstand die ouders en bezoekers lopen zo kort mogelijk.

Hoe gaat het terrein rondom het Kindcentrum eruit zien?
Het buitenterrein rond het Kindcentrum wordt avontuurlijk ingericht. Oftewel, kinderen kunnen er flink klimmen, klauteren, kruipen en duiken. We willen hiermee bewegen en leren stimuleren. Uiteraard houden we ook rekening met een goede bereikbaarheid van het gebouw. Ook voor mensen die minder goed ter been zijn. Het Kindcentrum en het gebied er omheen moet het ontmoetingspunt worden voor Meerssen-West.

Wat is de functie van het kookplein en waarom is deze zo belangrijk?
Het kookplein vormt het centrum van de school; het centrale ontmoetingspunt voor alle gebruikers, zowel de kinderen als de medewerkers. De school zal kooklessen gaan houden op het kookplein en de BSO en PSZ zullen hier het eten voor de kinderen klaarmaken.

Waarom is de gymzaal niet geïntegreerd in het gebouw?
De gymzaal is nog in goede staat. Vanwege financiële overwegingen is er daarom voor gekozen om de gymzaal niet in het Kindcentrum te integreren.

Blijft de neon-verlichting aan de buitenkant van het gebouw de hele nacht branden?
Nee, de verlichting zal niet de hele nacht blijven branden. Hier zullen afspraken over gemaakt worden.

Zijn de twee oversteken of afdaken zijn potentiële plaatsen voor de jeugd om onder te gaan 'hangen'?
De afdaken waren een wens van de gebruikers. Deze zorgen ervoor dat de kinderen toch buiten kunnen spelen wanneer het regent. Bij de inrichting van het gebied zal bekeken worden hoe eventuele overlast voorkomen kan worden. Wanneer er toch overlast ervaren wordt dan zullen er maatregelen getroffen gaan worden.

Worden de fietsrekken aan de voorkant van het gebouw geplaatst?
Er wordt nog gezocht naar de juiste oplossing voor het stallen van de fietsen. Daarbij zal er rekening moeten worden gehouden met de verschillende verkeersstromen op het gebied, bijvoorbeeld fietsers en voetgangers.

Komt er een hek om de speelterreinen?
Om het speelterrein van de onderbouw komt een hekwerk. Het speelterrein van de bovenbouw wordt niet omheind.

 

Verkeer

Hoe wordt de verkeersinrichting rond de school?
De directe omgeving rond het nieuwe Kindcentrum wordt een verkeersluwe zone. Door de verkeersveilige omgeving willen we fietsen en lopen naar school zoveel mogelijk stimuleren. Daarom richten we de Pastoor Dom. Hexstraat tussen de Pastoor N. Creftenstraat en Charles Eijckstraat in als een zogenaamde fietsstraat. Bij een fietsstraat heeft de fietser voorrang en is de auto ´te gast´. In deze fietsstraat komt éénrichtingsverkeer voor auto´s (in de richting van de Charles Eyckstraat). Fietsers kunnen in twee richtingen blijven rijden.

De oversteekplaatsen bij de Pastoor N. Creftenstraat en Charles Eijckstraat worden voorzien van verhoogde zebrapaden. Vanaf Meerssen-centrum kunt u de fietsstraat bijvoorbeeld te voet of per fiets bereiken via het Gasthuispad.

Hoe kan ik mijn kind het beste naar school brengen?
Het beste is om uw kind te voet of met de fiets naar school te brengen. Indien er veel kinderen met de auto worden gebracht leidt dit tot onveilige situaties en verkeersoverlast. Het Kindcentrum wordt op een centrale en goed bereikbare plek in de kern Meerssen gerealiseerd.

Wat is de aanrijroute voor auto's?
U kunt aanrijden via de Pastoor M. Sterckenstraat (en Pastoor Castrostraat) of via de Bunderstraat en de Pastoor N. Creftenstraat om bij het Kindcentrum komen.

Komt er een Kiss & Ride-strook bij de school?
Als u uw kinderen wil afzetten bij school dan kunt u gebruikmaken van de Kiss & Ride voorziening. Deze komt aan de Pastoor Dominicus Hexstraat voor het Kindcentrum.

Waar kan ik kort parkeren als ik mijn kind(eren) naar school wil begeleiden?
Als u met de auto komt en uw kinderen naar school wil begeleiden, dan kunt u kort parkeren op de centrale parkeerplaats voor gemeenschapshuis De Stip. Deze parkeerplaats wordt uitgebreid.

Waar kan ik parkeren als ik bij de openbare bibliotheek moet zijn?
Als u met de auto komt, kunt u parkeren op de centrale parkeervoorziening voor het gemeenschapshuis De Stip. Ook hier kunt u het beste te voet of per fiets komen.

Komen er voldoende fietsenstallingen bij het Kindcentrum?
Op korte afstand van de ingang van het Kindcentrum worden voldoende stallingen voor de fietsen gerealiseerd.

Is er ook voldoende parkeergelegenheid voor de andere functies in het gebied, zoals gemeenschapshuis De Stip, kinderdagverblijf MIK, uitvaartcentrum Pegasus en tandartspraktijk?
De centrale parkeervoorziening heeft ca. 60 parkeerplaatsen. Dit is voldoende voor alle functies onder normale omstandigheden. U kunt hier alleen kort parkeren! Dit om te voorkomen dat er onvoldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor het halen en brengen van de schoolkinderen.

Waar kan ik lang parkeren?
Als u lang wilt parkeren, dan kan dan op het plein bij de kerk. Ook de leerkrachten en andere medewerkers van het Kindcentrum parkeren op het kerkplein.

Komen er ook invalidenparkeerplaatsen?
Ja, er komen ook voldoende invalidenparkeerplaatsen op de centrale parkeervoorziening.

Wanneer zal de herinrichting rond het Kindcentrum (waaronder de fietsstraat) klaar zijn?
We willen de nieuwe verkeerssituatie klaar hebben, voordat het nieuwe Kindcentrum in gebruik wordt genomen. Het kan zijn dat bepaalde onderdelen van de herinrichting dan nog niet helemaal klaar zijn. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het aanleggen van beplanting (afhankelijk van het plantseizoen).

Zijn de voorgestelde verkeersaanpassingen niet negatief voor de ondernemers in het centrum?
Het centrum van Meerssen zal goed bereikbaar blijven. De centrale parkeervoorziening bij het gemeenschapshuis en het Kindcentrum zal tijdens de piekuren voor het halen en brengen voldoende parkeercapaciteit bieden. Om deze reden zal een parkeerduurregeling worden ingesteld met een nog nader te bepalen regime. Voor het lang parkeren zijn andere alternatieven aanwezig, bijvoorbeeld parkeren op het Kerkplein.

Leiden de voorgestelde verkeersmaatregelen in Meerssen west tot een grotere belasting van de Charles Eijckstraat?
De Charles Eijckstraat vormt onderdeel van de gebiedsontsluitingsstructuur. Uit de berekeningen blijkt dat de verkeersintensiteit in deze straat niet ontoelaatbaar toeneemt. De gemiddelde snelheid van de auto's op deze weg, welke is gemonitord op 34 km/h, zal enigszins lager worden doordat er stevige drempels worden gemaakt bij de kruising bij de Past. Dominicus Hexstraat. Daarnaast wordt er gezocht naar alternatieven voor het parkeren op de weg naast de school om de straat overzichtelijker te maken.

Maakt het zwaar verkeer door de Charles Eijckstraat de verkeersituatie niet gevaarlijker?
Het zwaar verkeer in het algemeen heeft de aandacht in Meerssen. Er zijn oplossingsrichtingen vastgesteld  om het zwaar verkeer de verstandigste route te laten benutten. Het percentage vrachtverkeer van het totale aantal verkeer op de Charles Eijkstraat bedraagt 2% op ma, di, do en vr. Op woensdag bedraagt het percentage 2.7%.(bron WKR M20 dd 14.2-8.3-2016).

Gaat het positioneren van de Kiss & Ride (of Zoen & Zoef) zone op de fietsweg niet leiden tot problemen?
De Kiss & Ride zone zal zo gepositioneerd worden dat conflicten met het fietsverkeer worden geminimaliseerd  en de Kiss & Ride zone zal ook duidelijk gemarkeerd worden. Door het gebied overzichtelijk in te richten kunnen verschillende verkeersstromen gemengd worden. Hier zal dan ook aandacht voor zijn bij de inrichting van het gebied rondom de school.

