Nieuwsbericht Raadsvoorstel Accommodatiebeleid Gemeente Meerssen: fase 1 gemeenschapshuizen & tennisaccommodaties

Publicatiedatum: 19 december 2017 14.05 uur

De gemeenteraad van Meerssen neemt tijdens de raadsvergadering van 1 februari 2018 een besluit over de eerste fase van het accommodatiebeleid in de gemeente Meerssen. Als gevolg van de kerntakendiscussie en de aanvullende taakstellende bezuiniging in 2015 moet de gemeente Meerssen komend jaar een jaarlijkse bezuiniging op het accommodatiebeleid realiseren van € 463.750. Door middel van een eerder raadsvoorstel in september 2015 is hier al deels invulling aan gegeven. Er rest nu nog een taakstellende bezuiniging van € 181.000. Met het nieuwe raadsvoorstel voor februari 2018 zetten we een eerste vervolgstap op het gebied van de gemeenschapshuizen en tennisaccommodaties (mbt de tennisverenigingen is dit een structurele bezuiniging  van 54.100 euro). In een volgende fase (2018-2019) besteden we aandacht aan de andere buitensportaccommodaties (voetbal en hockey).

Gemeenschapshuizen

Het college van B&W stelt met betrekking tot de gemeenschapshuizen voor te werken met een aanpak in diverse fasen. Voor de korte termijn vindt het college van B&W het belangrijk dat de gemeenschapshuizen schoon, heel en veilig zijn.

Als dit op orde is, legt het college in een nieuw op te stellen Meerjaren Onderhoudsplan Gemeenschapshuizen vast wat voor elk gemeenschapshuis op de middellange en langere termijn nodig is.  Hierbij zijn aandachtspunten als voldoende gebruik, gebruik door dragende verenigingen en de wet- en regelgeving mede bepalend. In het raadsvoorstel vraagt het college de gemeenteraad tevens een uitspraak te doen over de toekomst van de Auw Kerk in Bunde. Dit gebouw wordt niet meer als gemeenschapshuis gezien.

Tennisaccommodaties

Op basis van de richtlijnen van de overkoepelende sportorganisatie (KNLTB)  heeft de gemeente Meerssen een groot overschot aan tennisbanen. In het raadsvoorstel wordt hiervoor een oplossing uitgewerkt. Ook hiervoor geldt dat het college het belangrijk vindt dat op korte termijn de accommodaties schoon, heel en veilig zijn. Bij een tweetal verenigingen renoveren we in dit kader diverse banen (vier banen in Bunde en twee in Geulle). Bij alle tennisverenigingen besteden we aandacht aan de hekwerken en aan het intensief reinigen van bepaalde tennisbanen. Op deze wijze kunnen we eventuele onveilige situaties voorkomen.

Voor de middellange en lange termijn geldt het uitgangspunt dat de gemeente streeft naar het in stand houden van de tennissport in de gemeente Meerssen. Hierbij geldt als uitgangspunt één centre court: op het Heiveldcomplex in Bunde. Mocht deze centre court op basis van de ledenaantallen niet voldoende zijn, dan bestaat de mogelijkheid tot het in stand houden van een satellietaccommodatie elders in de gemeente. Daarnaast bekijken we samen met de verenigingen hoe verdere privatisering op het gebied van de tennissport mogelijk wordt.

De portefeuillehouder en beleidsmedewerker hebben met alle tennisverenigingen en besturen van gemeenschapshuizen gesproken over het voorliggend raadsvoorstel.

Raadsvoorstel + bijlage