Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 17 - 26 april 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 17 - 26 april 2017

Gepubliceerd op: 25 april 2017 12:05

Weeknummer: 17
Datum: woensdag 26 april 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Gemeenteraad stelt onderzoeksopdracht vast voor onderzoek toekomst gemeente Meerssen

De gemeenteraad van Meerssen heeft in zijn vergadering van 20 april 2017 de onderzoeksopdracht vastgesteld voor het onderzoek dat zal worden verricht naar de toekomstbestendigheid van de gemeente Meerssen. Het college van B&W zal nu het aanbestedingsproces starten dat zal leiden tot de selectie van een onderzoeksbureau. Naar verwachting zal in de eerste helft van juni a.s. bekend zijn welk bureau het onderzoek zal gaan verrichten.

Onderzoeksopdracht
Een zelfstandig, onafhankelijk en professioneel onderzoek moet de sterktes en zwaktes van en de kansen en bedreigingen voor de gemeente Meerssen inzichtelijk maken. De centrale onderzoeksvraag is of de gemeente Meerssen als zelfstandige gemeente op een termijn van 10-15 jaar in staat zal zijn om al haar taken tegen redelijke kosten en op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau te blijven verrichten en haar ambities te realiseren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in bestuurskracht en organisatiekracht. Bij elk van beide elementen zijn specifieke onderzoeksvragen en criteria geformuleerd. Het onderzoek moet de gemeente Meerssen en haar inwoners van informatie voorzien die nodig is om te bepalen waar de inwoners van de gemeente in de toekomst het meest bij gebaat zijn.
Tijdens de onderzoeksfase zullen nog geen officiële burgerparticipatiebijeenkomsten plaatsvinden. Wel zal de door burgers ervaren kwaliteit en beleving van de gemeentelijke dienstverlening en het voorzieningenniveau binnen de gemeente op basis van een representatieve steekproef worden getoetst.
Het is de bedoeling dat de onderzoeksresultaten dit najaar worden opgeleverd. De politieke partijen kunnen de resultaten als input gebruiken voor hun ambities in de verkiezingsprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Begeleidingsgroep Onderzoek toekomst gemeente Meerssen
De onderzoeksopdracht is het gevolg van het besluit dat de gemeenteraad op 12 januari 2017 heeft genomen om een onderzoek te doen verrichten naar de toekomstbestendigheid van de gemeente Meerssen. Tevens is toen besloten om een begeleidingsgroep in te stellen die de kaders aangeeft voor de onderzoeksopdracht. Elke raadsfractie heeft één raadslid afgevaardigd in de Begeleidingsgroep Onderzoek toekomst gemeente Meerssen. De burgemeester heeft als adviseur zitting in deze groep. De begeleidingsgroep heeft de afgelopen periode de kaders geformuleerd en vastgesteld. Vervolgens heeft het college op basis hiervan een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.
De begeleidingsgroep zal namens de gemeenteraad worden betrokken bij het onderzoek en zal door het college tussentijds worden geïnformeerd over de planning en voortgang van het onderzoek.

Proces gericht op structureel gezonde toekomst van de gemeente Meerssen
Het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de gemeente Meerssen maakt deel uit van een uitgebreid proces dat zich richt op de structureel gezonde toekomst van de gemeente. Dit proces bestaat onder meer uit verschillende onderzoeken, mogelijke burgerparticipatietrajecten, bestuurlijke herijkingsprocessen en daaruit voortvloeiende verbetertrajecten. De gemeenteraad heeft op 20 april 2017 voor dit hele proces een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld.
Een deel van dit bedrag is bestemd voor de eerste fase van het proces, namelijk voor de uitvoering van bovengenoemd onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de gemeente. De provincie Limburg heeft zich bereid verklaard om een financiële bijdrage te leveren van 50 % van de kosten van dit onderzoek mits het onderzoek gedegen en onafhankelijk wordt uitgevoerd. De provincie zal zich niet bemoeien met de inhoud van het onderzoek.

Begeleidingsgroep Onderzoek toekomst gemeente Meerssen

---

Dodenherdenking Gemeente Meerssen

Op donderdag 4 mei 2017  worden de oorlogsslachtoffers sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Op het binnenplein van het Bestuurscentrum begint om 19.30 uur een plechtige bijeenkomst. Vervolgens gaan de aanwezigen naar de Vredeskapel. Hier wordt om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen.

Herdenkingsdienst in de Basiliek
Voorafgaande aan de herdenkingsplechtigheid op het binnenplein van het Bestuurscentrum vindt in de Basiliek een Herdenkingsdienst  plaats. Aanvang 18.30 uur. Om 19.30 uur zal men zich naar het binnenplein van het Bestuurscentrum begeven.

