Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 05 - 31 januari 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 05 - 31 januari 2018

Gepubliceerd op: 30 januari 2018 10:05

Gemeentepagina: week 05
Datum: woensdag 31 januari 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Agenda raadsvergadering 1 februari 2018

Op donderdag 1 februari 2018 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 18.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Let op: de aanvangstijd is gewijzigd. De vergadering begint om 18.00 uur.

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 14 december 2017
 • Lijst van ingekomen stukken raad
 • Accommodatiebeleid fase 1
 • Zwembad Meerssen
 • Rapport onderzoek toekomstbestendigheid gemeente Meerssen
 • Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder dhr. L.W. van Rijswijk
 • Toelichting en indiening ontslag Wethouder Cortenraede
 • Ontwerpbestemmingsplan Boschweg ongenummerd te Bunde voor de realisatie van een woning op een perceel landbouwgrond aan de Boschweg ongenummerd te Bunde
 • Verbeterplan toekomstbestendige P&C-cyclus Meerssen
 • Reconstructie parkeerterrein sportcomplex Heiveld
 • Omgevingsvergunningsaanvraag herbestemming rijksmonument Weerterhof, Weert 85-87-89 Meerssen
 • Jaarverslag 2016 en begroting 2018-2021 Stichting kom Leren
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Op papier
De raadsagenda met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

 • op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.
 • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Werkzaamheden Enexis en WML in Meerssen-West

Enexis en WML gaan in 2018 kabels en leidingen vervangen in Meerssen-West. De werkzaamheden starten eind januari en vinden verspreid over 2018 plaats in de Vliegveldweg, Burgemeester Murisstraat, Pastoor P. Stevensstraat, Pastoor A. van Coelmontstraat, Pastoor A. Somyasingel en Bunderstraat.

Start werkzaamheden
De exacte startdatum is afhankelijk van het weer. De uitvoering vindt plaats in twee ploegen. De aannemer start in de Vliegveldweg en Pastoor P. Stevensstraat/Pastoor A. van Coelmontstraat.

Bereikbaarheid en wegafsluitingen
Tijdens de werkzaamheden blijven de straten zoveel mogelijk bereikbaar. Bij een aantal smalle straten is dit helaas overdag niet altijd mogelijk. De aannemer zorgt ervoor dat bewoners van straten waar werkzaamheden plaatsvinden, tijdig worden geïnformeerd. Als in verband met werkzaamheden wegafsluitingen noodzakelijk zijn, komt er een tijdelijke omleidingsroute voor het verkeer.

Vragen?
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Op de website van WML vindt u meer informatie over de werkzaamheden van WML: www.wml.nl/projecten/sanering

---

Carnaval
Bestuurscentrum gesloten met carnaval

In verband met carnaval is het bestuurscentrum / gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) gesloten op maandag 12 februari en dinsdag 13 februari 2018.

Aangifte geboorte en overlijden
Bureau Burgerlijke Stand is op carnavalsmaandag 12 februari uitsluitend voor aangifte van geboorte of overlijden geopend van 09.00-10.00 uur.

Vermissing reisdocumenten of rijbewijs
U kunt dan ook terecht voor het melden van vermissing van een reisdocument of rijbewijs.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Jeugdlintje

---

Blauw Sjuut meert aan in Meerssen

Op woensdag 7 februari 2018 meert het Gilde van de Blauw Sjuut weer aan in de gemeente Meerssen. Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz heet de bemanning van de Sjuut welkom heten in gemeenschapshuis De Stip, Past. Dom. Hexstraat10 in Meerssen. Aanvang 14.30 uur. Drankjes zijn verkrijgbaar tegen inlevering van consumptiebonnen. Deze kunt u kopen in De Stip. U bent allemaal van harte welkom!

Sleuteloverdrachten 2018

Tijdens de Drie Dolle Dagen van Vastelaovend zijn diverse hooglustige Prinsenparen in onze gemeente aan de macht. Burgemeester en wethouders reiken de stadsleutels uit op zaterdag 10 februari en zondag 11 februari 2018 tijdens de jaarlijkse Sleuteloverdrachten.

Zaterdag 10 februari 2018

Carnavalsvereniging De Bokkerieërs
Plaats: Harmoniezaal in Geulle. Aanvang: 18.11 uur.
Uitreiking door wethouder Guido Houben.

Carnavalsvereniging De Aanhawwersj
Plaats: Gemeenschapshuis de Stip in Meerssen. Aanvang: 18.00 uur.
Uitreiking door burgemeester  Mirjam Clermonts-Aretz.
Drankjes verkrijgbaar tegen inlevering van consumptiebonnen. Deze kunt u kopen in De Stip.

Carnavalsvereniging De Kuutebieters
Plaats: Walk Inn in Ulestraten. Aanvang 20.15 uur.
Uitreiking door wethouder Berry van Rijswijk.

Zondag 11 februari 2018

Carnavalsvereniging De Koeleköpkes
Plaats: Gemeenschapshuis De Koel in Rothem. Aanvang na afloop van de Heilige Mis: omstreeks 10.30 uur.
Uitreiking door wethouder Guido Houben.

Carnavalsvereniging De Havermennekes
Plaats: Zalencentrum de Auw Kerk in Bunde. Aanvang: 11.15 uur.
Uitreiking door wethouder Guido Houben.

U bent van harte welkom!

---

Nachtelijke slijpwerkzaamheden aan het spoor

Deze maand verricht BAM Rail werkzaamheden aan het spoor tussen Maastricht en Sittard. De (slijp)werkzaamheden vinden plaats in de nacht van: dinsdag 6 februari op woensdag 7 februari van 01.15 -5.05 uur

Waarom slijpen?
Door de rails glad te slijpen, hoeven deze minder te worden snel vervangen en is er minder onderhoud nodig. Ook is er minder geluidsoverlast van langsrijdende trainen, omdat  er minder oneffenheden op de rails zitten.

Speciale slijptreinen
Het slijpen van de rails vindt plaats met speciale slijptreinen. Deze slijptreinen rijden langzamer dan het normale treinverkeer. Ze werken steeds kleine stukjes rails af door diverse malen op en neer te rijden. Het geluid keert dus meerdere malen terug.

Wellicht enige geluidshinder
In Bunde en Geulle kunnen omwonenden mogelijk hinder ondervinden van de slijpwerkzaamheden. BAM Rail vraagt daarvoor uw begrip.

---

Vervangen putranden Sint Catharinastraat Ulestraten

Op donderdag 1 februari vervangt de gemeente drie putranden in de Sint Catharinastraat in Ulestraten. Het verkeer kan hier enige overlast door ondervinden. Verkeersregelaars zullen het verkeer in goede banen leiden. Ter hoogte van de parkeerplaatsen bij de huisnummers 23 t/m 31 stellen we een tijdelijk parkeerverbod in.

Pilot
Deze werkzaamheden vloeien voort uit het overleg met het bewonerscomité/actiegroep Sint Catharinstraat. Het betreft een pilot om te bekijken of hiermee bepaalde overlast verminderd wordt.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Meldingen Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor:

 • het veranderen van Camping Geul en Bos, Houthemerweg 90, 6231 KW Meerssen;
 • het veranderen van een bestaand districtsstation gas van Enexis, Koekoekstraat tegenover huisnummer 45 in Geulle.

Het betreft verplichte meldingen ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving behoren. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzage: van 31-01-2018 t/m 06-03-2018.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het wijzigen van de bestemming bedrijventerrein naar wonen, Weert 80, 6231 SB Meerssen (ontvangen 19 januari 2018);
 • het vergroten van de woning, Graaf Wolter Hoenstraat 10, 6243 BE Geulle (ontvangen 22 januari 2018);
 • het kappen van een boom (esdoorn), Herkenberg ongenummerd te Meerssen (ontvangen 23 januari 2018);
 • het bouwen van een berging, Montfortanenplein 7, 6231 DX Meerssen (ontvangen 23 januari 2018);
 • het kappen van een boom, Lindenlaan 75, 6241 BB Bunde (ontvangen 23 januari 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van een carport, Kasteelstraat 41, 6235 BM Ulestraten (verzonden 22 januari 2018);
 • het plaatsen van een poort, Herkenberg 8, 6231 LK Meerssen (verzonden 24 januari 2018);
 • het plaatsen van een houten schuur/garage, Pastoor van Eijsstraat 1, 6235 EK Ulestraten (verzonden 25 januari 2018);
 • het legaliseren van een bestaande schuur, Kuileneindestraat 79, 6231 KE Meerssen (verzonden 26 januari 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

 • het bouwen van een berging, Montfortanenplein 7, 6231 DX Meerssen (ingetrokken 26 januari 2018).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Weigering omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is geweigerd voor:

 • het realiseren van een tweede inrit, Volderstraat 88, 6231 LD Meerssen (verzonden 23 januari 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Ontwerp-verkeersbesluit
Aanwijzing twee parkeerplaatsen als oplaadpunt elektrische auto OV-knooppunt Meerssen

Betreft: Verkeersbesluit voor een oplaadpunt voor twee elektrische auto's bij OV-knooppunt Meerssen (Stationstraat/Parallelweg).
Maatregelen die daartoe getroffen worden: het plaatsen van verkeersbord E4/BW101 van het RVV.|
Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 01-02-2018  t/m 14-03-2018.
Waar ter inzage: op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, schriftelijk, gemotiveerd bij het college van B&W van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Aangevraagde vergunningen evenementen

Betreft: Bartholomeusmarkt.
Plaats: Centrum Meerssen.
Datum en tijd: donderdag 10 mei 2018 van 10.00-17.00 uur
Verkeersmaatregelen: het centrum van Meerssen is afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Betreft: 8e Klimomloop van Ulestraten.
Plaats: een parkoers tussen Meerssen en Ulestraten. Start en finish zijn op de Markt in Meerssen.
Data en tijd:  zondag 8 juli 2018 van 10.00-18.00 uur.
Verkeersmaatregelen: de Markt en het parkoers zijn afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Betreft: Jaarmarkt.
Plaats: Centrum Meerssen.
Data en tijd: zondag 2 september 2018 van 10.00-17.00 uur.
Verkeersmaatregelen: het centrum van Meerssen is afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Inzagetermijn: van 31-01-2018 t/m 14-03-2018.
Waar ter inzage: op afspraak bij Klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Zienswijzen: eenieder kan een zienswijze indienen, mondeling of gemotiveerd (zie verder de informatie over Bezwaar en Beroep).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Vaststelling Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg

Betreft: burgemeester en wethouders van Meerssen maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de terinzagelegging bekend van de, door de gemeenteraad op 14 december 2017 vastgestelde 'Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg' (SVREZL).In deze structuurvisie wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting vastgelegd ten aanzien van de beleidsvelden detailhandel, kantoren en bedrijventerreinen in de achttien gemeenten in de regio Zuid-Limburg (Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal).
Globale inhoud: de SVREZL geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van detailhandel, kantoren en bedrijventerreinen. De SVREZL is belangrijk voor het behoud van de leefbaarheid en het versterken van het vestigingsklimaat in Zuid-Limburg. Diverse ontwikkelingen hebben de winkel-, kantoren- en bedrijventerreinmarkt in de afgelopen jaren veranderd. Daarom zijn in de SVREZL afspraken over nieuwe ontwikkelingen gemaakt en is een hoofdstructuur vastgelegd, met aangewezen winkel-, kantoren- en bedrijventerreinlocaties. Buiten deze hoofdstructuur worden in principe geen vierkante meters toegevoegd. Gemeenten kunnen bij langdurige leegstand van drie jaar winkels en kantoren herbestemmen.
Inzagetermijn: van 01-02-2018 t/m 14-03-2018.
Waar ter inzage: op afspraak bij het Klantenbureau Ruimte, Markt 50, 6231 LS Meerssen, telefoon 14 043. U kunt de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad 'Structuurvisies' worden gekozen, waarna het plan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het plan of het planidentificatienummer (ID) NL.IMRO.0938.STVREZL2017-VA01.
In werking: de dag na de bekendmaking. Tegen de vaststelling van de 'Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid- Limburg' staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Kennisgeving voorbereiding nieuw bestemmingsplan diverse locaties

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat in het kader van de uitvoering van het Plan van Aanpak "Meer uit Meerssen halen: Meer ruimte voor coulance", als vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015 een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid onder de naam "Veegbestemmingsplan 2018" voor de volgende percelen:

 • Holstraat 17 / Heideweg 4, Meerssen, inzake het legaliseren van een woning en diverse bouwwerken;
 • Humcoven 15, Ulestraten, inzake het legaliseren van een woning, bedrijfsmatige activiteiten en diverse bouwwerken;
 • Moorveldsberg 93, Geulle, inzake persoonsgebonden overgangsrecht voor bewoning;
 • Waterval 1c, Ulestraten, inzake de legalisatie van een bedrijfswoning en een berging;
 • Weerterstraat 9a-9b, Meerssen, inzake het omzetten van een tweetal bedrijfswoningen naar een tweetal burgerwoningen;
 • Zonkampweg 1, Ulestraten, inzake het legaliseren van een bedrijfswoning en diverse bouwwerken.

Tevens wordt in dit bestemmingsplan de volgende ontwikkeling meegenomen:

 • Eijkskensweg 4, Geulle, ten behoeve van een vormverandering van het bouwvlak voor het betreffende agrarisch bedrijf.

Omtrent het voornemen om voor voornoemde percelen een nieuw bestemmingsplan op te stellen worden geen stukken ter inzage gelegd, er kunnen ten aanzien van dit voornemen geen zienswijzen worden ingediend en er wordt ten aanzien van dit voornemen ook geen advies ingewonnen bij een onafhankelijke instantie.

Binnen enkele weken zal een ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Voorafgaand aan die terinzagelegging zal via deze rubriek bekend worden gemaakt wanneer en waar het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien en op welke wijze en binnen welke termijn een zienswijze kan worden ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 403. E-mail: info@meerssen.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar

U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 31 januari 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen