Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsadviesvergaderingen 22 en 23 juni

Publicatiedatum: 13 mei 2016 15.45 uur

Op woensdag 22 juni en donderdag 23 juni 2016 vinden raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 18.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 Meerssen. U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergaderingen vinden o.a. plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 7 juli 2016. Tijdens de raadsadviesvergaderingen wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens kunnen er korte presentaties worden gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

De agenda's van bovengenoemden raadsadviesvergaderingen treft u te zijner tijd aan op deze website. In de vergaderingen komen in elk geval de Jaarrekening 2015, de 1e Bestuursrapportage 2016 en de Kadernota 2017 aan de orde.

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruikmaken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, moet u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffier. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang zijn) kunt u zich tot uiterlijk een uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffier melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffie: Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674 of Jack willems, telefoon 043-3661660.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl of jack.willems@meerssen.nl