Oecumenische bijeenkomst in de Synagoge
In de Synagoge (Kuileneindestraat 22a Meerssen) vindt om 18.30 uur op initiatief van de Stichting Leerhuis Limburg  een oecumenische  bijeenkomst plaats. Na afloop sluiten de aanwezigen zich aan bij de officiële plechtigheid op het binnenplein van het bestuurscentrum.

Programma

Herdenkingsplechtigheid op het binnenplein (19.30 uur)

 • Andante (Rothem's Harmonie)
 • Toespraak door de Burgemeester
 • Voordracht van een gedicht
 • Andante (Rothem's Harmonie)
 • Stille Tocht

Vanaf het binnenplein vindt een stille omgang plaats via de Markt naar de Vredeskapel. Burgemeester  en Wethouders, Raadsleden, Schutterij, Scouting, en besturen van Harmonieën en Fanfares zullen hier aan deelnemen.

Herdenkingsplechtigheid bij de Vredeskapel

 • Halfstok hijsen van de Nederlandse vlag door Scouting Meerssen
 • Dodenappèl
 • Taptoe
 • Kranslegging door het College van Burgemeester en Wethouders
 • Wilhelmus
 • Twee minuten stilte
 • Individuele bloemenhulde
 • Gäöls mannenkoor
 • Eresaluut door schutterij Sint Remigius
 • Afsluiting

De herdenkingsplechtigheid kan door iedereen (ook in verenigingsverband) worden bijgewoond

Bloemenhulde
Aansluitend aan de plechtige herdenking kan iedereen die dat wenst een bloemenhulde brengen bij de Vredeskapel. U wordt vriendelijk verzocht de bloemen neer te leggen op de trappen voor de Vredeskapel.

Vlaggen halfstok
Op 4 mei zullen de vlaggen van alle openbare gebouwen van 18.00 uur tot zonsondergang halfstok hangen. De inwoners van de gemeente Meerssen worden vriendelijk verzocht tijdens genoemde periode dit voorbeeld te volgen.

Verzoek aan Horeca
De horecabedrijven wordt verzocht de exploitatie van het bedrijf tussen 18.00 - 21.00 uur op zodanige wijze te laten plaatsvinden dat elk openbaar vermakelijkheidsaspect daaraan ontbreekt. In het bijzonder wordt verzocht de buitenverlichting te doven en slechts muziek ten gehore te brengen van de officiële Nederlandse radioprogramma's.

Oproep veteranen en andere oud-militairen
Het gemeentebestuur van Meerssen nodigt graag alle veteranen en oud- militairen uit die betrokken zijn geweest bij militaire (vredes)operaties buiten Nederland om tijdens de Dodenherdenking op donderdag 4 mei 2017 om 19.30 uur aanwezig te zijn op het binnenplein van het bestuurscentrum te Meerssen. Indien u voornemens bent aan deze uitnodiging gevolg te geven, vragen wij u vriendelijk dit telefonisch door te geven aan het bestuurssecretariaat, tel. 043- 3661616 of 043 3661607, zodat er tijdens de ceremonie op het binnenplein voldoende (zit)plaatsen gereserveerd kunnen worden. Helaas is het niet mogelijk zitplaatsen te reserveren tijdens de ceremonie bij de Vredeskapel.

---

Bestuurscentrum gesloten op 27 & 28 april en 5 mei

In verband Koningsdag en een collectieve vrije dag voor de medewerkers is het bestuurscentrum gesloten op donderdag 27 april en vrijdag 28 april 2017. Ook op Bevrijdingsdag vrijdag 5 mei is het bestuurscentrum gesloten. Ook bureau Burgerlijke Stand is op deze dagen gesloten.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Uitnodiging inloopavond mobiliteit rond Stella Maris College

Het Stella Maris College gaat uitbreiden. De sectie VMBO uit Valkenburg a/d Geul wordt aan de schoollocatie in Meerssen toegevoegd. Er komt een gedeelte nieuwbouw boven op het bestaande gebouw van het Stella Maris College. Ook wordt het bestaande gebouw van binnen stevig aangepakt, zodat het geschikt wordt voor het gepersonaliseerd leren. Op 13 maart 2017 heeft hierover een informatiebijeenkomst plaatsgevonden.

Mobiliteitsplan
Om het verkeer rondom het Stella Maris College in goede banen te leiden, heeft de gemeente een mobiliteitsplan in voorbereiding. Het concept-mobiliteitsplan bespreken wij graag met omwonenden en andere belanghebbenden. Naast de mobiliteitsaspecten komen ook de onderwerpen openbare orde & veiligheid aan de orde.  Uw ideeën, suggesties en knelpunten vernemen wij graag. Wij nodigen u dan ook uit met ons mee te denken.

