Gemeente Meerssen | blauwe loper

Artikel De Blauwe Loper

Klimaatverandering stelt ons voor steeds grotere uitdagingen. Droogte en wateroverlast komen steeds vaker voor. Ook de gemeente Meerssen heeft diverse malen te maken gehad met ernstige wateroverlast. Onze gemeente is dan ook een van de pilotgemeenten in het programma Water in Balans van Waterschap Limburg. Vanuit de gemeente zijn we in dit kader met name bezig met het scheiden van het regenwater van het vuilwaterriool om zo wateroverlast te beperken.

Blauwe loper
Blauwe loper

Als we regenwater scheiden van het vuilrioolwaterriool leggen we hiervoor een apart regenwaterriool aan. Het regenwater uit dit aparte riool moet echter ook weer afgevoerd worden naar een beek of rivier. Om het vervoeren van het regenwater naar de Geul in goede banen te leiden, leggen we de zogenaamde Blauwe Loper aan. Deze Blauwe Loper is de transportleiding voor regenwater richting de Geul.

Het project bestaat uit twee fasen. In de eerste fase leggen we het regenwaterriool aan in een gedeelte de Pastoor Dominicus Hexstraat en de Hoogveldweg (zie afbeelding). Als dit klaar is, leggen we de verbinding aan vanaf Hoogveldweg via de Sint Josephstraat en Proost de Beaufortstraat naar de Geul.

Fase 1: Pastoor Dom. Hexstraat en Hoogveldweg

Omdat bij de aanleg van de Blauwe Loper de Pastoor Dom. Hexstraat en Hoogveldweg wordt opgebroken, kiezen we ervoor beide straten meteen opnieuw in te richten.

Op 15 maart en op 7 juni 2022 zijn informatieavonden gehouden over de herinrichting van de Hoogveldweg en de Pastoor Dom. Hextraat. Met de inbeng van de omwonenden hebben we een eerste ontwerp gemaakt. Dit ontwerp presenteerden we op 7 juni aan de bewoners. Op een paar kleine kanttekeningen na werd het ontwerp goed ontvangen.  

Ingebrachte aandachtspunten en zienswijzen

Voorafgaand aan de laatste informatieavond en de presentatie van het ontwerp ontving de gemeente diverse zienswijzen. De meeste zienswijzen zijn inmiddels verwerkt in het ontwerp. Een aantal zienswijzen is nog in behandeling. Het ontwerp is dan ook nog niet helemaal definitief. Er moeten ook nog een paar aanpassingen worden doorgevoerd. Hierdoor hebben we een kleine vertraging opgelopen en is de planning iets aangepast.

Bekijk hier het ontwerp

Wat is er nog aangepast ten opzichte van het voorlopige ontwerp?

Regenwater ten behoeve van bomen en planten

We gaan het regenwater dat van het dak van de Sint Joseph Arbeiderkerk komt, ook afkoppelen. Dit water gebruiken we dan om de bomen in de Pastoor Dominicus Hexstraat en de nieuwe bomen bij de Hoogveldweg van water te voorzien. Het water vangen we op in ondergrondse bomenbuffers, zodat de bomen ook in droge periodes van het jaar voldoende water hebben. Hetzelfde geldt voor de vakken met planten. 

Kruising Bunderstraat – Hoogveldweg – Sint Josephstraat

We willen de aansluiting op fase 2 van de Blauwe Loper nadrukkelijk meenemen in het definitieve ontwerp. De werkzaamheden aan de kruising Bunderstraat-Hoogveldweg-Sint Josephstraat voegen we dan ook toe aan het ontwerp. We passen bij deze kruising ook al het riool aan op de toekomstige herinrichting van de Bunderstraat (de herinrichting staat gepland voor 2026-2027).

Planning

In februari starten we met het selecteren van een aannemer. Dit duurt ongeveer een maand. Deze gaat dan het werk voorbereiden.

Naar verwachting kunnen we begin april starten met de werkzaamheden. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden in september klaar.

Voordat de aannemer start met de werkzaamheden, ontvang je een uitnodiging voor een informatieavond. Tijdens deze avond legt de aannemer uit hoe hij te werk gaat en waarvan u eventuele overlast kunt ondervinden. Je kunt tijdens deze avond uiteraard vragen stellen.