Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 43 - 23 oktober 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 43 - 23 oktober 2019

Gepubliceerd op: 23 oktober 2019 08:55

Gemeentepagina: week 43
Datum: 
woensdag 23 oktober 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Woensdag 23 oktober 2019
Financiële raadsadviesvergadering

Op woensdag 23 oktober 2019 vindt een financiële raadsadviesvergadering (voor de Begroting 2020) plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Raadsadviesvergadering
De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van maandag 4 november en donderdag 7 november 2019. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda financiële raadsadviesvergadering woensdag 23 oktober 2019

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering d.d. 10-10-2019
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Vaststelling Programmabegroting 2020
 • Rondvraag

Achterliggende stukken kunt u raadplegen via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Agenda raadsvergadering 24 oktober 2019

Op donderdag 24 oktober 2019 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijsten raadsvergaderingen 26-09-2019 en 03-10-2019
 • Lijst ingekomen stukken raad (datumversie 27-09-2019)
 • Voorstel Verordening rechtspositie raads- en burgerleden gemeente Meerssen 2019
 • Voorstel Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Meerssen 2019
 • Voorstel 2e Bestuursrapportage
 • Voorstel Onderhoud en herinrichting Sint Catharinastraat
 • Voorstel Kosten werkzaamheden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Voorstel Eerste  begrotingswijziging 2020 GGD ZL t.b.v. één JGZ
 • Voorstel Nota luchtkwaliteit 2019-2028
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl.

---

Dinsdag 29 oktober 2019KCC Klant Contact Centrum
Bestuurscentrum/KCC gesloten

In verband met het jaarlijkse 'bedrijfsuitje' is het bestuurscentrum op dinsdagmiddag 29 oktober gesloten vanaf 12 uur. De medewerkers zijn dan ook niet telefonisch bereikbaar.

Wilt u buiten kantooruren melding openbare ruimte doen? Bel dan telefoon 14 043. U wordt dan doorverbonden met de Meldcentrale Maastricht. Of dien uw melding in via onze gemeentelijke website www.meerssen.nl.

---

Werkzaamheden Kuiperstraat in Geulle aan de Maas

Het asfalt van de Kuiperstraat in Geulle aan de Maas krijgt een nieuwe deklaag. Waar nodig worden ook putranden, kolken en kantlagen vernieuwd. De werkzaamheden starten op maandag 28 oktober en duren tot en met vrijdag 1 november 2019. Afhankelijk van het weer kunnen de werkzaamheden langer duren.

Verkeersmaatregelen
Tijdens de werkzaamheden is het gedeelte van de Kuiperstraat tussen het Kerkplein en de dijk nabij de Saintweg afgesloten voor doorgaand verkeer.

Aansluitend: afsluiting Saintweg
Na afronding van de werkzaamheden aan de Kuiperstraat gaan aansluitend onderhoudswerkzaamheden aan de Kuiperstraat van start. Dan wordt de Saintweg richting Elsloo tot begin december in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. De afsluiting is nodig voor de aanleg van een vrijliggend fietspad als onderdeel van project RivierPark Maasvallei. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Consortium Grensmaas.

Omwonenden krijgen een bewonersbrief.

---

Werkzaamheden A2

In de nacht van 7 op 8 november worden zaagwerkzaamheden aan het asfalt uitgevoerd op de A2 nabij Beek. Hierbij is de toerit Beek naar de A2 (richting Eindhoven) afgesloten tussen 23.00-05.00 uur. Verkeer wordt omgeleid via de af- en toerit 51 Meerssen door middel van een tekstwagen om aldaar te keren en de weg te vervolgen. De omrijdtijd bedraagt niet meer dan 10 minuten..

---

Is uw tuin al waterklaar?

Tegels eruit, plantjes erin. Helpt u ook om de risico's van wateroverlast te beperken? Dat kan door uw tuin te vergroenen. En daar krijgt u ook nog subsidie voor. Kijk voor meer informatie op www.waterklaar.nl  

---

Terugblik 75 jaar Bevrijding Gemeente Meerssen

Kijk op onze nieuwspagina voor een compleet sfeerverslag en terugblik op de vele activiteiten rondom Bevrijding Gemeente Meerssen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Ter inzagelegging vastgesteld bestemmingsplan 'Cazenderstraat 3'

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 26 september 2019 het bestemmingsplan Cazenderstraat 3 ongewijzigd heeft vastgesteld. De raad heeft tijdens bovengenoemde vergadering tevens besloten voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

Inzagetermijn: van 24-10-2019 t/m 04-12-2019.

Waar ter inzage: op afspraak bij het Klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043). Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO. 0938.BP03007-VA01 zijn ook in te zien via de internetpagina www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep: degene die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft kenbaar gemaakt binnen de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan kan, gedurende bovengenoemde termijn, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, schriftelijk een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift indienen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar heeft gemaakt.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking totdat op dat verzoek is beslist. Beroepschriften resp. verzoeken om voorlopige voorziening dienen te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het verbreden van de inrit, Proost Willemstraat 26, 6231 CW Meerssen (ontvangen 10 oktober 2019);
 • het uitbreiden van de woning en het realiseren van een overkapping, Pastoor van Eijsstraat 18, 6235 EL Ulestraten (ontvangen 15 oktober 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:

Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Papenweg 51, 6241 BS Bunde (ontvangen 13 augustus 2019);
 • sanering volderstraat 19 Meerssen, Volderstraat 19, 6231 LA Meerssen (ontvangen 23 augustus 2019);
 • het verwijderen van asbest, Volderstraat 67, 6231 LB Meerssen (ontvangen 30 september 2019).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het wijzigen van het gebruik en melden brandveilig gebruik, Meerstraat 25c, 6241 ND Bunde.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het aanleggen of veranderen van een uitrit, Oostbroek 21, 6243 CB Geulle (verzonden 17 oktober 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.

Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

----------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 23 oktober 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen