Nieuwsbericht Voortgang regie-organisatie Meerssen-Maastricht

Gepubliceerd op: 29 mei 2020 13:05

De Gemeente Meerssen en de Gemeente Maastricht onderzoeken op dit moment de mogelijkheden van een Regie-Organisatie. In feite betekent dit dat de ambtenaren van de Gemeente Meerssen in dienst treden bij de Gemeente Maastricht en samen met de ambtenaren van Maastricht voor beide gemeenten gaan werken. De gemeente Meerssen blijft gewoon als zelfstandige gemeente bestaan, met een eigen gemeenteraad en college van B&W. Dit haalbaarheidsonderzoek heeft door de Corona-crisis vertraging opgelopen. Daar waar vóór de zomer van 2020 een definitief bestuurlijk besluit zou worden genomen, is dit nu uitgesteld tot eind 2020.

Binnenkort besluit over bestuurlijk convenant

Het is de bedoeling dat de gemeenteraden van Meerssen en Maastricht binnenkort een besluit nemen over het bestuurlijk convenant. Dat is het eerste van de twee besluitvormingsmomenten in het haalbaarheidsonderzoek. In het bestuurlijk convenant staan de uitgangspunten voor de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking. Als beide raden instemmen met het bestuurlijk convenant bespreken ze samen in de tweede helft van het jaar een aantal thema's. Zo bekijken ze onder andere de mogelijke financiële en organisatorische risico's van het samenwerkingsmodel en maatregelen om deze te beheersen. Ook komt de dienstverlening aan bod, de werkwijze en voorwaarden hiervan en wordt gesproken over de huisvesting. Kortom, heel wat zaken, die belangrijk zijn om aan het einde van het jaar een weloverwogen besluit te kunnen nemen over het wel of niet doorgaan van de Regie-Organisatie. De ondernemingsraden van beide gemeenten worden nadrukkelijk in dit traject betrokken.

Uiteindelijke doel

Het uiteindelijke doel van de vorming van een Regie-Organisatie is een betere slagkracht en dienstverlening van de gemeente richting burgers. De Gemeente Meerssen is momenteel een te kleine organisatie om de dienstverlening op het gewenste niveau te kunnen uitvoeren. Dat geldt zeker voor de toekomst. Om het gewenste niveau van de dienstverlening veilig te stellen wordt de vorming van een Regie-Organisatie onderzocht.

Wat doen Meerssen en Maastricht al samen?

Maastricht en Meerssen werken ook nu al op diverse terreinen samen, bijvoorbeeld op het gebied van ICT, inkoop, onderhoud, toezicht en handhaving in de openbare ruimte, afvalinzameling en de omgevingswet. Daarnaast nemen beide gemeenten deel aan een groot aantal regionale afstemmingsoverleggen en uitvoeringsorganisaties, onder andere op het gebied van sociale zaken, de sociale werkvoorziening, gezondheid, leerlingenvervoer en milieuparken.