Gemeente Meerssen | Update project Centrumplan Ulestraten

Nieuwsbericht Update project Centrumplan Ulestraten

Gepubliceerd op: 12 februari 2021 09:40

Update
Het project Centrumplan Ulestraten bestaat uit de realisatie van woningen op de locatie rond de voormalige bibliotheek/raadhuis aan de Sint Catharinastraat en een kleinschalig zorgcomplex voor intensieve zorg tegenover basisschool de Triangel aan de Kasteelstraat (aansluitend aan de gymzaal). In dit artikel leest u meer over de stand van zaken van het project. 

Terugblik

In 2010 is – op verzoek van Wonen Meerssen - een bestemmingsplan voor dit project vastgesteld. Wonen Meerssen besloot later zelf niet door te gaan met realisatie van het project. Samen met de gemeente Meerssen zochten zij naar een nieuwe uitvoerende partij. Die werden gevonden in de Bots Bouwgroep. In februari 2018 werd een realiseringsovereenkomst gesloten met deze bouwgroep. Zij namen de verdere ontwikkeling van het project van Wonen Meerssen over. Hierbij werd uitgegaan van een bijstelling van de twee deelplannen. Bots Bouwgroep had verwacht eerder een omgevingsvergunning te kunnen aanvragen, maar door diverse ontwikkelingen heeft dit vertraging opgelopen.

Deelplan Kasteelstraat

Inmiddels heeft Bots Bouwgroep voor het zorgcomplex aan de Kasteelstraat een omgevingsvergunning aangevraagd. Het plan is aangepast en omvat nu 28 zorgeenheden voor ouderen met dementie. Het gebouw voorziet tevens in gemeenschappelijke ruimten in twee lagen met in het midden een patio.

De bouwcontour valt binnen de bestemmingsplanmogelijkheden. Echter, het aantal zorgeenheden is groter dan het maximaal toegestane aantal in het bestemmingsplan. Momenteel onderzoekt de gemeente of kan worden afgeweken van het bestemmingsplan en zo een omgevingsvergunning kan worden verleend.

Verder stemt de gemeente de inrichting van de omgeving af met Bots Bouwgroep. Hierbij sluiten we aan op de plannen in het kader van een veilige schoolomgeving voor Basisschool De Triangel. De bewoners in de directe omgeving worden apart over deze plannen geïnformeerd.

De bouw van het zorgcomplex start naar verwachting na de zomer van 2021. Voorafgaand aan de start organiseert Bots Bouwgroep een informatiebijeenkomst voor omwonenden en andere belanghebbenden. Meer informatie hierover ontvangt u te zijner tijd (de vorm is mede afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen).

Deelplan Sint Catharinastraat

Bots Bouwgroep bekijkt samen met een nieuwe partner voor de exploitatie van de huurwoningen opnieuw naar het plan voor de locatie Sint Catharinastraat. Het plan wordt aangepast aan de actuele behoefte. Als het schetsontwerp voor dit deelplan klaar is en het plan is afgestemd met de gemeente, worden omwonenden geïnformeerd.

Informatie

Direct omwonenden ontvangen een bewonersbrief. Voor verder informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.