Gemeente Meerssen | Vacature Commissie Regionaal Overleg luchthaven Maastricht

Nieuwsbericht Vacature Commissie Regionaal Overleg luchthaven Maastricht

Gepubliceerd op: 03 augustus 2020 10:25

De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Maastricht heeft een vacature voor

  • een plaatsvervangend commissielid omwonenden luchthaven Maastricht

Ingevolge de Wet luchtvaart heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat voor de luchthaven Maastricht de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Maastricht ingesteld. De Commissie Regionaal Overleg heeft tot taak om door overleg tussen de diverse betrokkenen een gebruik van de luchthaven te bevorderen, dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van die betrokkenen. Het gaat daarbij om alle belangen (zoals milieu, economische en ruimtelijke belangen). Naast omwonenden hebben in de commissie verder zitting Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Beek, Meerssen en Maastricht, Gedeputeerde Staten van Limburg, Maastricht Aachen Airport, Luchtverkeersleiding Nederland, Milieufederatie Limburg, Bedrijvenplatform MAA, gebruikers algemene en grote luchtvaart. De commissie staat onder leiding van een onafhankelijke, door de minister van Infrastructuur en Waterstaat benoemde voorzitter.

Wij zijn op zoek naar een plaatsvervangend lid omwonenden luchthaven die

  • Betrokkenheid bij luchtvaart en de luchthaven Maastricht heeft.
  • Samenwerkingsgericht is.
  • Affiniteit heeft met het voeren van overleg in een politieke en/of bestuurlijke omgeving.
  • Over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden beschikt.

Gelet op de gewenste geografische spreiding van de leden/plaatsvervangende leden omwonenden gaat de voorkeur uit naar een kandidaat, die in de gemeente Beek woonachtig is. U bent in de gelegenheid om bij verhindering van een van de leden omwonenden als plaatsvervangend lid aan de commissievergadering deel te nemen. De benoeming geschiedt door de voorzitter op basis van een selectieprocedure. U wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en kunt daarna nog eenmaal voor maximaal eenzelfde periode worden herbenoemd. Voor elke commissievergadering die u bijwoont ontvangt u een vergoeding van € 105,-

Inlichtingen

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter, de heer Hub Meijers, tel. 06-55814083, of de secretaris, de heer Peter Simons, tel. 06-29543601.

Sollicitaties

U kunt uw sollicitatie en curriculum vitae uiterlijk 28 augustus 2020 per email sturen naar: info@cromaastricht.nl.