Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 13 - 30 maart 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 13 - 30 maart 2016

Gepubliceerd op: 29 maart 2016 13:05

Weeknummer: 13
Datum: woensdag 30 maart 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Voorbereidingen voor het nieuwe Kindcentrum Meerssen
Start verkeerskundig onderzoek schoolomgeving

Meerssen krijgt een nieuw kindcentrum. Het nieuwe kindcentrum biedt onderwijs, peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en een bibliotheek en komt te liggen aan de Pastoor Dominicus Hexstraat bij het huidige basisschoolgebouw van Op 't Hwagveld. Het bestaande schoolgebouw krijgt een volledige opknapbeurt en wordt uitgebreid met nieuwbouw op het terrein tussen het bestaande schoolgebouw en gemeenschapshuis de Stip. In het kindcentrum worden de basisscholen Op 't Hwagveld en De Gansbeek samengevoegd. We streven ernaar het nieuwe kindcentrum uiterlijk bij het begin van het schooljaar 2018-2019 in gebruik te nemen.

Verkeersveilige schoolomgeving is erg belangrijk
De realisatie van het kindcentrum heeft gevolgen voor de verkeerssituatie rond het nieuwe gebouw. Voordat de gemeente kan starten met het ontwerpen van het nieuwe kindcentrum en de inrichting van de omgeving, vindt een onderzoek plaats naar de verkeerskundige gevolgen. We willen er namelijk met z'n allen voor zorgen dat de verkeersstromen in goede banen worden geleid en er een veilige schoolomgeving ontstaat. Een verkeersveilige schoolomgeving, waarbij nadrukkelijk lopen en fietsen van en naar school wordt gestimuleerd.

Verkeerskundig onderzoek
Bureau Goudappel en Coffeng gaat in opdracht van de gemeente een verkeerskundig programma van eisen opstellen voor het kindcentrum. Hierin worden de uitgangspunten opgenomen ten aanzien van het verkeer voor de inrichting van de schoolomgeving. Het bureau kijkt niet alleen naar uitgangspunten voor de directe omgeving van het kindcentrum, maar ook of er verkeersmaatregelen nodig zijn op andere plekken in dit gebied. Bureau Goudappel en Coffeng stelt ook een mobiliteitsplan op, waarin afspraken worden vastgelegd met de school, ouders en de andere partners van het kindcentrum. Zo zet iedereen zich in voor een veilige omgeving, waarin het kind centraal staat.

Samen met alle betrokkenen
De gemeente wil zo goed mogelijk rekening houden met de belangen van alle betrokkenen. Bij het opstellen van het verkeerskundig programma van eisen en het verkeers- en mobiliteitsplan worden de verschillende belanghebbenden betrokken. Binnenkort houdt het bureau Goudappel en Coffeng een schouw in de buurt om de verkeerssituatie ter plekke samen met een afvaardiging van de school, ouders/verzorgers, overige gebruikers en de gemeente goed te bekijken. Uiteraard worden ook omwonenden en bedrijven & instellingen in de directe omgeving betrokken bij het onderzoek.

Meer informatie
Heeft u vragen, suggesties of ideeën? Neem dan contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Asfaltonderzoeken diverse wegen

Van 29 maart t/m 15 april 2016 vinden aan diverse wegen in de gemeente Meerssen  onderzoekswerkzaamheden plaats aan het asfalt en de fundering. Tijdens de werkzaamheden worden de wegen voor de helft afgezet. Dit kan voor enige overlast zorgen voor omwonenden en weggebruikers. Wij vragen u begrip hiervoor.

Informatie
Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Uitnodiging inloopbijeenkomst

Nieuwe rotonde kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg, fietsoversteek Meerssenhovenweg-Meerssenhoven en reconstructie weg door Brommelen

De gemeente Meerssen wil eind 2016/begin 2017 groot onderhoud verrichten aan diverse gebiedsontsluitingswegen. Het betreft de Fregatweg, Meerssenhovenweg, Maastrichterlaan, Pasweg, Brommelen en Oostbroek. Bij al deze wegen vervangt de gemeente de deklaag asfalt. Tegelijkertijd wil de gemeente diverse infrastructurele aanpassingen doen, zoals het aanleggen van een rotonde op de kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg, het maken van een fietsoversteekplaats bij de kruising Meersenhovenweg-Meersenhoven en het reconstrueren van de doorgaande weg Brommelen.

Uitnodiging inloopavond
Op donderdag 31 maart 2016 organiseert de gemeente Meerssen een inloopavond over deze werkzaamheden. in de kantine van Camping de Boskant (Brommelen 60 Geulle). Tussen 19.00 en 21.00 uur kunt u binnenlopen en krijgt u informatie over de reconstructiewerkzaamheden. Er is uiteraard alle gelegenheid vragen te stellen en informatie te delen. U kunt hier ook de tekeningen en visualisaties bekijken van de nieuwe inrichting van de weg door Brommelen en de rotonde bij de kruising Fregatweg-Meerssenhovenweg.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Verkeerssituatie Ulestraten

De afgelopen tijd is de verkeersituatie in Ulestraten op verschillende fronten onderwerp van gesprek geweest. De nieuwe infrastructuur rond luchthaven MAA en bedrijventerrein Aviation Valley is inmiddels volledig in gebruik. Dit heeft geleid tot een wijziging in de verkeerstromen. Het was van tevoren bekend dat deze wijzigingen zouden optreden. Hierover voerde de gemeente overleg met o.a. het bewonerscomité Sint Catharinastraat, het Buurtnetwerk Ulestraten en individuele bewoners naar aanleiding van meldingen. Daarnaast is dit thema aan de orde gekomen tijdens het spreekrecht in diverse raadsadviesvergaderingen. De gemeenteraad uitte tijdens de raadsvergadering van 3 maart 2016 zijn bezorgdheid en vroeg passende maatregelen om de verkeerssituatie in Ulestraten te verbeteren.

Wat gaan we doen?

Monitoren
Op diverse plaatsen in Ulestraten gaan we het verkeer monitoren, zodat we een goed beeld krijgen van de verkeersdrukte en snelheden. Dit komt bovenop de reeds beschikbare tellingen. Daarnaast gaan we gegevens verzamelen over hoeveel voertuigen in de ochtend- en avondspits via de Europalaan en Burgemeester Visschersstraat richting de Pastoor van Eysstraat rijden (en visa versa).

Stappenplan om knelpunten om te lossen
Samen met buurtnetwerk Ulestraten gaan we een stappenplan opstellen voor de knelpunten die het buurtnetwerk onlangs in beeld heeft gebracht. Zo willen we samen komen tot mogelijke oplossingen voor de knelpunten. Met direct betrokkenen is afgesproken dat er ook een bewonerswerkgroep wordt samengesteld.

Werkbijeenkomst thema Verkeer voor raad & college
In april vindt een werkbijeenkomst voor gemeenteraad en college van B&W plaats over het thema verkeer. Tijdens deze werkbijeenkomst wisselen raad en college van gedachten over dit thema en wordt ook gesproken over welke knelpunten kunnen worden opgepakt (wat, wanneer) en welk werkbudget hiervoor beschikbaar is. Tijdens de begrotingsvergadering van 5 november 2015 nam de gemeenteraad een motie aan over het weren van zwaar verkeer in de dorpskernen. Deze motie is van belang voor Ulestraten en komt ook aan de orde tijdens de werkbijeenkomst voor raad & college.

Snelheidsremmende maatregelen
Om de snelheid in de 30 km-wegen te remmen, wil de gemeente enkele demontabele drempels leggen in de Burgemeester Visschersstraat  / Beekerweg en Pastoor Halmansstraat. Wij hebben hierbij de hulp van omwonenden nodig om te bepalen waar we deze drempels het beste kunnen leggen. Hierbij geldt één randvoorwaarde: in verband met de zichtbaarheid van de drempels moeten deze altijd in de buurt van een straatlantaarn komen te liggen. Omwonenden kunnen ideeën hierover vóór 1 april a.s. doorgeven aan de heer Verhoeven (contactpersoon bewoners Ulestraten).

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Verkeersbesluit

Betreft: het instellen van een periodiek stopverbod  in de Lindenlaan vanaf T-splitsing Sportlaan tot kruispunt Wilgenlaan in Bunde.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: het plaatsen van bord E02 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 met de onderborden met daarop de tekst '8.00-8.45h, 11.45-13.15h, 14.45-15.15h' en 'ma t/m vr' een en ander conform het bij dit besluit behorende bebordingsplan.
Inzage en zienswijzentermijn: van 30-03-2016 t/m 10-05-2016.
Waar ter inzage:op afspraak bij het gemeentelijke KCC (tel. 14 043).
Wie kan zienswijzen indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Ontwerp Verkeersbesluiten

Betreft: het wijzigen van  de voorrangsregel rotonde Op de Beukel in Meerssen.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: het plaatsen van bord B06 met onderbord OB 503OB2 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990, zodat fietsers voorrang hebben op het fietspad rond de rotonde, een en ander conform het bij dit besluit behorende bebordingsplan.

Betreft: het instellen van parkeerverbod aan westzijde Kuileneindestraat vanaf Op de Beukel tot Kookstraat Meerssen.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: het plaatsen van bord E01 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens  een en ander conform het bij dit besluit behorende bebordingsplan.

Inzage en zienswijzentermijn: van 30-03-2016 t/m 10-05-2016.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke KCC (tel. 14 043).
Wie kan zienswijzen indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Landelijk Referendum 2016
Adressen stemlokalen

De burgemeester van Meerssen maakt bekend, dat voor het referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op woensdag 6 april 2016 in onderstaande lokaliteiten een stembureau is gevestigd.

Nr  - Aanduiding stembureau  - Adres stembureau
1 - Bestuurscentrum (KCC) - Markt 50 Meerssen *
2 - Zorgcentrum Beukeloord - Gasthuisplantsoen 1 Meerssen *
3 - Gemeenschapshuis De Stip - Pastoor Dom. Hexstraat 10 Meerssen *
4 - Ontmoetingscentrum de Ketel - Pastoor Dom. Hexstraat 70 Meerssen *
6 - De Koel, Pastoor Geelenplein - Pastoor Geelenplein 6 Rothem
12 - Scoutinggebouw Bunde - Kloosterweg 55 Bunde
13 - Zorgcentrum de Wilgenhof - Wilgenlaan 1 Bunde *
14 - Zalencentrum De Auw Kerk - Burchtstraat 2 Bunde
15 - Woonbegeleidingscentrum Aan de Pas - Pasweg 9 Bunde *
16 - 't Wapen van Geulle - Hulserstraat 10 Geulle
17 - Zorgcentrum Avé Maria Hussenbergstraat 21 Geulle *
21 - gemeenschapshuis D'n Huppel - Dorpstraat 1 (ingang zijde St. Catharinastraat) Ulestraten *
22 - Basisschool de Triangel - Kasteelstraat 22 Ulestraten

De stembureaus gemarkeerd met  zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen. Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in een van de stembureaus de stem uit te brengen. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.
Informatie: bureau Verkiezingen, Markt 50 Meerssen. Telefoon 14 043. Meer informatie.

---

Landelijk Referendum 2016
Het aanvragen aan een vervangende stempas

De burgemeester van Meerssen maakt bekend, dat voor het op woensdag 6 april 2016 te houden referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne het volgende van toepassing is: om overal in Meerssen te kunnen stemmen heeft u een stempas ontvangen. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen.Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen.

Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u schriftelijk, uiterlijk vrijdag 1 april 2016, een vervangende stempas aanvragen.Mondeling aanvragen kan door bij bureau Verkiezingen  in persoon te verschijnen. Het mondeling aanvragen kan tot dinsdag 5 april 2016, 12.00 uur. Mocht u alsnog uw 'oude' stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas. Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze stemming geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Informatie: bureau Verkiezingen, Markt 50 Meerssen. Telefoon 14 043. Meer informatie.

---

Project In het Riet & omgeving in relatie tot Wet Markt en Overheid

Betreft: ontwerpbesluit algemeen belangvaststelling.
Toelichting: de gemeente is voornemens de accommodaties (Kleiaove, de gymzaal en de voormalige basisschool in 't Riet) te verkopen aan marktpartij Rendiz. De Wet Markt en Overheid stelt dat er geen concurrentievervalsing mag plaatsvinden door bedragen onder de kostprijs (bijv. bij verkoop/verhuur) te berekenen. De enige uitzondering daarop is dat als de activiteit die gaat plaatsvinden in het maatschappelijk vastgoed, bestempeld wordt als een activiteit in het algemeen belang.
Dit project levert op maatschappelijk vlak synergie op, die de verschillende betrokken ketenpartners (gemeente, wijken/bewoners en gezondheidszorg) afzonderlijk niet gerealiseerd zouden kunnen hebben. Het project is vernieuwend, omdat meerdere disciplines die voorheen 'stand-alone' waren, nu onderdeel zijn van een integraal maatschappelijk concept. De vervlechting van deze ketenpartners en de stimulans die het biedt, geeft ook de leefbaarheid van de kern Geulle en omgeving een impuls.

Het project biedt kansen om samenhang te scheppen en te versterken. Enerzijds voor mensen die op afstand van de arbeidsmarkt en maatschappij staan en hun activiteiten bij In 't Riet kunnen ontplooien. Anderzijds voor de effecten die dit project heeft op een vergroot aanbod van diensten en vernieuwde leefbaarheid voor de burgers van Geulle en omgeving.

Het voorstel aan de Raad is daarom voor dit project de uitzonderingsmogelijkheid van de Wet Markt en Overheid toe te passen aangezien dit een project is met een hoge mate van maatschappelijk belang. Er wordt ruimte geboden om verenigingen te huisvesten. Er worden voorzieningen voor zzp-geïndiceerden aangeboden en de leefbaarheid in de kern Geulle wordt gevoed met tal van voorzieningen. Er ontstaan een grote sociale cohesie door dit project. Er worden bovendien zorgwoningen gerealiseerd die passen bij de omvang van de dorpskern.

Communicatie: deze publicatie en de zienswijzemogelijkheid heeft enkel betrekking op de toepassing van de Wet markt en Overheid. Over de concrete invulling van de drie gebouwen en de omgeving volgt nog een uitvoerige dialoog met inwoners en belanghebbenden. Besluitvorming (en inspraak) volgt in een later stadium. U wordt hier te zijner tijd over geïnformeerd.

Wat ligt ter inzage:

 • het concept raadsvoorstel. Hierin wordt uitvoerig ingegaan op de regelingen die van toepassing zijn en de wijze waarop volgens deze regelingen de voorziene transactie (verkoop gemeentelijk vastgoed) kan plaatsvinden;
 • een uitvoerige beschrijving van activiteiten van Rendiz, zoals deze mogelijkerwijs in het project In het Riet & Omgeving gaan terugkomen;
 • luchtfoto van het gebied.

Inzage en zienswijzetermijn: van 30-03- 2016 t/m 10-05-2016.
Waar ter inzage: op afspraak bij het Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Wie kan zienswijze indienen:  eenieder, schriftelijk, gemotiveerd bij de gemeenteraad van Meerssen door tussenkomst van het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen.

De inspraakreactie(s) m.b.t. de Wet Markt en Overheid worden verwerkt in het inspraakdocument. Hierin komen de standpuntbepalingen die aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter beraadslaging en besluitvorming. Op deze wijze wordt duidelijk of met betrekking tot de Wet Markt en Overheid belangen van derden in het geding zijn.  Er kan een afweging worden gemaakt tussen de activiteiten die het project In 't Riet gaat bieden en de eventueel ingebrachte nadelige gevolgen voor ingezetenen/belanghebbenden.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het legaliseren van dak hobbyruimte van schuin naar plat, Aan de Maas 38, 6243 NB Geulle (ontvangen 15 maart 2016);
 • het legaliseren van een verbouwing/uitbreiding van een winkelruimte met bovenwoning tot winkel-/kantoorruimte met drie appartementen, Bunderstraat 141, 6231 EJ Meerssen (ontvangen 16 maart 2016);
 • het wijzigen van de dakvlakken en zuidgevel, Holstraat 97b, 6231 AC Meerssen (ontvangen 22 maart 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het slopen van een tussenmuur, Europastraat 10, 6235 BV Ulestraten (verzonden 21 maart 2016);
 • het plaatsen van luifel, naambord en wijzigen entree, Sint Agnesplein 14, 6241 CA Bunde (verzonden 22 maart 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 30 maart 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen

pdf van deze pagina