Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 07 - 17 februari 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 07 - 17 februari 2016

Gepubliceerd op: 17 februari 2016 13:20

Weeknummer: 07
Datum: woensdag 17 februari 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Raadsadviesvergaderingen

Op woensdag 17 februari en donderdag 18 februari 2016 vindt een openbare raadsadviesvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum (Markt 50, Meerssen). Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Voorbereiding openbare raadsvergadering
De raadsadviesvergaderingen vinden o.a. plaats ter voorbereiding op de openbare raadsvergadering van 3 maart 2016. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 17 februari 2016

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag gecombineerde raadsadviesvergadering 13 januari 2016
 • Spreekrecht (o.b.v. aanmelding)
 • Raadsvoorstel Begroting 2016 Stichting kom Leren
 • Raadsvoorstel Kindcentrum Meerssen en Bibliotheek Meerssen
 • Overzichten toezeggingen en moties/amendementen
 • Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 18 februari 2016

 • Opening en vaststelling agenda
 • Spreekrecht (o.b.v. aanmelding)
 • Presentatie accountantscontrole Sociaal Domein
 • Raadsvoorstel Voortgang realisering horeca in Proosdijschuur en beëindiging contract met BAM
 • Raadsvoorstel Tussenevaluatie Limburg Economic Development (LED)
 • Overzichten toezeggingen en moties/amendementenRondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, moet u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk een uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Plaatsvervangend raadsgriffier Yarka Dreessen,
telefoon 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Tweede proef tijdelijke verkeersmaatregelen Lindenlaan Bunde

Vorig jaar werd er - bij wijze van proef - een stopverbod ingesteld aan beide zijden van de Lindenlaan. Naar aanleiding van deze proef is er op 18 januari jongstleden overleg gevoerd met bewoners Lindenlaan-Pastoorslaan, de schooldirectie van de basisscholen Franciscus en de Bundeling, de ouderraad/oudercomité en medezeggenschapsraad beide scholen en gemeentelijke adviseurs.

Afspraken
Tijdens het overleg kwam de evaluatie van de eerste proef aan bod. De aanwezigen hebben een aantal vervolgafspraken gemaakt. Start van een tweede proef algeheel stopverbod Lindenlaan tussen Sportlaan en Wilgenlaan op 15 februari. De proeftijd is drie maanden en betreft beide zijden van de Lindenlaan. Het stopverbod is van maandag t/m vrijdag op de volgende tijdstippen van kracht: 08.00-08.45 uur, 11.45-13.15 uur en van 14.45-15.15 uur

Fietsroute via Sportlaan en Lindenlaan. Autoroute via Meidoornlaan – Kersenlaan – Schoollaan – Pastoorslaan. De Schoollaan wordt alléén gebruikt als Kiss & Ride Zone (direct in- en uitstappen kinderen). Direct aanwonenden van de Lindenlaan (nummers 58 t/m 100) kunnen aanspraak maken op een ontheffing om de auto in de Lindenlaan te parkeren tijdens de tijden van het stopverbod.

Plaatsing stopverbodborden
Om afspraak 1 nadrukkelijk bij brengers en halers onder de aandacht te brengen, zijn er verkeersborden geplaatst en/of geactiveerd. De gemeentelijke BOA's zien toe op naleving van het stopverbod. Indien nodig treden de BOA's direct verbaliserend op.

Diverse routes
Op de tekening ziet u de routes voor de auto (brengers en halers), de parkeergelegenheden en de routes voor de fietsers en lopende ouders/kinderen (vanuit de richting Ingenope). Voor de (verkeers)veiligheid van iedereen, vragen wij u vriendelijk om gebruik te maken van deze routes.


Afbeeldingen - tweede proef Lindenlaan Bunde

 ---

Eind februari valt de aanslag gemeentelijke belastingen in de brievenbus

Eind februari ontvangen burgers en bedrijven in onze gemeente het gecombineerde aanslagbiljet met daarop gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. Ook de nieuwe WOZ-waarde vindt u op dit aanslagbiljet. De afzender van dit biljet is BsGW, Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. BsGW verzorgt de uitvoering van de belastingen voor uw gemeente en uw waterschap. Met al uw vragen over de gemeentelijke belastingen, de WOZ-waarde en de waterschapsbelastingen kunt u terecht bij BsGW.

BSgW-logo

Wilt u uw aanslagbiljet digitaal ontvangen?
U ontvangt het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen van BsGW tot nog toe schriftelijk, per post.  Steeds meer mensen activeren echter hun account op MijnOverheid.nl. Daardoor ontvangen zij het aanslagbiljet niet meer schriftelijk, maar digitaal in de Berichtenbox van MijnOverheid. Aanmelden is snel en eenvoudig geregeld.

Digitale verzending biedt vele voordelen:
uw gegevens in MijnOverheid zijn veilig, altijd beschikbaar en u en wij besparen op kosten. U levert daardoor een positieve bijdrage aan een beter milieu. Ervaar het zelf en activeer uw account met uw DigiD op MijnOverheid.

Let op: controleer regelmatig uw berichtenbox op MijnOverheid als u zich hiervoor heeft aangemeld. U ontvangt namelijk geen papieren aanslag meer. Dit is met name van belang als u geen gebruik maakt van de automatische incasso en zelf het aanslagbedrag overmaakt. U kunt uw account op Mijn Overheid ook zo instellen dat u een e-mailbericht ontvangt, zodra er nieuwe post is op MijnOverheid.

Wachttijd aan de telefoon? Regel uw belastingzaken online
Omdat BsGW in dertig gemeenten in Limburg aanslagen bezorgd in de laatste week van februari, kan het erg druk zijn aan de telefoon bij BsGW. Het advies is dan ook om niet te bellen, maar digitaal te reageren. De website van BsGW kent geen wachttijden. Uw persoonlijke belastingzaken regelt u snel en gemakkelijk via uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl. Log in met uw Digid. U kunt er onder andere uw aanslagen raadplegen, uw rekeningnummer wijzigen, automatische incasso afgeven, bezwaar maken, taxatieverslagen inzien, een kwijtscheldingsformulier aanvragen en veel meer zaken digitaal regelen.

Wilt u desondanks telefonisch contact?
Houd dan rekening met mogelijke wachttijden of bel enkele dagen later nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand als u belt. U kunt via de telefoon ook formulieren bestellen zonder tussenkomst van een medewerker, 24 uur per dag 7 dagen per week.

Meer informatie
Raadpleeg de website www.bsgw.nl of bel telefoon 088-8420420 (lokaal tarief). Onze medewerkers zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Verordening Winkeltijden gemeente Meerssen 2016

Betreft: op 28 januari 2016 heeft de gemeenteraad van Meerssen de Verordening Winkeltijden gemeente Meerssen 2016 vastgesteld. In deze verordening is vastgelegd dat winkels open mogen op alle zon- en feestdagen. De volgende feestdagen zijn hiervan uitgesloten: eerste Kerstdag, Nieuwjaarsdag en Paaszondag.
In werking:
op de achtste dag na publicatie. De verordening is officieel bekendgemaakt op woensdag 10 februari via www.officielebekendmakingen.nl. Dit is een aanvullende kennisgeving.
Waar ter inzage:
verordening kunt u altijd raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl.
Informatie:
Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

 -----

Landelijk Referendum 2016 - Stemmen met een kiezerspas

De burgemeester van Meerssen maakt bekend dat het bij het aanstaande referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op woensdag 6 april 2016 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A.       Schriftelijke aanvraag

 1. Bij bureau Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
 2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 1 april 2016, door de kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 22 februari 2016 als kiezer is geregistreerd.
 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt,

B.       Mondelinge aanvraag

 1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 5 april 2016, 12.00 uur de stempas over te leggen bij Bureau verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 22 februari 2016 als kiezer is geregistreerd.
 2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
 3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt. Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Meer informatie: bureau Verkiezingen, Markt 50 Meerssen, telefoon 14 043.

---

Landelijk Referendum 2016 - Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Meerssen maakt bekend dat het bij de aanstaande referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op woensdag 6 april 2016 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A.   Machtiging door schriftelijke aanvraag

 1. Bij bureau Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 1 april 2016, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 22 februari 2016 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie een kiezerspas is verstrekt.
 3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 22 februari 2016 als kiezer zijn geregistreerd.
 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B.       Machtiging door overdracht van de stempas

 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over.
 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming.
 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.
Meer informatie
:
bureau Verkiezingen, Markt 50 Meerssen, telefoon 14 043.

