Nieuwsbericht Raadsadviesvergaderingen 2 en 3 december

Publicatiedatum: 23 november 2015 12.35 uur

Op woensdag 2 december en donderdag 3 december 2015 vinden openbare raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur in de aula van de IvOO-onderwijslocatie (Proost de Beaufortstraat 45, Meerssen).  Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergaderingen vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van 17 december 2015. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 2 december 2015

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag gecombineerde raadsadviesvergadering 21 oktober 2015
 • Spreekrecht (op basis van aanmelding)
 • Raadsvoorstel 15-Burgemeester-14 wijziging GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Raadsvoorstel 15-Gubbels-07 eindafrekening extra noodlokalen Stella Maris college
 • Raadsvoorstel 15-VanRijswijk-01 behandelvoorstel begroting Veilig Thuis 2016
 • Raadsvoorstel 15-VanRijswijk-02 verlenging vigerend beleid Participatiewet 2015
 • Raadsvoorstel 15-VanRijswijk-03 liquidatieplan regionale sociale dienst Pentasz Mergelland
 • Raadsvoorstel 15-VanRijswijk-04 voorbereidingskrediet unilocatie Stella Maris college
 • Overzichten toezeggingen en moties/amendementen
 • Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 3 december 2015

 • Opening en vaststelling agenda
 • Spreekrecht (op basis van aanmelding)
 • Presentatie Duurzaamheid
 • Raadsvoorstel 15-Houben-16 vaststelling bestemmingsplan 2e herziening bestemmingsplan Rothemermolen
 • Raadsvoorstel 15-Houben-17 voortgang realisering horeca in Proosdijschuur en beëindiging contract BAM
 • Raadsvoorstel 15-Houben-18 afrekening grondexploitaties 2015 ihkv VBPbelastingen
 • Raadsvoorstel 15-Houben-19 instemming controleprotocol en geactualiseerd normenkader m.b.t. de jaarrekening 2015
 • Raadsvoorstel 15-Houben-20 belastingverordeningen en tarieventabellen 2016
 • Raadsvoorstel 15-Glimmerveen-02 2e wijziging GR RUD Zuid-Limburg
 • Raadsvoorstel 15-Glimmerveen-03 wijziging en uitvoering van de Beleidsregels Aanbestedingen
 • Overzichten toezeggingen en moties/amendementen
 • Rondvraag

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruikmaken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, moet u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk een uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Plaatsvervangend raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: .yarka.dreessen@meerssen.nl