Door de inrichting van de Pastoor D. Hexstraat hebben de bewoners tegenover het Kindcentrum geen openbare parkeergelegenheden meer voor de deur. Kan niet voorzien worden in een parkeervergunningensysteem hier?
Als in de fietsstraat parkeerplaatsen worden voorzien zal alsnog een onoverzichtelijke situatie ontstaan. De betreffende woningen hebben in principe voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein en er zijn voldoende openbare parkeerplaatsen voor bijvoorbeeld gasten op korte afstand aanwezig. Parkeerplekken met een vergunningensysteem is dan ook niet aan de orde.

Tijdelijke huisvesting basisschool Op 't Hwagveld

De loop- en fietsroute naar en van de tijdelijke huisvesting in het IvOO lopen langs een aantal gevaarlijke punten, onder andere de Bunderstraat en de Proost de Beaufortstraat. Langs de laatste straat loopt ook een fietsroute die 's ochtends druk gebruikt wordt door scholieren van het Stella Mariscollege. Is dit wel veilig?
Er worden in overleg met de school verschillende verkeersmaatregelen genomen om de situatie veiliger te maken. Zo worden er bijvoorbeeld tijdelijke oversteekpunten gecreëerd en borden geplaatst. Daarnaast zijn we op zoek naar verkeersbrigadiers. Mochten mensen geïnteresseerd zijn, dan kunnen zij zich melden bij de school.

Kunnen ten tijde van de tijdelijke huisvesting niet alle kinderen verplicht overblijven? Hierdoor wordt het aantal momenten dat de kinderen door het verkeer moeten gehalveerd.
De schooltijden en ook het overblijven veranderen niet wanneer de school naar het IvOO gaat. Het traject voor het aanpassen van de regels duurt 6 maanden. Daarnaast heeft dit gevolgen voor veel ouders en wordt dit daarom niet zomaar doorgevoerd. Met betrekking tot verkeer is er gesproken met een werkgroep van ouders en er is een enquête gehouden. Er worden maatregelen genomen ter attentie van de belangrijkste knelpunten.

 

Overigen

Wat gebeurt er met de Scouting, Kindervakantiewerk en de skategroep?
Scouting Meerssen maakt nu gebruik van het gebouw achter het grasveld / achter de gymzaal.Ook als het nieuwe Kindcentrum er is, blijft de scouting gebruik maken van dit gebouw. Kindervakantiewerk Meerssen maakte tot afgelopen zomer gebruik van het grasveld naast de Stip. Samen met de vrijwilligers zal worden gezocht naar een nieuwe locatie. Ook voor de skategroep - die gebruik maakt van de half-pipe op het grasveld - wordt gezocht naar een nieuwe locatie.

Informatievoorziening

Hoe krijg ik meer informatie?
De werkgroep communicatie houdt zich specifiek bezig met de communicatie rond het nieuwe Kindcentrum. U wordt periodiek op de hoogte gehouden met een speciale nieuwsbrief. Hierin leest u o.a. meer over de stand van zaken rondom het bouwproces en worden de kindpartners voorgesteld. De nieuwsbrief wordt bij mijlpaalmomenten verspreid via de mailingbestanden van de scholen en is tevens terug te vinden op www.meerssen.nl en www.kindcentrummeerssen.nl.

De website www.kindcentrummeerssen.nl is op dit moment in voorbereiding. Op de gemeentelijke website www.meerssen.nl treft u ook een speciaal gedeelte aan over het nieuwe Kindcentrum (menuoptie Projecten).

U kunt nieuws van de gemeente Meerssen ook automatisch in uw mailbox ontvangen. Op de beginpagina van www.meerssen.nl kunt u zich gratis abonneren op de gemeentelijke e-nieuwsbrief die wekelijks verschijnt.

Waar kan ik terecht met vragen én ideeën?
Bij vragen kunt u contact opnemen met:

 • Christa Somers, directeur van beide basisscholen: e-mail: christa.somers@innovo.nl
 • Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC): telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.
  Voor informatie over de verkeersveilige schoolomgeving / het schoolgebouw: Jaap Zomerplaag.
  Voor informatie over de school/onderwijs: Inge Keijdener.
 • Vragen gesteld tijdens de informatiebijeenkomst van 28 september j.l.