---

Landelijk Referendum 2016 -  Stemmen per brief

De burgemeester van Meerssen brengt het volgende ter openbare kennis: Voor het referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op woensdag 6 april 2016 is het voor inwoners van de gemeente Meerssen, die op de dag van de stemming in het buitenland zijn, mogelijk om hun stem uit te brengen per brief. Daarbij is het volgende van toepassing:

 1. Bij bureau Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om per brief te mogen stemmen.
 2. Het verzoekschrift, moeten uiterlijk woensdag 9 maart 2016 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 22 februari 2016 als kiezer is geregistreerd.
 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.
 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt het verzoek doorgestuurd naar de burgemeester van 's-Gravenhage.
 5. De burgemeester van 's-Gravenhage zorgt er voor dat tijdig de stembescheiden worden verzonden naar het door de kiezer opgegeven adres in het buitenland.

Bij de gemeente zijn formulieren (model M3 / Wrr62) beschikbaar, waarmee men kan verzoeken om per brief aan de stemming deel te nemen.
Meer informatie:
bureau Verkiezingen, Markt 50 Meerssen, telefoon 14 043.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

 • legaliseren van een speeltoestel/boomhut, Humcoven 14, 6235 NE Ulestraten (ontvangen 27 januari 2016;
 • plaatsen van luifel en naambord, Sint Agnesplein 14, 6241 CA Bunde (ontvangen 27 januari 2016;
 • plaatsen van een dakkapel in de voor- en achtergevel, Acacialaan 3, 6241 AT Bunde (ontvangen 1 februari 2016);
 • legaliseren van diverse bouwwerken, Hussenbergstraat 15, 6243 AG Geulle (ontvangen 2 februari 2016);
 • plaatsen van een omheining, Burgemeester Dohmenstraat 17, 6231 GR Meerssen (ontvangen 3 februari 2016);
 • plaatsen van een toeristische informatiezuil, Kerkplein ongenummerd (nabij Sint Martinuskerk),  6243 NC Geulle (ontvangen 3 februari 2016);
 • plaatsen van een erfafscheiding bij een bedrijfspand, Zuster Paladiaplantsoen 28, 6231 CH Meerssen (ontvangen 4 februari 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 043).
Opmerking:
tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor: het verwijderen van asbest, Aan de Maas 35, 6243 NB Geulle (ontvangen 1 februari 2016). Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage:
tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage:
op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • plaatsen van 2e bouwlaag achterzijde woning + kapsalon in bestaande woonkamer, Papenweg 82,  6241 BW Bunde (verzonden 29 januari 2016);
 • bouwen/verbouwen van de woning, carport, berging en overkapping, Cruisboomstraat 34, 6243 AM Geulle (verzonden 2 februari 2016);
 • kappen van 4 bomen bij een rijksmonument, Wijngaardsberg 1, 6235 ND Ulestraten (verzonden 3 februari 2016);
 • legaliseren van een overkapping (binnenplaats en boven de toegangstrap naar appartement) en van de stallingsruimte aan de achterzijde, Bunderstraat 202, 6231 EN Meerssen (verzonden 5 februari 2016);
 • wijzigen van het gebruik (bed- en breakfast naar vakantieappartement), Raar 29, 6231 RP Meerssen (verzonden 5  februari 2016);
 • herstellen van de voor- en zijgevel in de originele staat, Sint Agnesplein 1, 6241 CA Bunde (verzonden 5 februari 2016);
 • plaatsen van een airco (legaliseren), Proost Willemstraat 8, 6231 CW Meerssen (verzonden 10 februari 2016);
 • oprichten van een bedrijf aan huis (schoonheidssalon), Pastoor Joannes Moreesstraat 7, 6231JH Meerssen (verzonden 11 februari 2016 );

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken:
belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage:
op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 043).
Informatie:
Klant Contact Centrum (KCC), tel. 014 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 17 februari 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen

pdf van deze pagina