Nieuwsbericht Voortgang projecten Witte Hoek, Klinkenberg Zuid en Eburonenpark

Gepubliceerd op: 17 april 2020 11:30

Witte Hoek
Witte Hoek

In 2015 is de gemeente samen met een werkgroep uit Rothem gestart met het maken van een ontwerp voor de omgeving Witte Hoek. Later hebben we daar Klinkenberg Zuid (tussen de rotonde en het Eburonenpark) aan toegevoegd. Op 20 februari 2018 is het definitieve ontwerp voor de Witte Hoek en het schetsontwerp voor de Klinkenberg Zuid in een informatiebijeenkomst gepresenteerd aan belangstellenden.

Voor de herinrichting van het gebied Witte Hoek is het noodzakelijk gebleken regenwater af te koppelen van het verharde oppervlakte. Op de locatie zelf bleek dit niet haalbaar. In samenspraak met het Waterschap Limburg zijn we hiervoor tot een integrale oplossing gekomen in combinatie met een van hun projecten. Deze uitwerking liep echter de nodige vertraging op.

Daarnaast heeft de vertraging als ook de aanvullende maatregelen geleid tot een kostenstijging. Samen met Provincie Limburg, Gemeente Maastricht en Gemeente Valkenburg a/d Geul hebben we overleg gevoerd over het breder oppakken van dit project om daarmee ook aanvullende financiële middelen te kunnen krijgen. Dit is helaas niet gelukt, waarop het college van B&W op jongstleden 7 april heeft besloten binnen de eigen middelen van de gemeente een herprioritering aan te brengen, zodat er niet nog meer vertraging optreedt en op korte termijn gestart kan worden met de uitvoering van de Witte Hoek en Klinkenberg Zuid.

Op dit moment wordt de aanbesteding van het werk, zodat direct na de zomervakantie gestart kan worden met de uitvoering.

Eburonenparkje
Parkje Eburonenflats

Vanuit het Buurtnetwerk Rothem (www.buurtnetwerkrothem.nl) is het idee opgevat om een tweede gebied uit het actieplan - het parkje bij de Eburonenflats - verder op te pakken in samenwerking met de Gemeente Meerssen en Wonen Meerssen. Met een werkgroep is in een drietal sessies in 2019 een ontwerp gemaakt voor het Eburonenpark en het terrein tussen de flats aan de Eburonenstraat. We wilden eigenlijk voor de zomer van 2020 de herinrichting klaar hebben. Door vertraging in de onderzoeken voor bodem en Flora & Fauna kunnen we pas na de zomer starten. De uitvoering combineren we met de projecten witte Hoek en Klinkenberg Zuid. Start is direct na de zomer.

Definitieve ontwerpen

De definitieve ontwerpen voor de deze projecten kunt u inzien via de projectpagina Revitalisering Rothem op deze website. Door maatregelen rond het coronavirus is het niet mogelijk een informatiebijeenkomst te organiseren. Alternatieven worden nog onderzocht. Desgewenst kan de projectleider u nadere toelichting geven. Bel hiervoor telefoon 14 043.