Nieuwsbericht Stand van zaken verkenning naar verdergaande samenwerking gemeenten

Publicatiedatum: 09 december 2016 15.15 uur

Gezamenlijke bijeenkomst gemeenteraden Meerssen, Valkenburg a/d Geul en Maastricht op donderdag 5 januari 2017 over onderzoeksopzet pre-informatiefase

Op 6 december jl. hebben de burgemeesters van Meerssen, Valkenburg a/d Geul en Maastricht overleg gevoerd met gedeputeerde Koopmans over de opzet van een onderzoek in het kader van de pre-informatiefase in relatie tot mogelijke verdergaande samenwerking tussen de drie gemeenten. Hierbij willen wij u informeren over de stand van zaken van de verkenning naar deze samenwerking. We zullen allereerst een terugblik geven op de gebeurtenissen zoals die zich tot nog toe hebben voorgedaan. Vervolgens gaan we in op de afspraken die 6 december jl. zijn gemaakt.

Wat is er gebeurd tot nu toe

Gezamenlijke verklaring Meerssen en Valkenburg a/d Geul
De colleges van B&W van de gemeenten Meerssen en Valkenburg a/d Geul hebben op 4 juni 2016 een gemeenschappelijke verklaring uitgegeven. Zij hebben in deze verklaring kenbaar gemaakt dat de colleges van beide gemeenten op 31 mei 2016 hebben besloten om gezamenlijk een verkenning uit te voeren hoe het bestuurlijk landschap in de toekomst het beste kan worden ingevuld.

De reden voor deze stap is de overtuiging dat door verdergaande samenwerking de gemeenten toekomstbestendig op een pro-actieve wijze kunnen inzetten op hun gezamenlijke ambities en uitdagingen. M.a.w. door verdergaande samenwerking kan de gemeentelijke overheid haar dienstverlening aan de burgers verder versterken. Tevens stelde de verklaring dat de omliggende gemeenten zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit proces en dat de provincie zal worden gevraagd om regie en ondersteuning te bieden.

Tot dusver is alleen de gemeente Maastricht ingegaan op de uitnodiging die was verstuurd aan de omliggende gemeenten Beek, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Nuth, Stein, Vaals en Voerendaal.

Themabijeenkomst gemeenteraad Meerssen
Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Meerssen op 7 juli 2016 heeft burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz toegezegd dat er een aparte bijeenkomst van de gemeenteraad zal worden georganiseerd over het thema 'Samenwerking met andere gemeenten'. Doel hiervan was te komen tot een gedeeld beeld van alle aspecten die samenhangen met dit thema. Deze bijeenkomst heeft op 14 september 2016 plaatsgevonden. Prof. dr. Joop van den Berg heeft de gemeenteraad toen op verhelderende wijze meegenomen in alle ins-and-outs rondom dit thema.

Rapport provincie
Naar aanleiding van diverse ontwikkelingen in Zuid-Limburg op het gebied van bestuurlijke organisatie waaronder de gemeenschappelijke verklaring van de gemeenten Meerssen en Valkenburg a/d Geul heeft de provincie de regie genomen. Gedeputeerde Koopmans heeft tijdens de afgelopen zomer een gespreksronde gevoerd met elk college afzonderlijk van alle 18 Zuid-Limburgse gemeenten. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat Gedeputeerde Staten op 25 oktober jl. het rapport 'Besturen blijft vooruitzien' hebben vastgesteld. Zij geven in dit rapport een analyse van de bestuurlijke ontwikkelingen in Zuid-Limburg. Gedeputeerde Staten stellen in hun rapport onder meer dat zij het initiatief nemen om samen met de gemeenten Meerssen, Valkenburg a/d Geul en Maastricht een pre-informatiefase te starten die uiterlijk vóór 1 januari 2018 wordt afgerond. Het gezamenlijk opstellen van een sterkte-/zwakteanalyse van de drie gemeenten is daarbij een eerste stap waarbij ook de opgaven van het gehele Heuvelland zullen worden betrokken.
De provincie hanteert de volgende vraagstelling: "Op welke manier kan de samenwerking tussen de gemeenten Meerssen, Valkenburg a/d Geul en Maastricht het beste worden vorm gegeven mede in het licht van de opgaven van de stedelijke centrumfunctie én de opgaven van de omliggende landelijke gemeenten."
Het voorstel van de provincie om een sterkte-/zwakteanalyse uit te voeren is in de geest van het gevoelen zoals dat naar voren is gekomen tijdens de bijeenkomst van de gemeenteraad van Meerssen op 14 september jl.

Motie gemeenteraad Meerssen 3 november 2016
De gemeenteraad van Meerssen heeft op 3 november jl. een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen een aantal elementen naar voren te brengen bij de provincie:

  1. De door de provincie beoogde samenwerkingscombinatie Meerssen-Valkenburg-Maastricht is voor de gemeenteraad van Meerssen zeker niet als enige optie aan de orde. Aan de provincie zal worden meegegeven dat het positief is dat er gedurende het proces ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen en dat in dit verband de open uitnodiging van de gemeente Meerssen aan andere gemeenten om deel te nemen aan de verdere verkenning nog steeds open staat.
  2. Aan de provincie zal worden gevraagd om aan te geven hoe de gemeenteraad en de burgers worden betrokken in het hele proces. Voorgesteld wordt om een brede raadsconferentie te houden van de Zuid-Limburgse gemeenten om over de huidige ontwikkelingen met elkaar van gedachten te wisselen.
  3. Aan de provincie zal ook worden gevraagd hoe men de opgaven van het hele Heuvelland wil betrekken bij een sterkte-/zwakteanalyse van de gemeente Meerssen.

Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz heeft tijdens het overleg van 6 december jl. de inhoud van deze motie naar voren gebracht.

De afspraken van 6 december 2016

De burgemeesters van de gemeenten Meerssen, Valkenburg a/d Geul en Maastricht en gedeputeerde Koopmans hebben op 6 december jl. afgesproken dat de gemeenteraden van de drie gemeenten zullen worden uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst op donderdag 5 januari 2017 in het provinciehuis. Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van de pre-informatiefase. De gemeenteraden zullen zich dan buigen over hoe de sterkte-/zwakteanalyse kan worden aangepakt. Zij zullen dan input leveren om te komen tot de formulering van een onderzoeksopdracht. De gemeenteraden worden dus vanaf het begin bij het onderzoeksproces betrokken. Uiteraard zal tijdens het onderzoek naar de sterktes en zwaktes van de drie gemeenten de bevolking worden geconsulteerd. Bovendien zal ook de relatie met de andere Heuvellandgemeenten in het onderzoek worden betrokken. Hiermee komen de gemaakte afspraken tegemoet aan de motie van de gemeenteraad van Meerssen.

Zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, zullen wij u hierover informeren.