Nieuwsbericht Voorbereidingen nieuw Kindcentrum Meerssen: Start verkeerskundig onderzoek schoolomgeving

Publicatiedatum: 24 maart 2016 10.40 uur

Kindcentrum locatie
Meerssen krijgt een nieuw kindcentrum. Het nieuwe kindcentrum biedt onderwijs, peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en een bibliotheek en komt te liggen aan de Pastoor Dominicus Hexstraat bij het huidige basisschoolgebouw van Op 't Hwagveld. Het bestaande schoolgebouw krijgt een volledige opknapbeurt en wordt uitgebreid met nieuwbouw op het terrein tussen het bestaande schoolgebouw en gemeenschapshuis de Stip. In het kindcentrum worden de basisscholen Op 't Hwagveld en De Gansbeek samengevoegd. We streven ernaar het nieuwe kindcentrum uiterlijk bij het begin van het schooljaar 2018-2019 in gebruik te nemen.

Verkeersveilige schoolomgeving is erg belangrijk

De realisatie van het kindcentrum heeft gevolgen voor de verkeerssituatie rond het nieuwe gebouw. Voordat de gemeente kan starten met het ontwerpen van het nieuwe kindcentrum en de inrichting van de omgeving, vindt een onderzoek plaats naar de verkeerskundige gevolgen. We willen er namelijk met z'n allen voor zorgen dat de verkeersstromen in goede banen worden geleid en er een veilige schoolomgeving ontstaat. Een verkeersveilige schoolomgeving, waarbij nadrukkelijk lopen en fietsen van en naar school wordt gestimuleerd.

Verkeerskundig onderzoek

Bureau Goudappel en Coffeng gaat in opdracht van de gemeente een verkeerskundig programma van eisen opstellen voor het kindcentrum. Hierin worden de uitgangspunten opgenomen ten aanzien van het verkeer voor de inrichting van de schoolomgeving. Het bureau kijkt niet alleen naar uitgangspunten voor de directe omgeving van het kindcentrum, maar ook of er verkeersmaatregelen nodig zijn op andere plekken in dit gebied. Bureau Goudappel en Coffeng stelt ook een mobiliteitsplan op, waarin afspraken worden vastgelegd met de school, ouders en de andere partners van het kindcentrum. Zo zet iedereen zich in voor een veilige omgeving, waarin het kind centraal staat.

Samen met alle betrokkenen

De gemeente wil zo goed mogelijk rekening houden met de belangen van alle betrokkenen. Bij het opstellen van het verkeerskundig programma van eisen en het verkeers- en mobiliteitsplan worden de verschillende belanghebbenden betrokken. Binnenkort houdt het bureau Goudappel en Coffeng een schouw in de buurt om de verkeerssituatie ter plekke samen met een afvaardiging van de school, ouders/verzorgers, overige gebruikers en de gemeente goed te bekijken. Uiteraard worden ook omwonenden en bedrijven & instellingen in de directe omgeving betrokken bij het onderzoek.

Meer informatie

Heeft u vragen, suggesties of ideeën? Neem dan contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC).