Nieuwsbericht Op weg naar een verkeersveilige omgeving rond het nieuwe Kindcentrum Meerssen

Publicatiedatum: 12 juli 2016 16.35 uur

Meerssen krijgt een nieuw Kindcentrum aan de Pastoor Dominucus Hexstraat. In dit Kindcentrum worden de basisscholen Op 't Hwagveld en De Gansbeek, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en de bibliotheek ondergebracht. Dit heeft ook gevolgen voor het verkeer in het gebied rondom het Kindcentrum. De gemeente werkt daarom aan een plan om het verkeer in goede banen te leiden. We willen namelijk zorgen voor een (verkeers)veilige schoolomgeving.

Bijeenkomst direct omwonenden/instellingen

Op maandag 11 juli werden direct omwonenden & instellingen uit het gebied en de buurtnetwerken van Meersen geïnformeerd tijdens een speciale inloopbijeenkomst over het verkeer rond het nieuwe Kindcentrum. Hierbij waren de gemeente, Adviesbureau Goudappel & Coffeng en de schooldirectie aanwezig. Tijdens de bijeenkomst werden de voorstellen voor de nieuwe verkeerssituatie toegelicht. De aanwezigen konden vragen stellen en hun ideeën/opmerkingen laten horen. De reacties waren overwegend positief.

Schets verkeerssituatie

De voorstellen voor de toekomstige verkeerssituatie rond het nieuwe Kindcentrum zijn samengevat in een zogenaamde 'structuurschets'. Deze structuurschets is mede tot stand gekomen dankzij de inbreng van ouders, schoolkinderen, omwonenden en overige gebruikers van het Kindcentrum tijdens diverse sessies.

Structuurschets Kindcentrum Meerssen

Structuurschets Kindcentrum Meerssen

Toelichting structuurschets verkeer

De directe omgeving rond het nieuwe Kindcentrum wordt een verkeersluwe zone. Door de verkeersveilige omgeving willen we fietsen en lopen naar school zoveel mogelijk stimuleren. Daarom stellen we voor de Pastoor Dom. Hexstraat tussen de Pastoor N. Creftenstraat en Charles Eijckstraat in te richten als een zogenaamde fietsstraat. Bij een fietsstraat heeft de fietser voorrang en is de auto ´te gast´. In deze fietsstraat komt éénrichtingsverkeer voor auto´s (in de richting van de Charles Eyckstraat). Fietsers kunnen in twee richtingen blijven rijden. De twee kruisingen van de fietsstraat met de Charles Eijckstraat en de Pastoor N. Creftenstraat richten we overzichtelijk en veilig in, waarbij voetgangers en fietsers voorrang hebben. De fietsstraat kan ook als 'zoen & zoef zone' worden gebruikt. Halers en brengers kunnen met hun auto kort stoppen en de kinderen laten uitstappen.

Wilt u langer stoppen en uw kind naar het Kindcentrum begeleiden, dan kunt u kort parkeren op de parkeerplaats voor gemeenschapshuis De Stip. De bestaande parkeerplaats breiden we hiervoor uit en er komt een nieuwe entree naar de parkeerplaats vanaf de Pastoor N. Creftenstraat. Op deze wijze hoeft dit verkeer niet via de fietsstraat te rijden. Overdag - tijdens de schooltijd – is deze parkeervoorziening gereserveerd voor de halers/brengers en bezoekers van gemeenschapshuis De Stip en de bibliotheek. De leerkrachten en andere medewerkers van het Kindcentrum parkeren op het kerkplein.

Hoe nu verder

Deze structuurschets is nog geen definitief ontwerp. De gemeente gaat nu aan de slag om de schets verder uit te werken in het verkeersplan. De opmerkingen en ideeën van de aanwezigen nemen we hierin mee. Ook onderzoeken we nog of er verdere maatregelen moeten nemen in het gebied. Naar verwachting nemen we het nieuwe Kindcentrum de eerste helft van 2018 in gebruik. De nieuwe verkeerssituatie moet dan ook klaar zijn.

Ontwerp gebouw Kindcentrum

Op dit moment loopt de aanbestedingsprocedure voor het ontwerp en realisatie van het nieuwe Kindcentrum. We kunnen dan ook nog geen ontwerp tonen. Drie combinaties van een architect en aannemer kunnen een voorstel doen voor het gebouw en de buitenruimte van het Kindcentrum. Het schoolbestuur en de gemeente maken hieruit uiteindelijk een keuze. De ingetekende gebouwencontour en de inrichting van het schoolterrein op de structuurschets (zie afbeelding) is dan ook geen ontwerp! Het geeft slechts het vlak weer waarop gebouwd zal worden op grond van het bestemmingsplan (beheersverordening Kernen). Het nieuwe Kindcentrum kan gedeeltelijk twee bouwlagen krijgen.

Informatiebijeenkomst

Eind september 2016 organiseert de gemeente in samenwerking met het schoolbestuur en de overige kindpartners (peuterspeelzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang en bibliotheek) een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst presenteren we het ontwerp van het gebouw en het definitieve verkeersplan. Wij informeren u te zijner tijd over de exacte datum en tijd. U bent dan van harte welkom!

Verder vragen?

Voor verdere informatie kunt u terecht bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Bij vragen over het verkeersplan kunt u terecht bij Jaap Zomerplaag of Ed Moonen. Bij vragen over het Kindcentrum zelf kunt u terecht bij Inge Keijdener.