Gemeente Meerssen | Resultaten inwonersonderzoek naar waterbewustzijn bekend

Nieuwsbericht Resultaten inwonersonderzoek naar waterbewustzijn bekend

Gepubliceerd op: 28 april 2023 12:00

rapport onderzoek waterbewustzijn
Bericht WRL

Ruim 1250 inwoners van Limburg deden in maart mee aan een onderzoek over waterbewustzijn. Door het invullen van een vragenlijst gaven de deelnemers inzicht hoe goed zij zijn voorbereid op extreme wateroverlast. Tevens werd duidelijk welke informatie zij nodig hebben.

Ondanks alle aanpassingen in het watersysteem de komende jaren, is er geen garantie dat extreme wateroverlast niet meer voorkomt. Het is daarom belangrijk dat inwoners van Limburg zich bewust zijn van de gevaren en zich voorbereiden. Om plannen goed af te kunnen stemmen op de behoefte van inwoners, liet het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) een onderzoek doen.

Belangrijkste onderzoeksresultaten


Extreme wateroverlast houdt inwoners bezig

Ondervraagden zijn vooral bang voor materiële schade en de financiële gevolgen. Inwoners die getroffen zijn door de watercrisis schatten de kans op noodsituaties door extreme wateroverlast hoger in dan degenen die hier niet mee te maken hebben gehad. Toch blijkt dat een deel de getroffen respondenten niet is voorbereid op toekomstige wateroverlast.

Eigen verantwoordelijkheid

Bij extreme wateroverlast gaat men het eerst aan de slag met het plaatsen van zandzakken, het hoog zetten van spullen en het veilig stellen van dierbaren. Ruim twee derde van de respondenten voelt zich ook verantwoordelijk om voor kwetsbare mensen in hun omgeving te zorgen.

Rol overheid

Een derde vindt dat de overheid de inwoners voldoende informeert én beschermt tijdens extreme wateroverlast. Respondenten die zelf schade hebben geleden door extreme wateroverlast zijn beduidend negatiever over het overheidshandelen dan degenen die geen of indirect schade hebben geleden. Er heerst vooral onduidelijkheid over wat de overheid wel en niet kan bij een noodsituatie door extreme wateroverlast en wat ze daarbij van de inwoners verwacht.

Website en regionale televisie worden als eerste geraadpleegd

Momenteel kan een derde van de respondenten alle informatie vinden die zij denken nodig te hebben met betrekking tot het nemen van voorzorgsmaatregelen. Verder is er behoefte aan meer informatie over de risico's van extreme wateroverlast. De meeste respondenten willen deze informatie via de gemeentelijke website of via één specifieke website ontvangen.

Vervolg

De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om de verdere aanpak goed af te stemmen op de behoefte van inwoners. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan één website waar alle informatie over wateroverlast te vinden is. Daarnaast komt er een mogelijkheid om advies op maat te krijgen over maatregelen op het eigen perceel. Deze plannen worden de komende tijd verder uitgewerkt.

Programma WRL

Het Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) is opgezet naar aanleiding van de ernstige overstromingen in juli 2021. Binnen dit programma werken de Limburgse gemeenten, Waterschap Limburg, Provincie Limburg en het Rijk samen om de bewoners van Limburg beter te beschermen en voor te bereiden op extreme wateroverlast.

Het programma WRL bedankt alle deelnemers voor het invullen van de vragenlijst.

Meer informatie

De belangrijkste conclusies en onderzoeksresultaten zijn terug te vinden in het rapport. Heb je vragen hierover, stuur dan een mail naar info@wr­lim­burg.nl.