Nieuwsbericht Waterschappen stimuleren zuiveren aan de bron

Publicatiedatum: 05 januari 2016 14.35 uur

waterschap logo
De besturen van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas hebben besloten om geen subsidie te verstrekken aan grote bedrijven voor hun verontreinigingsheffing. De besturen vinden verstrekken van subsidie geen stimulans voor bedrijven om de kwaliteit van hun afvalwater te verbeteren of zelf te gaan zuiveren. In het Waterbeheerplan 2016-2021 is samenwerken met bedrijven aan zuivering van afvalwater aan de bron uitdrukkelijk als doelstelling weggezet. Voorzitter Ger Driessen van Waterschapsbedrijf Limburg: "We willen de kennis van ons Waterschapsbedrijf Limburg graag ter beschikking stellen aan bedrijven die serieuze en concrete zuiveringsplannen hebben. Denk daarbij aan meedenken in de voorgelegde technische oplossingen en onderzoek naar synergiekansen."

In 2002 is door het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat aan waterschappen de ruimte geboden om een anti-afhaakregeling in te stellen. Doel hiervan is dat bedrijven het afvalwater blijven lozen op de grote rioolwaterzuiveringsinstallaties. Zo blijft de capaciteit van de installaties volledig benut, komt de verontreinigingsheffing van de bedrijven binnen en worden de tarieven voor de ander lozers, als gevolg hiervan, niet verhoogd. Met deze regeling kunnen waterschappen aan bedrijven subsidie verlenen in de vorm van korting op de verontreinigingsheffing. Deze regeling is in 2013 door het ministerie verlengd. Publiciteit rond deze verlenging heeft enkele bedrijven gemotiveerd de vraag om een subsidie opnieuw neer te leggen bij Waterschapsbedrijf Limburg, de uitvoeringsorganisatie van beide Limburgse waterschappen voor het transporteren en zuiveren van afvalwater.

Zelf zuiveren

Het zelf zuiveren van afvalwater is geen corebusiness van bedrijven. De verontreinigingsheffing is echter wel een grote kostenpost voor deze bedrijven. In de afgelopen jaren zijn de grotere Limburgse bedrijven, behalve Oerlemans in Broekhuizenvorst, niet zelf hun afvalwater gaan zuiveren. De Limburgse waterschappen vinden, dat juist door toekenning van een subsidie (lees een korting op de verontreinigingsheffing) deze bedrijven niet worden gestimuleerd om de kwaliteit van hun afvalwater te verbeteren of zelf te gaan zuiveren.

Duurzaam

Vanuit duurzaamheid is het een goede zaak als bedrijven de kwaliteit van hun afvalwater verbeteren of zelf gaan zuiveren. Op de geconcentreerde afvalwaterstromen kunnen immers technieken effectiever worden toegepast waardoor de verontreinigingen beter uit het afvalwater worden gehaald. Ook ontstaan mogelijkheden om technieken toe te passen die energiezuiniger zijn en 'schoon' slib produceren. Dit slib kan meestal als grondstof worden gebruikt. Een voorbeeld van zuiveren aan de bron is het plaatsen van Pharmafilters bij ziekenhuizen voor het verwijderen van medicinale reststoffen.