Nieuwsbericht Startbijeenkomst Werkgroep Verkeer Meerssen-West

Publicatiedatum: 07 maart 2017 12.30 uur

Op de plek van de huidige basisschool aan de Pastoor Dominicus Hexstraat  in Meerssen komt een nieuw Kindcentrum. Dit zal naast basisonderwijs (fusie Op 't Hwagveld en De Gansbeek) ook peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en een bibliotheek gaan bieden. Inmiddels is het ontwerp voor het gebouw klaar. Na verlening van de omgevingsvergunning kan de bouw van start gaan. Dit zal waarschijnlijk begin april zijn. Wij hopen het nieuwe Kindcentrum begin 2018 in gebruik te kunnen nemen. Op korte termijn zullen de voorbereidende werkzaamheden van start gaan. Zo moeten er in het gebied enkele bomen worden gekapt. Hiervoor is geen kapvergunning nodig.  Momenteel wordt er hard gewerkt aan het ontwerp voor de herinrichting van de omgeving van het Kindcentrum.  In dit ontwerp is voorzien in de aanplant van nieuwe bomen.

Nog samen te stellen  werkgroep

In het kader van het project is afgesproken dat er een werkgroep wordt ingesteld die zich zal buigen over de verkeerstructuur in Meerssen West. Om de werkgroep te kunnen instellen, organiseren wij een startbijeenkomst. Wij nodigen u graag uit hierbij aanwezig te zijn. Tijdens de startbijeenkomst wordt de  doelstelling van de werkgroep nader toegelicht en kunnen mensen zich aanmelden voor deelname.  De werkgroep zal maximaal uit 10 personen bestaan. Bij de samenstelling van de werkgroep streven wij naar een evenredige verdeling van bewoners en belanghebbenden uit de verschillende straten in het gebied.

Onderwerpen

De voornaamste onderwerpen waar de werkgroep zich over gaat buigen zijn:

  • Gebiedsontsluitingstructuur Meerssen-West: In het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) zijn twee routes aangewezen voor de ontsluiting van het gebied:  via de Charles Eijckstraat en via de Pastoor Nicolaus Creftenstraat.
  • Haal-breng routes Kindcentrum: het haal/brengverkeer met de auto zal via de Pastoor Nicolaus Creftenstraat komen aanrijden. Voor gemeenschapshuis De Stip komt een  mogelijkheid voor kort parkeren, op het Kerkplein voor lang parkeren.
  • Veilige routes voor voetgangers en fietsers: In de nieuwe verkeerstructuur rondom het kindcentrum streven wij naar veilige routes voor voetgangers en fiets. Hierbij wordt ook gekeken naar een goede toegankelijkheid voor mensen met lichamelijke beperkingen.
  • Overige knelpunten in het gebied, zoals sluipverkeer en parkeeroverlast

Uitnodiging Startbijeenkomst Werkgroep Verkeer Meerssen-West

Wij nodigen u graag uit voor de startbijeenkomst voor het samenstellen van de werkgroep op dinsdag 21 maart 2017. Aanvang 19.00 uur in Gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dominicus Hexstraat 10 in Meerssen. De bijeenkomst duurt tot ca. 21.00 uur.  Wij hopen u te mogen begroeten.

Heeft u voorafgaand aan de startbijeenkomst vragen?

Neem dan gerust contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Vraag naar projectleider Jaap Zomerplaag van de afdeling Ruimte.