Gemeente Meerssen | Beleidsregels benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag

Officiele publicatie

Beleidsregels benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag

Burgemeester en wethouders van gemeente Meerssen;

gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het bepaalde in artikel 16, lid 2 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

overwegende dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen voor het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag in incidentele gevallen;

BESLUITEN

vast te stellen de volgende beleidsregels:

beleidsregels benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag.

Artikel 1. Benoeming

1.

Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag, die een geldige benoeming tot (b)abs heeft en op de datum waarop het huwelijk wordt gesloten nog steeds als (b)abs werkzaam is in een andere gemeente en is beëdigd bij de rechtbank tot wier rechtsgebied de gemeente behoort, is mogelijk mits wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 2 van dit reglement.

2.

Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag is mogelijk, mits wordt voldaan aan de voorwaarden in artikel 3 van dit reglement.

Artikel 2. Voorwaarden benoeming op grond van artikel 1 eerste lid

Aan een benoeming als bedoeld in artikel 1 eerste lid zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • 1.
  De datum en locatie van het huwelijk wordt vastgesteld in overleg met de gemeente Meerssen;
 • 2.
  Het bruidspaar verzoekt tot benoeming van de babs voor één dag met behulp van een aanvraagformulier;
 • 3.
  Het verzoek moet uiterlijk twee (2) maanden voor de huwelijksdatum ontvangen zijn;
 • 4.
  De (b)abs levert de volgende bijlagen aan:
  • a.
   Kopie geldig legitimatiebewijs;
  • b.
   Kopie geldig benoemingsbesluit van de gemeente waar de (b)abs werkzaam is;
  • c.
   Kopie proces-verbaal van beëdiging;
  • d.
   Recente verklaring van de gemeente dat hij/zij daar nog steeds werkzaam is.
  • e.
   Een verklaring omtrent het gedrag (VOG), niet ouder dan drie (3) maanden;
 • 5.
  Het huwelijk wordt voltrokken in de Nederlandse taal;
 • 6.
  De babs neemt uiterlijk één (1) maand van tevoren contact op met de gemeente Meerssen. In overleg wordt dan bepaald hoeveel instructies en eventuele toelichting de babs nodig heeft betreffende:
  • a.
   Het sluiten van het huwelijk of een geregistreerd partnerschap;
  • b.
   Spreken in het openbaar;
  • c.
   Opbouw van een speech.
 • 7.
  Tijdens de huwelijksvoltrekking is een (b)abs in vaste dienst van de gemeente Meerssen aanwezig.

Artikel 3. Voorwaarden benoeming op grond van artikel 1 tweede lid

Aan de benoeming als bedoeld in artikel 1 tweede lid zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • 1.
  De datum en locatie van het huwelijk wordt vastgesteld in overleg met de gemeente Meerssen;
 • 2.
  Het bruidspaar verzoekt tot benoeming van de babs voor één dag met behulp van een aanvraagformulier;
 • 3.
  Het verzoek moet uiterlijk vier (4) maanden voor de huwelijksdatum ontvangen zijn;
 • 4.
  De babs levert de volgende bijlagen aan:
  • a.
   Kopie geldig legitimatiebewijs;
  • b.
   Een verklaring omtrent het gedrag (VOG), niet ouder dan drie (3) maanden;
  • c.
   Een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP), niet ouder dan drie (3) maanden.
 • 5.
  De babs heeft de leeftijd van achttien (18) jaar bereikt op de dag waarop het huwelijk wordt gesloten;
 • 6.
  De babs neemt uiterlijk twee (2) maanden van tevoren contact op met de gemeente Meerssen. In overleg wordt dan bepaald hoeveel instructies en eventuele toelichting de babs nodig heeft betreffende:
  • a.
   Het tot stand brengen van het huwelijk of een geregistreerd partnerschap;
  • b.
   Spreken in het openbaar;
  • c.
   Opbouw van een speech.
 • 7.
  Het huwelijk wordt voltrokken in de Nederlandse taal;
 • 8.
  Tijdens de huwelijksvoltrekking is een (b)abs in vaste dienst van de gemeente Meerssen aanwezig.

Artikel 4. Ceremonie

1.

De babs voor één dag neemt vooraf contact op met de gemeente Meerssen om afspraken te maken over het verkrijgen van de huwelijksdocumenten en de toga.

2.

De babs voor één dag is verantwoordelijk voor het correcte verloop van de ceremonie en zorgt voor een correcte afhandeling van de huwelijksdocumenten.

3.

Het huwelijk mag niet voltrokken worden in een toga die zichtbaar van een andere gemeente is.

Artikel 5. Kosteloos huwelijk

De babs voor één dag kan geen kosteloos huwelijk voltrekken dan wel een kosteloos partnerschap registreren.

Artikel 6. Bezoldiging

De babs voor één dag krijgt geen vergoeding van de gemeente Meerssen voor de voltrekking van het huwelijk. Ook worden (reis)kosten niet door de gemeente Meerssen vergoed.

Artikel 7. Kosten

1.

De kosten voor de benoeming door burgemeester en wethouders en beëdiging bij de rechtbank staan los van het tarief voor de huwelijksvoltrekking en zijn opgenomen in de legesverordening van de gemeente Meerssen.

2.

Het tarief voor de huwelijksvoltrekking blijft onveranderd. Het bruidspaar betaalt de leges zoals benoemd in de tarieventabel behorend bij de legesverordening.

Artikel 8. Schakelbepaling

De bepalingen in dit reglement over huwelijk en huwelijksvoltrekkingen zijn ook van toepassing op het geregistreerd partnerschap en het sluiten van het geregistreerd partnerschap.

Artikel 9. Hardheidsclausule

In bijzondere situaties kunnen burgemeester en wethouders de voorwaarden genoemd in artikel 2 buiten beschouwing laten.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

1.

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

2.

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘beleidsregels benoeming tot babs voor één dag’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 april 2017.
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE MEERSSEN,
de secretaris,
J.J.M. Eurlings
de burgemeester,
M.A.H. Clermonts-Aretz