Gemeente Meerssen | Project In 't Riet Geulle

Artikel Project In 't Riet Geulle

In 't Riet

Het gebied (incl. gebouwen) van gemeenschapshuis de Kleiaove, de gymzaal en de voormalige basisschool In 't Riet in Geulle krijgt een andere invulling. Het voormalig schoolgebouw zal worden omgevormd tot een multifunctioneel centrum voor zorg-, maatschappelijke, sport-, commerciële, horeca- en/of culturele activiteiten. In het project ontstaat een unieke combinatie van deze functies.

Stand van zaken februari 2022

De initiatiefnemer beraadt zich op dit moment nog over wijzigingen in het huidige plan. Schetsontwerpen zijn met de gemeente besproken en er is regelmatig overleg met de initiatiefnemer over de mogelijke wijzigingen en de gevolgen hiervan voor de planning. Naar verwachting kunnen we u medio 2022 verder informeren.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Het voormalig schoolgebouw zal worden omgevormd tot een multifunctioneel centrum voor zorg-, maatschappelijke, sport-, commerciële, horeca- en/of culturele activiteiten. In het project ontstaat een unieke combinatie van deze functies. Voor de inhoudelijke invulling van het project is Zorg & Co., een zorginstelling, verantwoordelijk.

In het voormalige schoolgebouw van basisschool In 't Riet komen acht zorgappartementen, twee logeerkamers en een woonkamer voor ouderen met dementie. Dit is 24-uurs zorg in een besloten omgeving. Er komt een horecavoorziening met terras aan de parkzijde. In deze voorziening komen mensen met een arbeidsbeperking te werken, waardoor invulling wordt gegeven aan de Participatiewet. In het voormalige schoolgebouw komen bovendien maatschappelijke ruimtes voor de heemkundevereniging, bejaardenvereniging, andere verenigingen en/of particulieren, een dagbestedingsruimte en kookstudio.

Op het terrein tussen het schoolgebouw en de Kleiaove komen 18 woonunits voor echtparen en alleenstaanden met een zorgindicatie, mensen met een GGZ indicatie, jongeren met zorgondersteuningsvraag en noodopvang. Het gebouw van de Kleiaove zal gebruikt worden door o.a. Scouting Geulle en andere verenigingen / organisaties. Voor de gymzaal wordt nog een hoofdgebruiker gezocht  voor bijvoorbeeld trainingen, fysio, etc.

Behandeling in de gemeenteraad

Begin oktober 2019 hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van het project In 't Riet Geulle. Hierin werd aangekondigd dat de behandeling van het bestemmingsplan naar verwachting zou plaatsvinden tijdens de raadsvergadering van 12 december 2019. Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State is het noodzakelijk voor het project In 't Riet een nadere toetsing te laten uitvoeren rondom de hoeveelheid stikstof die op natuurgebieden terechtkomt. Deze toetsing is aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. Hierdoor is behandeling van het bestemmingsplan tijdens de raadsvergadering van 12 december niet haalbaar.

Wijziging bouwplan en bestemmingsplan

De vertraging in de bestemmingsplanprocedure wil de initiatiefnemer nu ook gebruiken om het bouwplan aan te passen. Hiermee kan zowel tegemoet gekomen worden aan de wensen uit de omgeving als ook aan een betere functionele indeling. Daarom wordt het herziene ontwerpbestemmingsplan met het aangepaste bouwplan opnieuw ter inzage gelegd. De gemeente organiseert samen met de initiatiefnemer weer een informatieavond tijdens de inzagetermijn. Tijdens deze bijeenkomst lichten wij het gewijzigde plan toe. U wordt te zijner tijd geïnformeerd over de inzagetermijn en de informatieavond.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

- Presentatie informatiebijeenkomst

www.rendiz.nl