Gemeente Meerssen | Wat zijn de plannen met de St. Agneskerk in Bunde?

Nieuwsbericht Wat zijn de plannen met de St. Agneskerk in Bunde?

Gepubliceerd op: 01 juli 2021 08:30

Sint Agneskerk
Een groep enthousiaste Bundenaren is aan de slag gegaan met de uitwerking van de plannen voor een multifunctioneel gebruik van de St. Agneskerk in Bunde. In dit bericht praten we u graag bij.

Aanleiding

Wat is de aanleiding voor dit initiatief? De St. Agneskerk, met een maximale capaciteit van 750 kerkgangers, wordt geconfronteerd met een sterk dalende belangstelling voor de missen en is nu feitelijk te groot voor de functie van godshuis. Aan de andere kant worstelt de gemeenschap in Bunde met een capaciteitsprobleem. Harmonie St. Agnes is al lang op zoek naar een goede concertlocatie in Bunde. Ook andere verenigingen in Bunde en de gemeente Meerssen hebben behoefte aan een voorziening voor culturele evenementen. Deze ontwikkelingen zijn voor kerkbestuur, harmonie en gemeentebestuur aanleiding geweest om met elkaar in gesprek te gaan. Hierbij is al snel het Buurtnetwerk Bunde aangesloten. Een haalbaarheidsonderzoek in opdracht van de gemeente Meerssen heeft aangetoond dat er behoefte is aan een multifunctioneel centrum in Bunde en dat er ook draagvlak is om de St. Agneskerk die nieuwe bestemming te geven.

Behoud kerkfunctie

Het is uitdrukkelijk de bedoeling de kerkfunctie in Bunde te waarborgen door de huidige Mariakapel af te scheiden en voor de toekomst te behouden als kerk. Door het plaatsen van een tussenwand komen het huidige middenschip en de rechtervleugel beschikbaar voor verenigingen als repetitieruimte en voor culturele evenementen. Uiteraard kunt u erop rekenen dat we u de komende maanden optimaal informeren over de verdere uitwerking van de plannen.

Kosten

De kosten voor het totale project zijn geraamd op 1.8 miljoen euro. Het is de bedoeling om met bijdragen van gemeente (1/3) en provincie (1/3) alvast 1.2 miljoen beschikbaar te krijgen. De rest moet worden opgebracht door bijdragen van overige subsidiënten en sponsoren, acties (crowdfunding) onder de Bundese inwoners en externe financiering. Dit alles moet leiden tot een solide uitvoering van het project én tot een sluitende meerjarenbegroting.

Nieuwe kansen

Het project levert veel voordelen en nieuwe kansen op. De parochie Bunde behoudt een kerk voor de toekomst (de Mariakapel). De harmonie krijgt een repetitielokaal en kan concerten organiseren zonder naar elders uit te hoeven wijken. De Bundese verenigingen krijgen een mooie locatie als thuisbasis en voor de organisatie van evenementen. Bunde en de gemeente Meerssen krijgen een duurzaam gebouw voor culturele en maatschappelijke evenementen dat flexibel in gebruik is (geschikt voor kleine groepen maar ook voor evenementen met maximaal 400 bezoekers).

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers zijn Leo Direks, Lou Dolmans, Wim Dupont, Jan Janssen, John Prevoo en Peter Vleugels. Ze hebben allemaal een sterke binding met Bunde en het Bundese verenigingsleven. De groep werkt nauw samen met het kerkbestuur, het gemeentebestuur en het Buurtnetwerk Bunde.

Vervolgstappen

De gemeenteraad van Meerssen heeft op 21 juni een belangrijke stap gezet door unaniem te besluiten de gevraagde bijdrage van 600.000 euro in de projectkosten beschikbaar te stellen. Uiteraard onder voorwaarden. Nu kunnen een aantal volgende stappen worden gezet:

  • het Bisdom Roermond wordt gevraagd formeel goedkeuring te geven, wat uiteindelijk moet resulteren in een gedeeltelijke onttrekking van de kerk aan de eredienst;
  • de Provincie Limburg wordt gevraagd om een bijdrage van 600.000 euro uit de middelen voor herbestemming van kerkelijk onroerend goed;
  • kerkbestuur en kwartiermakers moeten de formele eigendomsoverdracht nog regelen van het gedeelte van de kerk dat als multifunctioneel centrum gebruikt gaat worden. De Mariakapel blijft eigendom van de parochie;
  • de groep kwartiermakers moet een formele status krijgen. Er zal een stichting worden opgericht voor de realisatie van het project en de borging van een sluitende exploitatie.

Informatiebijeenkomst

Na de zomervakantie staat er een informatiebijeenkomst op het programma. Tijdens die bijeenkomst worden de plannen verder toegelicht en is er alle ruimte om mee te praten en mee te denken over de nieuwe toekomst van de St. Agneskerk. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het een flonkerende toekomst wordt.

Heeft u nu al vragen? U kunt de initiatiefnemers per mail bereiken via mfcbunde@gmail.com