Nieuwsbericht Van snelfietsroute naar: Verbetering fietsveiligheid Vliegveldweg en rotondes

Publicatiedatum: 21 april 2017 12.15 uur

Om Maastricht en omgeving blijvend bereikbaar te houden, werkt Maastricht Bereikbaar samen met andere organisaties aan het verminderen van files. Dit gebeurt bijvoorbeeld door automobilisten te stimuleren vaker de fiets te nemen naar het werk. Hiervoor is een goede fietsinfrastructuur noodzakelijk. Om die reden zijn enkele partners onder leiding van Maastricht Bereikbaar twee jaar geleden gestart met het project: 'Snelfietsroute Sittard-Maastricht'. De eerste fase richt zich op het verbeteren van het fietstraject in de gemeenten Meerssen en Beek. In april 2015 besloot het college van Burgemeester en Wethouders te participeren in het project Snelfietsroute Maastricht-Sittard, omdat dit project aansloot bij de door de gemeenteraad vastgestelde ambities in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

Weerstand tegen afsluiting Vliegveldweg voor gemotoriseerd verkeer

Op 10 mei 2016 werden na diverse overleggen met o.a. gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat, ANWB en Fietserbond de eerste ontwerpen gepresenteerd tijdens een bijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden. Daarbij stuitte het mogelijk afsluiten van de Vliegveldweg voor gemotoriseerd verkeer op veel weerstand. Ook werd aandacht gevraagd voor een alternatieve route aan de westzijde van de A2. De gemeente vroeg de Provincie om de mogelijkheden voor de snelfietsroute opnieuw tegen het licht te houden

Vergelijkend onderzoek

Adviesbureau RHDHV heeft vervolgens medio 2016 een rapport opgesteld, waarin diverse tracémogelijkheden zijn bekeken, waaronder een westvariant en een oostvariant. Op basis van de bevindingen in het rapport is een tracé uitgewerkt, dat tegemoet komt aan de wens van de gemeenteraad om de Vliegveldweg niet volledig af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Ook is tegemoet gekomen aan de wens van met name inwoners van Kasen en Ulestraten om de Vliegveldweg (weliswaar via de Tunnelweg en Kruisberg) als doorgaande weg richting de Bunderstraat en Beatrixhaven/Maastricht te behouden.

Besluitvorming Gemeenteraad

De gemeenteraad vergaderde op 8 september 2016 over een voorstel om in te stemmen met het oost-tracé (het rapport van RHDHV). Op grond van een motie van de fracties PGM, FOCUS en de VVD besloot de raad nog geen keuze te willen maken tussen de twee varianten van de snelfietsroute. De raad vroeg het college van B&W bij de Stuurgroep Maastricht Bereikbaar kenbaar te maken dat de gemeenteraad eerst het Gemeentelijk Verkeers-en Vervoersplan (GVVP) wil evalueren, voordat een besluit wordt genomen over de feitelijke inrichting van de Vliegveldweg als snelfietsroute. Het voorstel werd dus verworpen. Een motie van de fractie BRUG-M om toch een keuze te maken voor de west-variant werd eveneens verworpen.

Ondanks het standpunt van de gemeente Meerssen heeft de Stuurgroep Maastricht Bereikbaar op 22 september 2016 om verkeerstechnische redenen besloten te kiezen voor het oost-tracé voor de snelfietsroute. Hierover is ook in de media gecommuniceerd. Dit besluit van de stuurgroep was aanleiding voor de gemeenteraad om zich te beraden over de ontstane situatie.

Dit gebeurde met twee moties tijdens de raadsvergadering van 3 november 2016. Een motie van de fractie BRUG-M om nogmaals bij de Stuurgroep aan te dringen op het realiseren van de snelfietsroute aan de westzijde van de snelweg A2. En een motie van de fracties FOCUS, PGM, VVD, KIJK!!! en het CDA om gelet op het besluit van de Stuurgroep er op aan te dringen om het besluit van de gemeenteraad om vooralsnog geen medewerking te verlenen aan een snelfietsroute door Meerssen te respecteren. De motie hield tevens in te bekijken of de Vliegveldweg en aansluitende rotondes fietsveiliger gemaakt kunnen worden. Dit in lijn van het door de gemeenteraad vastgestelde GVVP (2013). De motie van BRUG-M werd verworpen. De motie van FOCUS, PGM, VVD, KIJK!!! en het CDA werd aangenomen met als voorwaarde dat de beoogde fietsveiligheidsmaatregelen ter besluitvorming aan de raad zullen worden voorgelegd.

Fietsveiliger maken rotondes, Vliegveldweg en oversteek Vliegveldweg-Nieuwe Vliekerweg

In de motie van FOCUS, PGM, VVD, KIJK!!! en het CDA kreeg het college van B&W de opdracht een plan te maken om de drie rotondes (Bunderstraat, Hoolhoes en Maastrichterweg-Sint Josephstraat), de Vliegveldweg en de oversteek Vliegveldweg-Nieuwe Vliekerweg fietsveiliger te maken. Samen met een adviesbureau zijn de verkeerskundige verbeteringen uitgewerkt in een plan. In dit plan is rekening gehouden met de wensen van omwonenden zoals deze eerder zijn kenbaar gemaakt.

Het plan voorziet in een verbreding van de bestaande fietsstroken en duurzame LED-verlichting. De oversteek Vliegveldweg- Nieuwe Vliekerweg wordt verbeterd. Gemotoriseerd verkeer mag gebruik blijven maken van de Vliegveldweg, waarbij de route Kruisberg, Tunnelweg, Vliegveldweg de voorkeursroute wordt. Op de rotondes krijgen fietsers voorrang. Binnen twee jaren zijn alle rotondes binnen de bebouwde kom in de gemeente op deze wijze ingericht (landelijke richtlijnen).

Op donderdag 20 april heeft de gemeenteraad dit plan goedgekeurd en vastgesteld. Het raadsvoorstel kunt u inzien via het Raadsinformatiesysteem op deze website.

Hoe nu verder?

De verkeersmaatregelen om de fietsveiligheid van de rotondes, de Vliegveldweg en oversteek Vliegveldweg-Nieuwe Vliekerweg worden nu verder uitgewerkt. Daarna wordt een ontwerp Verkeerbesluit opgesteld. Dit ontwerp wordt te zijner tijd gepubliceerd op de gemeentepagina in de Geulbode en op www.meerssen.nl. U kunt dan zienswijzen indienen.

Na verwerking van eventuele zienswijzen volgt het definitieve Verkeersbesluit. Dit wordt gepubliceerd in de Staatscourant, op www.meerssen.nl en kort in de Geulbode.

Planning

De werkzaamheden kunnen naar verwachting in het vierde kwartaal van 2017 starten.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl