Gemeente Meerssen | Samen de kwetsbaarheid verminderen en de weerbaarheid vergroten

Nieuwsbericht Samen de kwetsbaarheid verminderen en de weerbaarheid vergroten

Gepubliceerd op: 25 november 2021 13:30

De waterramp die ook de gemeente Meerssen trof, blijft ook landelijk een onderwerp dat grote aandacht verdient. Daarbij gaat het niet alleen om de afhandeling van alle schade, maar vooral ook over de vraag hoe we in de toekomst zoveel mogelijk kunnen voorkomen dat mensen opnieuw gedupeerd raken door hoogwater. Een kort verslag.

Nationaal Deltacongres: het water centraal stellen

Peter Glas
Het zal u niet verbazen dat er tijdens het jaarlijkse Nationaal Deltacongres op 11 november veel aandacht was voor de waterramp in Zuid-Limburg. 
Peter Glas is als regeringscommissaris verantwoordelijk voor het Deltaprogramma waarbij het Rijk, waterschappen, gemeenten en provincies samen maatregelen nemen voor de bescherming tegen hoogwater en weerextremen. Hij waarschuwde er onder andere in media andermaal voor dat de klimaatverandering met extreem weer nieuwe eisen stelt aan de ruimtelijke planning. Bijvoorbeeld waar wél of niet gebouwd kan worden. "Vroeger kon alles en het Waterschap zorgde er achteraf wel voor dat het met het water goed zou komen. We beseffen inmiddels wel dat het water geen sluitpost meer is. Die tijd is echt voorbij. We moeten het water centraal stellen."

De recente waterramp in Limburg heeft nog een paar inzichten aangescherpt. Bijvoorbeeld dat het niet om alleen de Maas draait. Deltacommissaris Peter Glas: "We hebben nu gezien en geleerd dat ook de beken en zijrivieren zoals de Geul een cruciale rol kunnen spelen. Er is in het verleden te veel gekeken naar economische functies van een gebied en te weinig naar wat dit voor de waterhuishouding betekent. Die samenhang moet beter."

Voor gemeenten in Zuid-Limburg zoals Meerssen of Valkenburg aan de Geul gaf de Deltacommissaris aan in welke richting de oplossingen gezocht moeten worden. "De kunst is om het water op het hoogste punt vast te houden. Zeg maar: op de berg. Daarvoor zijn bossen belangrijk. Die werken als een spons. Je moet ook kijken of er voor de landbouw aanpassingen nodig zijn. En heel belangrijk is dat we ruimte voor het water maken. Denk aan meer en grotere bekkens. Daar zijn we al op veel plekken mee bezig."

De aanpak van klimaatverandering is niet alleen een opdracht voor de overheid, vindt Deltacommissaris Glas. "Iedere burger kan ook zélf iets doen. Kijk eens naar de voortuinen. Die liggen vaak vol tegels. Ik zeg dan: stenen eruit, planten erin. Dan kan het water beter in de bodem zakken. Iedere inwoner kan die keuze zélf maken. We moeten het immers samen doen: overheid én burgers. Samen moeten we de kwetsbaarheid verminderen en de weerbaarheid vergroten."

Limburgse Propositie Water: naar een klimaatrobuuste provincie

Demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat kreeg vorige maand de Limburgse Propositie Water overhandigd. Titel van het document: 'Naar een klimaatrobuust Limburg'. Hierin beschrijven de gemeenten in Limburg, Provincie Limburg en Waterschap Limburg wat er nodig is voor een waterbestendige provincie die bovendien stappen zet op het gebied van klimaatadaptatie.

Vanuit de gemeente Meerssen is door burgemeester Mirjam Clermonts, wethouder Gerard IJff en ook ambtelijk hieraan meegewerkt. Zij hebben onder andere specifieke aandacht gevraagd voor duidelijkheid over eigenaarschap en de onderhoud van bijvoorbeeld dijken, duikers of waterkering.

De kern van de Propositie Hoogwater Limburg is dat door versnelling en uitbreiding van geplande maatregelen tegen hoogwater eerder het gewenste beschermingsniveau wordt bereikt. Dat zou 15 jaar eerder moeten zijn: in 2035 in plaats van in 2050. Belangrijk uitgangspunt is verder dat niet afzonderlijk naar de Maas en aan de andere kant naar de zijrivieren als de Geul en naar beken wordt gekeken, maar dat plannen in samenhang worden opgepakt.

Voor de uitvoering ervan wordt geschat dat er 1,2 miljard euro extra nodig is. Bij de uitvoering ervan snijdt het mes aan twee kanten: de kans op grote schade bij hoogwater wordt verkleind en tegelijkertijd zijn het stappen om de onvermijdelijke effecten van klimaatverandering aan te pakken.

De Limburgse Propositie Water kunt u vinden op www.meerssen.nl/wateroverlast

Tweede Kamercommissie: aandacht voor afhandeling wts-schaderegeling

Donderdagmiddag 11 november werd tijdens het Rondetafelgesprek met de Tweede Kamer over de wateroverlast vooral gesproken over de opgave om Limburg klimaatrobuust in te richten. Daarnaast kregen de Kamerleden vanuit het getroffen Zuid-Limburg het signaal dat de praktische afhandeling van de wts-schaderegeling te traag gaat.