Uitnodiging inloopbijeenkomst
Wij nodigen u dan ook graag uit voor een inloopbijeenkomst op woensdag 10 mei 2017 in het Stella Maris College, Parallelweg 56 in Meerssen. De bijeenkomst start om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Inloop is mogelijk vanaf 18.45 uur. Medewerkers van school, gemeente en de verkeersdeskundige van TheMa bv zijn aanwezig om het ontwerp van het mobiliteitsplan toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.  Suggesties ter verbetering zijn welkom!

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Aanpassen rijloper parkeerplaats OV Bunde

De gemeente Meerssen start op maandag 8 mei met het aanpassen van de rijloper op de parkeerplaats bij treinstation Bunde (OV Bunde). De gemeente ontving meldingen over modder op de parkeerplaats. Naar aanleiding hiervan is opdracht verstrekt de rijloper aan te passen. Op het gedeelte waar de auto's rijden, wordt de grond (in de kunststof rasters) vervangen door basaltsplit.  Daarnaast worden enkele verzakkingen hersteld. De gedeelten met gras (parkeerstroken) worden extra bemest. Als gevolg van de werkzaamheden is de parkeerplaats van 8 t/m 24 mei afgesloten. De duur van de werkzaamheden is afhankelijk van het weer.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Aanbrengen grasbetontegels Bonaertsweg Bunde

De gemeente heeft een zorgplicht voor veilige bermen. In de loop der jaren zijn met name de landbouwmachines steeds zwaarder en breder geworden. Bij passeerbewegingen op de Bonaertsweg in Bunde wordt hierdoor vaak door de berm gereden. De bermen worden hierdoor kapot gereden. Het risico op ongevallen wordt hierdoor groter. De gemeente brengt daarom grasbetontegels aan in de berm. De werkzaamheden starten op maandag 1 mei 2017. De tegels worden machinaal aangebracht. De werkzaamheden zullen ca. 15 werkdagen duren. De duur is afhankelijk van het weer en het verkeer.

Verkeershinder
Als gevolg van de werkzaamheden sluiten we de helft van de rijbaan van de Bonaertsweg af. Het verkeer wordt geregeld dmv borden. Tijdens het machinaal aanbrengen van grasbetontegels is de Bonaertsweg tijdelijk helemaal afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt dan omgeleid. Bedrijven blijven zoveel mogelijk bereikbaar.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: .info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het verbouwen van de woning in drie woongelegenheden, Weerterstraat 7, 6231 RH Meerssen (ontvangen 6 april 2017);
 • het realiseren van een opbouw op de garage, Sportlaan 16, 6241 AB Bunde (ontvangen 19 april 2017);
 • het gezamenlijk oprichten van een stallingsruimte, Raar 49b, 6231 RP Meerssen (ontvangen 16 april 2017);
 • het gezamenlijk oprichten van een stallingsruimte, Raar 51, 6231 RP Meerssen (ontvangen 16 april 2017);
 • het verbouwen en uitbreiden van het bedrijfspand, Weerterveld 7, 6231 NC Meerssen (ontvangen 13 april 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag: het plaatsen van twee sanitair-units, Gemeentebroek 13, 6231 RV Meerssen.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Prinses Wilhelminaweg 21, 6241 EV Bunde (verzonden 13 april 2017);
 • het wijzigen van de dakconstructie, Klinkenberg 123, 6231 BC Meerssen (verzonden 19 april 2017);
 • het plaatsen van een dakkapel, Blockhuijsstraat 4, 6235 AX Ulestraten (verzonden 20 april 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Uitvoeringsbesluit boetes participatiewet Maastricht-Heuvelland 2017 e.v.

Betreft: het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 maart 2017 het 'Uitvoeringsbesluit boetes Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2017 e.v.' vastgesteld.
In werking: met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017.
Waar ter inzage: deze besluiten worden officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 26 april 2017. Dit een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie:Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Uitvoeringsbesluit Kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI) Maastricht-Heuvelland 2017 e.v.

Betreft: het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 april 2017 het Uitvoeringsbesluit Kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI) Maastricht-Heuvelland 2017 e.v. vastgesteld.
In werking: vanaf 1 mei 2017.
Waar ter inzage: deze besluiten worden officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 26 april 2017. Dit een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie:Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verordening Stimuleringslening Dubbel Duurzaam.

Betreft: de gemeenteraad van Meerssen heeft op 20 april 2017 de Verordening Stimuleringslening Dubbel Duurzaam vastgesteld.
In werking: vanaf 20 april 2017.
Waar ter inzage: dit besluit wordt officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 26 april 2017. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie:Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Ontwerpbegroting gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul en Maas

Betreft: ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Milieuparken Geul en Maas van het jaar 2018.
Opmerking: tegen betaling van de legeskosten is deze ontwerpbegroting verkrijgbaar.
Ter inzage: t/m 23 juni 2017.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 26 april 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen