Nieuwsbericht Tweede proef tijdelijke verkeersmaatregelen Lindenlaan Bunde

Publicatiedatum: 29 januari 2016 12.55 uur

Vorig jaar vond er - bij wijze van proef - een stopverbod plaats aan beide zijden van de Lindenlaan in Bunde. Naar aanleiding van deze proef is er op 18 januari jongstleden overleg gevoerd door:

  • Aanwezige bewoners Lindenlaan/Pastoorslaan
  • Schooldirectie basisschool Franciscus en OBS de Bundeling
  • Ouderraad/oudercomité en medezeggenschapsraad beide scholen
  • Gemeentelijke adviseurs

Afspraken

Tijdens het overleg kwam de evaluatie van de eerste proef aan bod. De aanwezigen hebben een aantal vervolgafspraken gemaakt:

  1. Start van een tweede proef algeheel stopverbod Lindenlaan tussen Sportlaan en Wilgenlaan op 15 februari. De proeftijd is drie maanden en betreft beide zijden van de Lindenlaan. Het stopverbod is van maandag t/m vrijdag op de volgende tijdstippen van kracht: 08.00 – 08.45 uur, 11.45 – 13.15 uur en 14.45 – 15.15 uur.
  2. Fietsroute via Sportlaan en Lindenlaan.
  3. Autoroute via Meidoornlaan – Kersenlaan – Schoollaan – Pastoorslaan. De Schoollaan wordt alléén gebruikt als Kiss & Ride Zone (direct in- en uitstappen kinderen)
  4. Direct aanwonenden van de Lindenlaan (nummers 58 t/m 100) kunnen aanspraak maken op een ontheffing om de auto in de Lindenlaan te parkeren tijdens de tijden van het stopverbod. Wij vragen u om vóór 4 februari een e-mail te sturen naar info@meerssen.nl met daarin het kenteken van uw auto('s), het woonadres en of u gebruik wilt maken van een bezoekerskaart (1 bezoekerskaart per adres). Hanteer 'Aanvraag ontheffing Lindenlaan' als onderwerp voor deze e-mail. Na aanvraag ontvangt u de bewonerskaart(en) met kenteken en eventueel de bezoekerskaart. Deze ontheffing dient zichtbaar achter de voorruit te zijn.

Plaatsing stopverbodborden

Om afspraak 1 nadrukkelijk bij brengers en halers onder de aandacht te brengen, worden er verkeersborden bijgeplaatst en/of geactiveerd. De gemeentelijke BOA's zien toe op naleving van het stopverbod. Indien nodig treden de BOA's direct verbaliserend op.

Hoe nu verder?

Op korte termijn wordt een werkgroep gevormd die de opdracht krijgt om tot een duurzame verkeerssituatie te komen. Deze werkgroep zal bestaan uit afvaardiging van alle betrokken partijen.

Meer informatie

Neem contact op met het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC): telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.