Gemeente Meerssen | Water in Balans - vragen & antwoorden

Artikel Water in Balans - vragen & antwoorden

Programma Water in Balans Pilotgebied Meerssen/Ulestraten

Vragen & Antwoorden

 

Wat is het Programma Water in Balans?

In 2014, 2016 en 2018 was er sprake van grote wateroverlast en in het voorjaar van 2018 was het juist heel erg droog. Het veranderend klimaat komt sneller dan we dachten. Extreme hoeveelheden neerslag, ernstige droogte en hitte bedreigen onze steden, landbouwgronden en natuurgebieden. Waterschap Limburg, Gemeente Meerssen en de overige projectpartners zijn volop bezig met meerdere concrete, zichtbare maatregelen in het veld. Tegelijkertijd starten we langduriger processen op die nodig zijn om onze omgeving zoveel als mogelijk aan te passen aan het nieuwe klimaat. Maar dat kunnen we niet alleen.

Waarom is het gebied Meerssen/Ulestraten (evenals Oirsbeek in de gemeente Schinnen) aangewezen als pilotgebied?

In het centrum van Meerssen ervaren inwoners en ondernemers ernstige overlast bij hevige regenval, zoals in mei 2018. Het water dat van Ulestraten en het landelijke gebied bovenstrooms afkomt, is binnen een uur in het centrum van Meersen en zorgt daar voor overstromingen. Samen met de gemeente en andere betrokkenen worden knelpunten geïnventariseerd. Daarbij kijken gemeente en waterschap niet alleen naar regenval uit het verleden, maar ook naar de gevolgen als er door de klimaatverandering in de toekomst nog vaker en nog meer regen valt. De maatregelen komen tot stand in samenwerking met betrokkenen en  belanghebbenden: inwoners, ondernemers en organisaties.\

Welke gebieden omhelst de gebiedpilot precies?

Meerssen en Ulestraten.

Wie zijn partners binnen het programma Water in Balans?

  • Waterschap Limburg
  • Gemeente Meerssen
  • Provincie Limburg
  • Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB)
  • Staatsbosbeheer
  • Stichting Het Limburgs Landschap
  • Waterleidingmaatschappij Limburg
  • Inwoners

In november 2019 hebben de partners een samenwerkingsovereenkomst (SOK) getekend. Wat is de status van deze overeenkomst?

In februari 2018 hebben de samenwerkende partners in Meerssen de intentieverklaring pilotgebied Meerssen/Ulestraten ondertekend. Door de SOK verbinden zij zich om de gemaakte afspraken na te komen, en kunnen zij elkaar formeel aanspreken als dit niet gebeurt.

Wat betekent de SOK (Samenwerkingsoverenkomst Water in Balans) voor Waterschap Limburg?

Waterschap Limburg streeft om in de periode 2018-2035 90.000 kuub hemelwater water te bergen in het pilotgebied Meerssen/Ulestraten.

Wat betekent de SOK (Samenwerkingsovereenkomst Water in Balans) voor de gemeente Meerssen?

Gemeente Meerssen streeft ernaar om in de periode 2018-2035 over 50% van het verhard oppervlak in Meerssen/Ulestraten hemelwater separaat te bergen ( o.a. afkoppelen hemelwater van het vuilwaterriool). Daarvoor zal de gemeente bij alle projecten (infrastructuur, bouwprojecten) kijken op welke wijze rekening men rekening kan houden met de berging van hemelwater.

Wat betekent de SOK (Samenwerkingsovereenkomst Water in Balans) voor landbouworganisaties?

Hiermee streeft de landbouw om 10 mm hemelwater op de landbouwgrond te bergen.

Wat betekent de SOK (Samenwerkingsovereenkomst Water in Balans) voor de inwoners?

Inwoners hebben de intentieverklaring symbolisch mede-ondertekend. er 1 januari 2019 komt er een stimuleringsregeling, waarmee onze inwoners worden gestimuleerd om bij te dragen aan het halen van de gemeentelijke inspanningsverplichting (afkoppelen hemelwater van vuilwaterriool, ontstenen/vergroenen van het oppervlak bij de woning etc.). Ook komt er een schottenprogramma in samenwerking met Waterschap Limburg (inwoners kunnen straks hun belangstelling kenbaar maken voor gezamenlijke inkoop). Informatie volgt.

Wat is de rol van de Provincie Limburg?

De Provincie is verantwoordelijk voor de normstelling wat betreft de bescherming tegen wateroverlast. Ook ziet de Provincie toe op het voldoen aan die norm. Daarbij staat de Provincie aan de lat voor het vinden van een balans tussen beschermingsniveau, kosten en impact op bijvoorbeeld het landschap en de leefbaarheid.

Hoe ziet de stimuleringsregeling eruit?

De stimuleringsregeling (subsidieregeling) start op 1 januari 2019. Informatie volgt op www.meerssen.nl. Als u zich aanmeldt voor de gemeentelijke nieuwsbrief, ontvangt u informatie automatisch in uw mailbox.  

Waar kunnen mensen terecht voor meer informatie?

Hoeveel geld heeft de gemeente Meerssen voor de uitvoering van het programma Water in Balans gereserveerd?

De gemeenteraad heeft een bedrag van 9 miljoen euro in de begroting beschikbaar gesteld voor de periode t/m 2022 (= looptijd Gemeentelijke Rioleringsplan 2018-2022).

In juni hebben waterschap en gemeente een lobby richting Rijk ingezet voor het verkrijgen van verdere financiële middelen. In juni bracht minister van Infrastructuur & Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen een werkbezoek aan Meerssen. Op donderdag 28 juni bracht een delegatie van getroffen inwoners, Waterschap Limburg en gemeente Meerssen een bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag. Daar woonden zij het overleg bij van de minister bij met het Algemeen Overleg Water. Dit is de Kamercommissie die zich o.a. bezighoudt met de bestrijding van wateroverlast door klimaatverandering. De minister heeft zich binnen het overleg ingezet om Limburg te kunnen helpen. Ze gaf aan dat ze binnen de Tweede Kamer en het kabinet gaat pleiten om zo snel mogelijk ook vanuit het Rijk bijdragen te kunnen vrijmaken. Daarbij zal prioritering nodig zijn voor de meest urgente gevallen. Bij haar recente bezoek aan Meerssen heeft ze ervaren hoe dringend de situatie is in het Heuvelland. Inmiddels heeft ook een delegatie uit de Tweede Kamer de gemeente Meerssen bezocht om de situatie persoonlijk in ogenschouw te nemen.