Nieuwsbericht Stand van zaken Herbestemming Rijksmonument Weerterhof

Publicatiedatum: 21 december 2017 11.20 uur

Weerterhof
Eigenaar bouwbedrijf van de Ven en uitvaartonderneming Yarden) willen carréboerderij en Rijksmonument Weerterhof herbestemmen tot crematorium met uitvaartcentrum. De initiatiefnemers hebben samen kritisch gekeken naar de haalbaarheid van het project. Vervolgens hebben ze samen definitief de knoop doorgehakt en besloten de herbestemming voort te zetten. Ze maakten afspraken over het verdere verloop van het project.

Procedures gestart

Onlangs hebben de initiatiefnemers de benodigde procedures in gang gezet. Hierbij maken ze gebruik van de mogelijkheid af te wijken van het bestemmingsplan door middel van een projectafwijkingsbesluit op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. In de volgende alinea leggen we uit wat dit inhoudt. Om dit op te starten hebben de initiatiefnemers op 29 november 2017 de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend. Deze aanvraag is gepubliceerd op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode en www.meerssen.nl van woensdag 13 december. Ook is een melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend. Deze melding treft u aan bij de officiële bekendmakingen op de gemeentepagina van 27 december 2017 (Geulbode en website).

Zienswijzen en beroep

De procedure van een projectafwijkingsbesluit wijkt af van een bestemmingsplanwijziging, zoals dat eerst was voorzien. De rechtsbescherming is echter gelijk. Bij een projectafwijkingsbesluit is eerst een zogenaamde 'verklaring van geen bedenkingen' nodig van de gemeenteraad. Dit is nog geen besluit om over te gaan tot vergunningverlening.   De gemeenteraad behandelt deze verklaring tijdens de raadsvergadering van 1 februari 2018.  Als de gemeenteraad instemt met de verklaring worden de ontwerpvergunning, ruimtelijke onderbouwing, verklaring van geen bedenkingen  en alle bijhorende stukken gedurende 6 weken ter inzage gelegd. U kunt dan zienswijzen indienen. Dit zal naar verwachting in februari 2018 zijn. De ingekomen zienswijzen moeten we vervolgens afwegen, voordat de omgevingsvergunning kan worden afgegeven. Nadat de omgevingsvergunning is verleend, kunt u gedurende 6 weken beroepschriften indienen.

Inspraakreacties

Het voorontwerpbestemmingsplan van de herbestemming van de Weerterhof heeft van 21 juli t/m 31 augustus 2016 ter inzage gelegen. Het college van burgemeester en wethouders stelde onlangs de inspraaknota vast, waarin de standpunten over de ingekomen inspraakreacties zijn ingenomen. Wij sturen deze nota aan alle insprekers toe. De reacties hebben ertoe geleid dat het plan op punten is aangepast en er aanvullende afspraken zijn gemaakt met de initiatiefnemers. Ook is het ontwerp afgestemd met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Monumentencommissie.

Hoe verder?

Naar verwachting worden in februari 2018 de ontwerpvergunning, ruimtelijke onderbouwing, verklaring van geen bedenkingen en alle bijhorende stukken 6 weken ter inzage gelegd. U kunt dan zienswijzen indienen. De officiële bekendmaking staat te zijner tijd op de gemeentepagina op www.meerssen.nl en (verkort) in Weekblad de Geulbode.  Tijdens deze periode organiseren wij ook een informatiemarkt. U ontvangt hier te zijner een uitnodiging voor. Tijdens deze informatiemarkt krijgt u toelichting op de plannen en is er uiteraard alle gelegenheid vragen te stellen.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Zie ook de officiële bekendmakingen komende week (27 december Geulbode en website).