Artikel Kindcentrum Meerssen

Kindcentrum Meerssen
Meerssen krijgt een nieuw Kindcentrum, dat naast onderwijs ook peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en een bibliotheek gaat bieden. Het nieuwe centrum komt te liggen aan de Pastoor Dominicus Hexstraat bij het gebouw van de huidige basisschool Op 't Hwagveld. De bestaande locatie wordt gerenoveerd en wordt uitgebreid met een gedeelte nieuwbouw op het naastgelegen terrein (tussen de school en gemeenschapshuis de Stip). We streven ernaar het Kindcentrum begin 2018 in gebruik te nemen.

Informatiebijeenkomst

Op woensdagavond 28 september heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over het nieuwe Kindcentrum Meerssen. De opkomst was tot onze vreugde groot. Naast omwonenden en andere belangstellenden waren ook de toekomstige gebruikers van het Kindcentrum aanwezig: de ouders van de leerlingen, het schoolbestuur van INNOVO, peuterspeelzaalwerk Spelenderwijs, kinderdagopvang MIK en Bibliotheek Meerssen.

Kindcentrum - informatiebijeenkomst

Gezamenlijke visie

De Kindpartners (scholen, bibliotheek, kinderopvang & buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal) hebben samen een visie opgesteld hoe het nieuwe Kindcentrum Meerssen zal worden vormgegeven en ingevuld, zodat de kinderen opgroeien tot krachtige wereldburgers. Het is de bedoeling dat de Kindpartners niet alleen naast elkaar in het Kindcentrum zitten, maar nadrukkelijk ook samenwerken en gebruikmaken van elkaars kennis en kunde.

Het nieuwe gebouw

De visie van de Kindpartners is door het consortium (team van architect, aannemer en diverse adviseurs) vertaald naar een ontwerp van het nieuwe Kindcentrum. Het ontwerp treft u hieronder aan.

Kindcentrum - voorontwerp gebouw

Toekomstbeelden van consortium Pellikaan / Povše&Timmermans Architecten

In het ontwerp van het Kindcentrum blijft het bestaande schoolgebouw Op 't Hwagveld intact, maar wordt flink gerenoveerd. Op het grasveld tussen het bestaande schoolgebouw en gemeenschapshuis de Stip komt een gedeelte nieuwbouw. Deze nieuwbouw bestaat uit twee lagen. In het bestaande schoolgebouw komen klaslokalen + wereldpleinen. Het middengedeelte wordt één grote open ruimte. De bibliotheek komt in de nieuwbouw op de begane grond. Een gedeelte van de bieb komt op de verdieping van de nieuwbouw. Hier omheen worden de klaslokalen van de oudste groepen van de school gesitueerd. Zij kunnen op deze wijze ook optimaal gebruikmaken van de bibliotheek. De peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang komen in de nieuwbouw op de begane grond aan de achterzijde van het gebouw. Hierdoor is er een goede verbinding met de kinderopvang (0-4 jaar) in De Stip. De locatie en invulling van de speelplaatsen wordt nog verder uitgewerkt.

Verkeer

Daarnaast willen we natuurlijk zorgen voor een (verkeers)veilige omgeving van het Kindcentrum. Uitgangspunt is dat er een veilige en overzichtelijke verkeerssituatie ontstaat rond het Kindcentrum. Om dit te bereiken wordt lopen en fietsen naar school zoveel mogelijk gestimuleerd. Immers, hoe minder auto's in het gebied, hoe veiliger. In het voorlopige ontwerp staat dat de Pastoor Dominicus Hexstraat een fietsstraat wordt. Dit betekent dat fietsers hier voorrang hebben en auto's te gast zijn. Op een aangewezen gedeelte van de Pastoor Dominicus Hexstraat komt ook een Kiss & Ridestrook. Hier mogen ouders hun kinderen uit laten stappen en dan weer verder rijden.

Kindcentrum - schets verkeer

Het aantal parkeerplaatsen bij gemeenschapshuis De Stip wordt uitgebreid. Wilt u uw kinderen begeleiden naar de schoolingang, dan kunt u hier kort parkeren. De ingang van de parkeerplaats wordt verplaatst naar de Pastoor N. Creftenstraat. Dit houdt ook weer autoverkeer weg van de Pastoor Dom. Hexstraat. Lang parkeren is mogelijk op het kerkplein. Hier zullen ook de medewerkers van het Kindcentrum parkeren. Ook heeft de verkeersstructuur in de Buurt in relatie tot het nieuwe Kindcentrum de aandacht. Er zal een werkgroep worden ingesteld die mee gaat denken over voorstellen om deze te verbeteren. In deze werkgroep zullen alle stakeholders worden vertegenwoordigd.

Verhuizing Op 't Hwagveld

Basisschool Op 't Hwagveld en peuterspeelzaal Olleke Bolleke zijn in de herfstvakantie 2016 verhuisd naar een tijdelijke locatie: het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Zij verblijven hier gedurende de bouwwerkzaamheden. Een werkgroep van vertegenwoordigers van school en gemeente heeft hiervoor een veilige schooladviesroute ontwikkeld.

Omdat het bestaande schoolgebouw Op 't Hwagveld nu leegstaat is het gebouw voor de maanden december, januari en februari in beheer gegeven aan Ad Hoc. Ad Hoc heeft tijdelijk bewoners in het gebouw geplaatst om leegstand, diefstal en kraak te voorkomen.

Planning

Op 6 oktober heeft de gemeenteraad de budgetten beschikbaar gesteld. Inmiddels zijn de ontwerpen voor het gebouw en de omgeving (inclusief verkeer) verder uitgewerkt. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 november besloten om de opdracht voor de bouw definitief te verstrekken aan het consortium van Pellikaan/Povše & Timmermans/Heton. Op 16 december hebben de gemeente, schoolbestuur INNOVO en het consortium de realisatieovereenkomst ondertekend. Hiermee is officieel het startsein gegeven voor de bouw van het Kindcentrum. De vergunningen kunnen worden aangevraagd en in maart 2017 starten de bouwwerkzaamheden. We streven ernaar het gebouw in december 2017 op te leveren. Begin 2018 wordt het nieuwe Kindcentrum dan in gebruik genomen.

Vragen of ideeën?

Neem contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), bel 14 043. Of mail: info@meerssen.nl. Neem ook een kijkje op www.kindcentrum-meerssen.nl.