Gemeente Meerssen | Update herinrichting Sint Catharinastraat - Pastoor van Eijsstraat

Nieuwsbericht Update herinrichting Sint Catharinastraat - Pastoor van Eijsstraat

Gepubliceerd op: 08 juni 2021 14:50

Sint Catharinastraat
In dit artikel praten wij u graag bij over de stand van zaken en de voorlopige planning van drie belangrijke infrastructurele projecten in/rond Ulestraten, die vrijwel gelijktijdig spelen:

  • project herinrichting Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat
  • project wateroverlast en rioolaanpassing zuidelijke deel Sint Catharinastraat en Vliek
  • project west-ontsluiting Ulestraten

Project herinrichting Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat

In eerdere berichten kon u lezen dat in de afgelopen periode een aantal aanvullende onderzoeken plaatsvonden in de Sint Catharinastraat. Dat waren onderzoeken naar de bodemgesteldheid, grondwaterbewegingen en trillingen. Deze onderzoeken waren nodig om een beter beeld te krijgen. Dit beeld zorgt er weer voor dat we tot zo duurzaam en effectief mogelijke oplossingen kunnen komen. Oplossingen die een eind maken aan de overlast en hinder en verdere schade zoveel mogelijk beperkt. Helaas hebben deze onderzoeken ook geleid tot een flinke vertraging in het proces.

Onderzoeksresultaat
Het totale onderzoek is zeer onlangs afgerond. Er ligt nu een uitgebreid onderzoeksrapport van Kragten BV en de Technische Universiteit Delft. Uit de onderzoeken blijkt dat er sprake is van een zeer complexe situatie in bodem- en grondwaterbewegingen. De aanvullende onderzoeken zijn dus echt noodzakelijk gebleken.

Hoe verder
Wij gaan samen met BCAG het rapport verder bestuderen. Daarna gaan we met de conclusies en aanbevelingen aan de slag en werken we een plan met maatregelen uit.

In augustus en september 2021 willen wij graag de bewoners betrekken bij het plan met maatregelen. Wij informeren u te zijner tijd hoe we dit gaan doen. Dat is namelijk mede afhankelijk van de coronamaatregelen die dan eventueel nog gelden. Uw inspraakresultaten verwerken we in oktober. Deze kunnen leiden tot aanpassingen in het plan.

Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit over het plan en de bijbehorende kosten. Dit staat gepland voor de raadsvergadering van december 2021. De uitvoering kan dan starten in het voorjaar van 2022.

Uitvoering tijdelijke maatregelen
In de tussentijd willen wij de tijdelijke maatregelen - waarmee we in november 2020 zijn gestart - verder uitvoeren. Daarbij kijken we wel nog naar een aantal aanpassingen, met name de plaatsing van de zogenaamde straatjuweeltjes. Een aantal bewoners ervaart hinder hiervan bij het in- en uitrijden van hun oprit. In overleg met aannemer BLM willen we deze maatregelen zo spoedig mogelijk laten uitvoeren. Wij informeren u binnenkort over de start van de werkzaamheden.

Project wateroverlast en rioolaanpassing
zuidelijke deel Sint Catharinastraat en Vliek

De aanpak wateroverlast en rioolaanpassing in het zuidelijke deel van de Sint Catharinastraat en bij Vliek is een apart project (deelproject van Water in balans). Uiteraard is er wel een directe relatie met het herinrichtingsproject van de Sint Catharinastraat. Wij laten dan ook het verdere traject van uitwerking, communicatie en uitvoering voor de beide projecten zoveel mogelijk samen lopen.

Inmiddels is er voor dit deelproject een advies opgesteld met diverse oplossingsvarianten. We zijn hierover nog in overleg met het Waterschap Limburg. Zij zijn medeverantwoordelijk voor dit project. Ook dit project komt aan de orde als we in augustus/september met omwonenden van gedachten willen wisselen. Dan weten wij ook meer over de haalbaarheid van de diverse oplossingsvarianten.

Stand van zaken West-ontsluiting Ulestraten

Bureau RoyalHaskoningDHV heeft het onderzoek naar de mogelijkheden van een west-ontsluiting inmiddels afgerond. Op korte termijn starten we met het communicatie- en besluitvormingstraject. Hierover ontvangen alle inwoners van Ulestraten binnenkort een apart bericht.

Informatie

In de komende periode blijven wij u regelmatig informeren over de voortgang van deze drie projecten. Waar nodig betrekken wij omwonenden bij de verdere uitwerking van de projecten.

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Mail deze aan info@meerssen.nl. Of bel met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.