Nieuwsbericht Raadsadviesvergaderingen 22 en 23 juni 2016

Publicatiedatum: 10 juni 2016 09.05 uur

Op woensdag 22 juni en donderdag 23 juni 2016 vinden openbare raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 18.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50, Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering

De openbare raadsadviesvergaderingen vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van 7 juli 2016. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 22 juni 2016

 • Opening en vaststelling agenda
 • Presentatie integraal Veiligheidsbeleid
 • Raadsvoorstel 16-Burgemeester-11 - Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Meerssen 2016-2019
 • Raadsvoorstel 16-Houben-06 - Vaststelling programmarekening 2015
 • Raadsvoorstel 16-Houben-07 - Bestemming voordelig resultaat van de rekening van baten en lasten 2015
 • Raadsvoorstel 16-VanRijswijk-11 - Reservering van overschotten decentralisatiegelden 2015
 • Raadvoorstel 16-Houben-08 - Kaderbrief begroting 2017-2020
 • Raadsvoorstel 16-Houben-10 - 1e bestuursrapportage 2016
 • Algemene Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 23 juni 2016

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag raadsadviesvergadering 11 mei 2016
 • Vaststelling verslag raadsadviesvergadering 12 mei 2016
 • Spreekrecht (o.b.v. aanmelding)
 • Presentatie 'Dienstverlening'
 • Presentatie 'Beleidsplan ICT 2016-2020'
 • Raadsvoorstel 16-Cortenraede-05 - Beleidsplan ICT 2016-2020
 • Raadsvoorstel 16-VanRijswijk-13 - Jaarrekening Pentasz 2015 en onttrekking bedrag uit Algemene Reserve t.b.v. incidentele kosten
 • Raadsvoorstel 16-VanRijswijk-12 - Verordening Peuterprogramma gemeente Meerssen 2017
 • Raadsvoorstel 16-Houben-09 - Beleids- en beheerplan civiele kunstwerken
 • Raadsvoorstel 16-Cortenraede-04 - GR milieuparken Geul en Maas jaarrekening 2015 en ontwerpbegroting 2017
 • Overzichten toezeggingen en moties/amendementen
 • Algemene Rondvraag

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, moet u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk een uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Plaatsvervangend raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl