Nieuwsbericht Verkeerssituatie Ulestraten

Publicatiedatum: 21 maart 2016 15.15 uur

Verkeer is een thema dat ons allemaal raakt. Immers iedereen is deelnemer aan het verkeer. De afgelopen tijd is de verkeersituatie in Ulestraten op verschillende fronten onderwerp van gesprek geweest. De nieuwe infrastructuur rond luchthaven MAA en bedrijventerrein Aviation Valley is inmiddels volledig in gebruik. Dit heeft geleid tot een wijziging in de verkeerstromen. Het was van tevoren bekend dat deze wijzigingen zouden optreden. Hierover voerde de gemeente overleg met onder andere het bewonerscomité Sint Catharinastraat, het Buurtnetwerk Ulestraten en individuele bewoners naar aanleiding van hun meldingen.

Daarnaast is dit thema aan de orde gekomen tijdens het spreekrecht in diverse raadsadviesvergaderingen. De gemeenteraad uitte tijdens de raadsvergadering van 3 maart 2016 zijn bezorgdheid en vroeg passende maatregelen om de verkeerssituatie in Ulestraten te verbeteren.

Wat gaan we doen?

Monitoren

Op diverse plaatsen in Ulestraten gaan we het verkeer monitoren, zodat we een goed beeld krijgen van de verkeersdrukte en snelheden. Dit komt bovenop de reeds beschikbare tellingen. Daarnaast gaan we gegevens verzamelen over hoeveel voertuigen in de ochtend- en avondspits via de Europalaan en Burgemeester Visschersstraat richting de Pastoor van Eysstraat rijden (en visa versa).

Stappenplan om knelpunten om te lossen

Samen met buurtnetwerk Ulestraten gaan we een stappenplan opstellen voor de knelpunten die het buurtnetwerk onlangs in beeld heeft gebracht. Zo willen we samen komen tot mogelijke oplossingen voor de knelpunten. Met direct betrokkenen is afgesproken dat er ook een bewonerswerkgroep wordt samengesteld.

Werkbijeenkomst thema Verkeer voor raad & college

In april vindt een werkbijeenkomst voor gemeenteraad en college van B&W plaats over het thema verkeer. Tijdens deze werkbijeenkomst wisselen raad en college van gedachten over dit thema en wordt ook gesproken over welke knelpunten kunnen worden opgepakt (wat, wanneer) en welk werkbudget hiervoor beschikbaar is. Tijdens de begrotingsvergadering van 5 november 2015 nam de gemeenteraad een motie aan over het weren van zwaar verkeer in de dorpskernen. Deze motie is van belang voor Ulestraten en komt ook aan de orde tijdens de werkbijeenkomst voor raad & college.

Snelheidsremmende maatregelen

Om de snelheid in de 30 km-wegen te remmen, wil de gemeente enkele demontabele drempels leggen in de Burgemeester Visschersstraat  / Beekerweg en Pastoor Halmansstraat. Wij hebben hierbij de hulp van omwonenden nodig om te bepalen waar we deze drempels het beste kunnen leggen. Hierbij geldt één randvoorwaarde: in verband met de zichtbaarheid van de drempels moeten deze altijd in de buurt van een straatlantaarn komen te liggen. Omwonenden kunnen ideeën hierover vóór 1 april a.s. doorgeven aan de heer Verhoeven (contactpersoon bewoners Ulestraten).

Informatie

Gemeente Meerssen
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC).

Contactpersoon voor de bewoners van Ulestraten is:
de heer E.J. Verhoeven, Burgemeester Visschersstraat 99 Ulestraten.
E-mail: edwinverhoeven@outlook.com