Nieuwsbericht Subsidiemogelijkheden Rijksmonumenten

Publicatiedatum: 19 oktober 2015 12.15 uur

Bent u eigenaar van een rijksmonument? En bent u van plan de komende jaren planmatig onderhoud te plegen aan dit monument? Dan is het interessant om te onderzoeken of het loont om daarvoor de instandhoudingssubsidie aan te vragen! U kunt de instandhoudingssubsidie van 1 februari tot 31 maart 2016 weer aanvragen.

Instandhoudingsubsidie

De rijksoverheid stelt een subsidie beschikbaar voor het onderhouden van rijksmonumenten. Dit betreft een zogenaamde instandhoudingssubsidie of BRIM-subsidie. De subsidie is gebaseerd op het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2013 (BRIM 2013). Eigenaren van een rijksmonument - waarvan de oorspronkelijke functie niet een woonhuis is / komen in aanmerking voor de onderhoudssubsidie. De subsidie is bedoeld voor ´sober en doelmatig´ onderhoud over een periode van 6 jaar, op basis van een instandhoudingsplan.

Subsidie voor onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden

Daarnaast stelt het Rijk subsidie beschikbaar voor het doen van onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden van rijksmonumenten. De ´Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten´ bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat monumenten waarvoor een nieuwe functie lastig te vinden is, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan. Subsidie kan worden aangevraagd voor het doen van een haalbaarheidsonderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden. U kunt nog een aanvraag indienen t-m 30 november 2015.

Vereiste

Als u overweegt subsidie bij de rijksoverheid aan te vragen, is het verstandig nu al te starten met het opstellen van een onderhoudsplan en begrotingsplan. Dit is namelijk een vereiste bij de subsidieaanvraag. Deze plannen moeten opgesteld te worden aan de hand van een actueel inspectierapport.

Meer informatie

Meer informatie over hoe u subsidie kunt aanvragen vindt u op www.monumenten.nl. De gemeente Meerssen heeft geen subsidieregelingen voor monumenten. Het is dus verstandig om de mogelijkheden voor subsidiëring door het Rijk goed te onderzoeken.