Nieuwsbericht Uitnodiging informatie- en meedenkbijeenkomst voorkomen wateroverlast bij hevige neerslag

Publicatiedatum: 20 juni 2017 12.45 uur

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ons allemaal


Het klimaat verandert

We zien steeds extremere neerslag vallen. Daardoor neemt de kans op wateroverlast in bewoonde gebieden toe. Daarentegen is er in bepaalde gebieden ook steeds meer kans op verdroging. Verschillende factoren spelen daarbij een rol. Verdergaande verdichting van stedelijk gebied leidt ertoe, dat de beschikbare ruimte voor maatregelen steeds kleiner wordt, terwijl meer neerslag verwerkt moet worden. Verder is de sponswerking van het watersysteem sterk verminderd, waardoor langdurige en grote hoeveelheden neerslag minder goed kunnen worden opgevangen. Het uitdrukkelijk benoemen van gebieden die kwetsbaar zijn voor wateroverlast, biedt betrokken partijen inzicht in de wateropgave. Centrale vraag daarbij is hoe we een en ander zoveel mogelijk in balans krijgen.

Wateroverlast

Uitnodiging


Informatie- en meedenkbijeenkomst op dinsdag 27 juni in De Stip

Gemeente Meerssen is de eerste gemeente in Limburg waar het waterschap met de uitvoering van het actieprogramma Water in Balans aan de slag zal gaan. Waterschap Limburg en gemeente Meerssen willen graag met zoveel mogelijk inwoners in gesprek over (mogelijke) maatregelen ter beperking en voorkoming van wateroverlast bij hevige neerslag, maar ook verdroging van bepaalde gebieden. Wij nodigen u daarom graag uit voor een informatie- en meedenkbijeenkomst op dinsdag 27 juni van 19.00-21.00 uur in gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dominicus Hexstraat 10 in Meerssen. Tijdens deze bijeenkomst willen wij u tevens graag informeren over de ontwikkelingen sinds de vorige informatiebijeenkomst over wateroverlast (2014)  waarbij mogelijke maatregelen op korte en langere termijn door de overheid zijn besproken - en met name ook de rol die burgers  - in zowel hoger als lager gelegen gebieden - op de kortere termijn zelf kunnen vervullen. Wij hopen u op dinsdag 27 juni te mogen begroeten!

Gezamenlijke uitdaging overheid en burgers

Waterschappen hebben de taak om meer ruimte voor water in het regionale watersysteem te maken. Gemeenten hebben hun zorgplichten voor hemelwater en grondwater uitgewerkt in gemeentelijke rioleringsplannen (GRP's). Het GRP is  bepalend voor de wateropgave op het gebied van afstromend regenwater en grondwater voor met name bebouwde gebieden. Burgers kunnen bijdragen aan de aanpak van wateroverlast door zelf maatregelen te treffen. Waarbij niet alleen een verantwoordelijkheid ligt bij de burgers van de getroffen gebieden, maar ook bij de burgers van hoger- en/of naastgelegen gebieden. Met andere woorden: beperken en/of voorkomen van wateroverlast door steeds extremere weersomstandigheden is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal.

Samen in gesprek over voorkomen wateroverlast

Water in Balans is het actieprogramma wateroverlast van Waterschap Limburg. Doel van dit programma is het oplossen van wateroverlastknelpunten in het regionale systeem en het totale Limburgse watersysteem meer klimaat-robuust inrichten. Dit wil Waterschap Limburg samen met de omgeving bereiken in diverse participatieprojecten op allerlei niveaus (van inspraak tot co-creatie) en in diverse (duurzame) vormen. Het is een nieuw programma dat inhaakt op de klimaatverandering en voor het grootste deel nog in de voorbereidingsfase is.

Wateroverlast logo's