Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Waterschap Limburg en gemeente Meerssen treffen noodmaatregelen tegen wateroverlast

Gepubliceerd op: 27 augustus 2018 14:00

Water in balans
Waterschap Limburg en de gemeente Meerssen pakken snel  enkele noodmaatregelen op tegen wateroverlast. Dit gebeurt in Meerssen -gebiedspilot van het actieprogramma Water in Balans- in de vorm van het plaatsen van tijdelijke gronddammen. En in het hele Heuvelland in de vorm van het optimaliseren van een aantal bestaande regenwaterbuffers.  Dinsdagavond 28 augustus vindt vanaf 18.30 uur een inloopavond voor inwoners plaats in gemeenschapshuis De Stip in Meerssen. Wethouder Paul Sanders van de gemeente Meerssen en Josette Van Wersch, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg zijn hier aanwezig om mogelijke vragen te beantwoorden.

Tijdens de extreme hoosbuien van afgelopen mei is er op veel plekken wateroverlast ontstaan. De regenwaterbuffers in het watersysteem van Waterschap Limburg hebben over het algemeen goed gefunctioneerd tijdens de buien, maar door de buitengewone  intensiteit van de buien ontstond er toch wateroverlast. Met name in Meerssen, maar ook elders in het Heuvelland. Daarom is het waterschap aan de slag met het nemen van noodmaatregelen in het Heuvelland om de overlast van mogelijke buien in de nabije toekomst te kunnen beperken.

Maatregelen in Meerssen

In Meerssen plaatsen het waterschap en de gemeente vier tijdelijke gronddammen van ca. 1 meter hoog en één dam van zogeheten big bags. Hiermee wordt een waterberging van in totaliteit 6.000 m3 gerealiseerd. Het gaat om noodmaatregelen die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd. Met deze maatregelen willen gemeente en waterschap overlast in de nabije toekomst  al wat verminderen. Dit vooruitlopend op de structurele maatregelen in Meerssen die  in voorbereiding zijn. De tijdelijke dammen komen op gronden  van WML, gemeente Meerssen en Staatsbosbeheer. Ze zijn beperkt van omvang en passen in het landschap.

De maatregelen die nu worden uitgevoerd zijn een  eerste stap vooruitlopend op de ingezette maatregelen vanuit het actieprogramma Water in Balans. Op www.waterschaplimburg.nl/metelkaar (Projecten - Meerssen) zijn visualisaties van de dammen in de omgeving te bekijken. Op dit platform worden inwoners van Meerssen ook uitgenodigd om mee te denken over de structurele maatregelen tegen de wateroverlast. De werkzaamheden starten medio september en duren naar verwachting vier tot zes weken.

Overige maatregelen die de gemeente Meerssen en het waterschap hebben getroffen:

  • Verlagen fietspad aan de Proost Beaufortstraat, hierdoor kan het water doorstromen richting de Geul.
  • Maatregelen bij parkeerplaats 't Bergske zodat het water beter afgevoerd kan worden.
  • Verhogen landbouwwegen ten noorden van de gemeente Meerssen om het water tegen te houden. Het betreft een oppervlakte van 6.000 m2
  • Aanleggen van een waterberging van 760 m3 bij het kindcentrum.

Optimaliseren regenwaterbuffers Heuvelland

Daarnaast is het waterschap al gestart om in het gehele Heuvelland  versneld een aantal bestaande regenwaterbuffers aan te pakken. Zo wordt de capaciteit van een aantal buffers geoptimaliseerd en wordt de instroom van water vanuit de omgeving naar deze buffers verbeterd.

Zelf maatregelen nemen blijft noodzakelijk

Ondanks de maatregelen die nu genomen worden, blijft het voor inwoners nodig om ook zelf maatregelen te treffen, zoals het plaatsen van schotjes of zandzakken. Ook agrariërs kunnen bijdragen door waar mogelijk op eigen perceel een buffer aanleggen.

Passende oplossing

Josette Van Wersch, lid van het Dagelijks Bestuur van WL: "Hopelijk verzachten deze maatregelen de komende periode de overlast die ons mogelijk nog te wachten staat in Limburg. We willen als waterschap zo snel mogelijk de al geplande structurele maatregelen realiseren, maar kunnen geen ijzer met handen breken. Met deze tijdelijke maatregel hopen we een passende oplossing te bieden en mogelijke overlast in de nabije toekomst een klein beetje minder te maken, tot we met de definitieve maatregelen aan de slag kunnen. Immers: elke druppel telt!"

Wethouder mr. Paul Sanders van de gemeente Meerssen:  "Meerssen is een van de zes gebiedspilots binnen het actieprogramma 'Water in Balans' van het waterschap. We zetten nu een eerste stap met enkele tijdelijke (nood)maatregelen in de hoop dat deze de overlast al wat verminderen. In de komende tijd gaan we samen verder met de uitwerking van de structurele maatregelen. Zo gaan we met elkaar naar water in balans!"

Water in Balans

Het actieprogramma Water in Balans van Waterschap Limburg is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen tegen wateroverlast en droogte als gevolg van de klimaatverandering. In de benoemde gebiedspilots verkennen de betrokken organisaties en inwoners de knelpunten en wordt gezocht naar nieuwe manieren om de klimaatverandering te slim af te zijn. Naar verwachting worden in het najaar de eerste samenwerkingsovereenkomsten getekend. Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans.