Nieuwsbericht Raadsadviesvergaderingen 30 november & 1 december

Publicatiedatum: 22 november 2016 15.40 uur

Op woensdag 30 november 2016 en donderdag 1 december 2016 kunt u openbare raadsadviesvergaderingen bijwonen. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen.U kunt de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune.

Raadsadviesvergadering

Beide raadsadviesvergaderingen vinden onder meer plaats ter voorbereiding van de openbare raadsvergadering van 15 december 2016. Tijdens raadsadviesvergaderingen wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (burgemeester en wethouders) aanvullende informatie. Ook kunnen er korte presentaties worden gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Raadsadviesvergadering woensdag 30 november 2016

Agendapunten

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag gecombineerde RAV van 19 okotber 2016.
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel 16-Burgemeester-14: Uitvoering personeelsschouw ihkv SPP
 • Concept-raadsvoorstel 16-VanRijswijk-18: Gezondheidsbeleid 2016-2019: Gezondheid in Zuid-Limburg van signaalrood naar bronsgroen
 • Concept-raadsvoorstel 16-VanRijswijk-19: Begrotingswijziging 2017 GGD Zuid Limburg
 • Concept-raadsvoorstel 16-VanRijswijk-20: Jaarverslag 2015 en begroting 2017 Stichting kom Leren
 • Overzichten toezeggingen en moties/amendementen
 • Rondvraag

Raadsadviesvergadering donderdag 1 december 2016

Agendapunten

 • Opening en vaststelling agenda
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel 16-Houben-18: Vaststelling Bestemmingsplan Bergbezinkbassins Geulle en Rothem
 • Concept-raadsvoorstel 16-Houben-19: Belastingverordeningen en tarieventabel leges 2017
 • Concept-raadsvoorstel 16-Houben-20: Jaarrekening 2016 gemeente Meerssen mbt instemming controleprotocol 2016 en geactualiseerd normenkader 2016
 • Overzichten toezeggingen en moties/amendementen
 • Rondvraag

Spreekrecht

U kunt bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruikmaken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie aanmelden voor het Spreekrecht.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Plaatsvervangend raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, tel. 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl