Nieuwsbericht Verslag informatiebijeenkomst 22 augustus 2016 - presentatie varianten snelfietsroute

Publicatiedatum: 26 augustus 2016 10.05 uur

Om Maastricht en omgeving blijvend bereikbaar te houden, werkt Maastricht Bereikbaar samen met andere organisaties aan het verminderen van files. Dit gebeurt bijvoorbeeld door automobilisten te stimuleren vaker de fiets te nemen naar het werk. Hiervoor is een goede fietsinfrastructuur noodzakelijk. Om die reden zijn enkele partners onder leiding van Maastricht Bereikbaar gestart met het project Snelfietsroute Sittard-Maastricht. De eerste fase (2016/2017) richt zich op realisatie van het (snel)fietstraject in de gemeenten Meerssen en Beek.

Weerstand tegen afsluiting Vliegveldweg voor gemotoriseerd verkeer
Op 10 mei zijn de eerste ontwerpen gepresenteerd tijdens een bijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden. Daarbij stuitte het mogelijk afsluiten van de Vliegveldweg voor gemotoriseerd verkeer op veel weerstand.  Ook werd aandacht gevraagd voor een alternatieve route aan de westzijde van de A2. De gemeente Meerssen en Maastricht Bereikbaar hebben samen geconcludeerd dat dit signaal niet genegeerd mag worden. Er is dan ook opnieuw gekeken naar alternatieven. Het volledig afsluiten van de Vliegveldweg is ook politiek niet haalbaar gebleken.

Raadsvoorstel: geen volledige afsluiting Vliegveldweg
Adviesbureau Royal Haskoning DHV heeft op verzoek van Maastricht Bereikbaar en de gemeente Meerssen een rapport opgesteld, waarin diverse tracémogelijkheden zijn bekeken, waaronder een west-variant en een oost-variant. Op basis van de bevindingen in het rapport is een tracé uitgewerkt, dat tegemoet komt aan de wens van de gemeenteraad om de Vliegveldweg niet volledig af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Ook is tegemoet gekomen aan de wens van met name inwoners van Kasen en Ulestraten om de Vliegveldweg (weliswaar via de Tunnelweg en Kruisberg) als doorgaande weg richting de Bunderstraat en Beatrixhaven/Maastricht te behouden.

Documenten ter inzage
Het raadsvoorstel is aan de gemeenteraad verzonden ter behandeling in de raadsvergadering van 8 september 2016. U vindt het raadsvoorstel en het rapport van adviesbureau RHDHV in het raadsinformatiesyteem op deze website (kalender: RAV II 25-08-2016). De informatie ligt met ingang van 30 augustus tevens in papieren vorm ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum, Markt 50 in Meerssen.

Informatiebijeenkomst
Om omwonenden en overige belangstellenden over het raadsvoorstel  te informeren, heeft op maandag 22 augustus een informatiebijeenkomst plaatsgevonden in gemeenschapshuis De Stip in Meerssen. Er waren een 40-tal belangstellenden, waaronder omwonenden, gebruikers van de route, raadsleden en leden van de buurtnetwerken. De presentatie en het verslag van de bijeenkomst vindt u aan het einde van deze pagina.      

Besluitvormingsproces
Besluitvorming in de gemeenteraad over de voorkeurvariant is voorzien op 8 september. Hiertoe zal het college van Burgemeester en Wethouders een voorstel doen. Dit voorstel is voorafgaande aan de formele besluitvorming besproken in de raadsadviesvergadering van 25 augustus. Tijdens de RAV maakten enkele inwoners gebruik van het spreekrecht. 

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.


Verslag informatieavond (22-08-2016)
Presentatie informatieavond (22-08-2016)
Raadsinformatiesysteem