Nieuwsbericht Raadsadviesvergaderingen 17 en 18 februari 2016

Publicatiedatum: 11 februari 2016 12.10 uur

Op woensdag 17 februari en donderdag 18 februari 2016 vinden raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum (Markt 50 Meerssen). Belangstellenden kunnen de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering

Deze raadsadviesvergaderingen vinden o.a. plaats ter voorbereiding op de openbare raadsvergadering van 3 maart 2016. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 17 februari 2016
De volgende agendapunten worden behandeld:

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag gecombineerde raadsadviesvergadering 13 januari 2016
 • Spreekrecht (op basis van aanmelding)
 • Raadsvoorstel 16-VanRijswijk-03 - Begroting 2016 Stichting kom Leren
 • Raadsvoorstel 16-VanRijswijk-04 - Kindcentrum Meerssen en Bibliotheek Meerssen
 • Overzichten toezeggingen en moties/amendementen
 • Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 18 februari 2016
De volgende agendapunten worden behandeld:

 • Opening en vaststelling agenda
 • Spreekrecht (op basis van aanmelding)
 • Presentatie accountantscontrole Sociaal Domein
 • Raadsvoorstel 16-Houben-01 - Voortgang realisering horeca in Proosdijschuur en beëindiging contract met BAM
 • Raadsvoorstel 16-Cortenraede-01 - Tussenevaluatie Limburg Economic Development (LED)
 • Overzichten toezeggingen en moties/amendementen
 • Rondvraag

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, moet u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk een uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Plaatsvervangend raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl