Nieuwsbericht Zienswijze gemeentebestuur Ontwerp Luchthavenbesluit MAA: zorgen over woon- en leefklimaat in onze gemeente

Publicatiedatum: 17 januari 2017 09.45 uur

Tijdens de extra raadsvergadering van 12 januari besprak de gemeenteraad de voorgestelde zienswijze van het college op het Ontwerp Luchthavenbesluit MAA. Er werden drie moties en twee amendementen ingediend. De raad besloot unaniem om deze samen te voegen en op basis hiervan de zienswijze verder aan te scherpen.

Zorgen over woon- en leefklimaat

In de zienswijze gaat de gemeente Meerssen met name in op de nadelige gevolgen voor het woon– en leefklimaat in onze gemeente en de gezondheid van onze inwoners. Het luchthavenbesluit behelst o.a. het gebruik van de startbaan over de volle lengte, zodat max. 1084 vrachtvliegtuigen per jaar zwaarder belaad kunnen worden. Het gemeentebestuur maakt zich ernstig zorgen over de toenemende geluidsoverlast en de extra uitstoot van (ultra)fijnstof als er straks zwaardere vliegtuigen mogen landen/opstijgen.

Onderzoek naar de gevolgen van het luchthavenbesluit

Daarnaast is het gemeentebestuur verbaasd dat voor het ´Bestemmingsplan Aviation Valley´ (direct naast de start- en landingsbaan) wél een Milieu Effect Rapportage nodig was en voor het nieuwe Luchthavenbesluit niet. Het gemeentebestuur vindt het ook noodzakelijk dat een nieuwe Milieu Effect Rapportage wordt uitgevoerd voor het luchthavenbesluit. Uit deze MER moet dan blijken dat het welzijn van onze burgers niet in gevaar komt, dat er geen nadelige gevolgen zijn voor onze natuurgebieden en dat de geluidsoverlast en de uitstoot van (ultra)fijnstof onder de geldende norm blijven.

Meetapparatuur

Daarnaast wil het gemeentebestuur dat er meetapparatuur wordt geplaatst op diverse plaatsen in onze gemeente. Met deze apparatuur kan de hoeveelheden (ultra)fijnstof en geluid worden gemeten.

Hoe verder?

Het gemeentebestuur heeft op dinsdag 17 januari zijn zienswijze ingediend. De gemeente hoopt dat de Staatssecretaris rekening houdt met deze zienswijze. De minister neemt uiteindelijk het besluit. Wij houden u op de hoogte hierover.

U kunt nog uw zienswijze bij de ministerie kenbaar maken t/m 19 januari!

Meer informatie treft u aan in de kennisgeving van het ministerie op deze website.

De volledige zienswijze van het gemeentebestuur kunt u hier bekijken