Nieuwsbericht Raden beslissen over Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg

Publicatiedatum: 17 november 2017 09.10 uur

Structuurvisie Ruimtelijke Economie ZL
De gemeenteraad van Meerssen neemt nog dit jaar een besluit over de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL). Het college van B&W heeft het voorstel aan de raad aangeboden. Ook in de andere 17 gemeenten in Zuid-Limburg is of wordt het voorstel dit jaar behandeld in college en raad.

In de structuurvisie wordt het aanbod en de verwachte vraag naar winkel-, kantoor- en bedrijfsruimte zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Zo worden de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in Zuid-Limburg versterkt. In de visie is onder meer bepaald op welke locaties uitbreiding aan de orde kan zijn en op welke locaties niet.

Structuur versterken

De SVREZL is een thematische uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), een plan dat de toekomst van Limburg beschrijft op het gebied van wonen, werken, recreatie en natuur. In de SVREZL staan regionale afspraken over winkel- en kantorenlocaties en bedrijventerreinen. Deze afspraken zijn nodig om de economische kracht van de regio te verstevigen en verdere leegstand tegen te gaan. Immers, ontwikkelingen zoals internetwinkelen, robotisering en 'outsourcing' maar ook lokale demografische veranderingen hebben de winkel-, kantoren- en bedrijventerreinenmarkt stevig veranderd.

De afgelopen tijd heeft de concept-SVREZL ter inzage gelegen en kon een zienswijze worden ingediend. In heel Zuid-Limburg hebben in totaal 62  belanghebbenden dat gedaan. Dat heeft in een aantal gevallen geleid tot tekstuele aanpassingen en ook in de bij de SVREZL horende kaarten zijn enkele verfijningen aangebracht.

Gevolgen

In de SVREZL is gekozen voor het behoud en versterken van gewenste winkel-, kantoren- en bedrijventerreinlocaties, de zogenaamde hoofdstructuur. Buiten deze hoofdstructuur worden in principe geen m2 toegevoegd. Voor de zittende ondernemers heeft dit geen directe gevolgen. Als de gemeenteraden van de 18 gemeenten in Zuid-Limburg dit jaar akkoord gaan met Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg, stellen de Zuid-Limburgse gemeenten gezamenlijk concrete uitvoeringsprogramma's op.

U kunt de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL) raadplegen via het Raadsinformatiesysteem op deze website