Gemeente Meerssen | Zienswijze Gemeente Meerssen op Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050

Nieuwsbericht Zienswijze Gemeente Meerssen op Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050

Gepubliceerd op: 14 september 2020 12:20

De gemeente Meerssen heeft een zienswijze ingediend op de ontwerp-luchtvaartnota 2020-2050. Op hoofdlijnen houdt deze zienswijze in:

  • Wij willen duidelijkheid van de minister over het onverkort toepassen van het zogenaamde ALARA-beginsel (as low as reasonably achievable = zo laag als redelijkerwijs mogelijk). Dit beginsel houdt in dat strenge regels worden gehanteerd op o.a. de terreinen van milieu, leefbaarheid en duurzaamheid.
  • Op het reizigersgedrag dient gestuurd te worden. Omdat de luchtvaart is vrijgesteld van diverse belastingen kunnen vliegtickets tegen dumpprijzen worden aangeboden. Hieraan moet een einde komen. De door het rijk per 1 januari 2021 in te voeren vliegtax is te laag. Bewustwordingscampagnes over de nadelen van vliegen zijn nodig en tot een afstand van 800 km dient o.a. de trein te worden gepromoot. Ook accijnsverhoging van kerosine wordt bepleit zodat alternatieve brandstoffen concurrerend worden.
  • Het huidige systeem van hinderbepaling dient op de schop en moet meer tegemoet komen aan de daadwerkelijk ervaren hinder van de burger. Daarnaast dient - bij overschrijding van de hindernorm - strikt te worden gehandhaafd, waarbij meteen bij de eerste overtreding al bestraft wordt. Ook dient bij de hinderbepaling rekening te worden gehouden met de opeenstapeling van verschillende hinderbronnen.
  • Vluchten aan de randen van de nacht dienen zoveel als mogelijk te worden ingeperkt en overschrijdingen dienen bestraft te worden.
  • Het belang van het Heuvelland wordt onderstreept. Een goede belangenafweging dwingt tot het komen van duidelijkere en gestandaardiseerde normen.

U kunt de hele zienswijze die de Gemeente Meerssen naar de Minister heeft gestuurd hieronder inzien.

Zienswijze Gemeente Meerssen